Motorcycle Taxi (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ បន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រាប់ពីនារីម្នាក់នោះហើយ បុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឌុប គាត់ក៏បានអែបទៅឆ្វេង អញ្ចឹងគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូអែបទៅឆ្វេង អែបទៅរកចិញ្ចើមថ្នល់ អញ្ចឹងអម្បាញ់មិញគឺគាត់ជិះនៅកណ្ដាលថ្នល់ ដោយសារតែគាត់ប្រញាប់ ដូច្នេះគាត់ជិះជ្រែចុះ ជ្រែឡើង វ៉ាឡានផង ហើយនៅកណ្ដាលថ្នល់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលជិតមកដល់គោលដៅ នារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចង្អុលប្រាប់ទៅបុរសម្នាក់នោះថា ឲ្យឈប់នៅគោលដៅខាងមុខ ដោយអែបឆ្វេង អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានអែបមកខាងឆ្វេង [រក] មករកចិញ្ចើមថ្នល់ ដើម្បីឈប់ ព្រោះយើងអត់អាចឈប់ម៉ូតូនៅកណ្ដាលថ្នល់បាននោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាន ព្រោះនៅពេលដែលយើងឈប់នៅកណ្ដាលថ្នល់ វាអាចធ្វើឲ្យឡាន ឬក៏ម៉ូតូផ្សេងទៀត [មក] បើកមកបុកពីក្រោយ ដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់ យើងត្រូវតែស៊ីញ៉ូឆ្វេង ឬក៏ស៊ីញ៉ូស្ដាំ ហើយអែបមកឆ្វេង ឬក៏អែបទៅស្ដាំតាមដែលយើងចង់ឈប់ ព្រោះថាពេលខ្លះយើងត្រូវ គោលដៅរបស់យើង គឺនៅខាងឆ្វេងដៃ ហើយពេលខ្លះគោលដៅគឺនៅខាងស្ដាំដៃ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់ ឬក៏អែបទៅឆ្វេង ឬក៏អែបទៅស្ដាំ យើងត្រូវវាយស៊ីញ៉ូ ឬក៏យើងបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូ ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដឹងថា យើងចង់ឈប់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់បានអែបមកឆ្វេង ដោយសារតែនារីម្នាក់នោះ គាត់ឲ្យបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ អែបមកឆ្វេង ព្រោះថាគោលដៅរបស់គាត់គឺនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានឈប់ម៉ូតូនៅខាងឆ្វេងដៃ នៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ខាងឆ្វេង ហើយគាត់ក៏បានទម្លាក់ជើងម្ខាងរបស់គាត់ដាក់ទៅលើដី ព្រោះថាដោយសារតែម៉ូតូមានកង់ពីរ ដូច្នេះវាអត់អាចទប់លំនឹងជាប់នោះទេ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម៉ូតូនឹង យើងត្រូវដាក់ជើងម្ខាងរបស់យើង ជាន់ទៅលើដី ឬក៏ដាក់ជើងទាំងសងខាងជាន់ទៅលើដី នៅពេលដែលយើងឈប់ម៉ូតូ ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ទេ វាអាចនឹងដួល ដោយសារតែម៉ូតូមានកង់ពីរ អញ្ចឹងវាអត់អាចទប់លំនឹងជាប់នោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ពី pii from, since, of, about, at
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ម៉ូតូឌុប moutou dup 1. motorcycle taxi
2. motorcycle taxi driver
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អែប ʔaep 1. to approach, accost, move close to
2. be close to
3. to touch (lightly)
4. to try to gain favors to get in someone's good graces
5. to support, be on someone's side
6. to move to the side (in order to avoid something or someone)
7. next to
8. close by, near
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ចិញ្ចើមថ្នល់ cəɲcaəm tnɑl, cəɲcaəm knɑl curb, sidewalk, roadside
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ថ្នល់ tnɑl, knɑl raised road or path
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ជ្រែ crɛɛ 1. (of a motorbike) to squeeze through between cars
2. to shuffle (cards by fanning the edges of two sections of the deck against each other and then merging the sections)
3. to separate (things that are too close together)
4. sago palm, kind of palm tree (Rhizophora gymnorrhiza), from which an edible flour used to make noodles is obtained
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
វ៉ា vaa 1. to pass (e.g., another car), overtake
2. to outdistance, leave behind
3. you/your (term of address to children)
4. crying sound of a baby
ឡាន laan car, motor vehicle
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ព្រោះ prʊəh because (of), since
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
បុក bok 1. to pound/crush (e.g., in a mortar)
2. to drive (e.g., a stake into the ground)
3. to implant
4. to strike, batter, beat against
5. to collide with, bump into
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ស៊ីញ៉ូ siiɲou 1. to signal, to give a signal
2. signal, indicator
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
វាយ viey, vay 1. to beat (with the hand, a stick, club or whip), hit, slap, strike
2. to type
3. to strike (of a clock)
4. to fight, invade, attack
5. to analyze, to sum up a situation
6. to discuss the price of something
7. kind of plant that produces small edible fruit which turn red when ripe
Notes: see also វ៉ៃ
ភ្លើងស៊ីញ៉ូ pləəŋ siiɲou 1. illuminating projectile, flare
2. signal, indicator
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ពីរ pii, pɨl two
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse