Motorcycle Taxi (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះ គាត់បាននិយាយជាមួយនឹងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូហើយ ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឡើងលើម៉ូតូ ដើម្បីជិះទៅកាន់គោលដៅរបស់គេ ដោយយើងឃើញបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ គាត់អង្គុយខាងមុខ ហើយគាត់កំពុងតែកាន់ចង្កូតម៉ូតូ ដោយគាត់ពាក់អាវពណ៌ដៃខ្លី ខោជើងវែង និងគាត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌លឿងមួយ ដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែបិទកញ្ចក់ អញ្ចឹងមួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ គឺមានកញ្ចក់ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ជិះ គាត់អត់ចង់ឲ្យខ្យល់ ឬក៏ដីហុយចូលភ្នែករបស់គាត់ទេ អញ្ចឹងគាត់អាចបិទកញ្ចក់បានដោយកញ្ចក់គឺជាកញ្ចក់ថ្លា ដូច្នេះគាត់អាចមើលឃើញឆ្លុះពីក្នុងមួកទៅក្រៅបាន អញ្ចឹងវាអត់មានបាំង ឬក៏អត់មានប៉ះពាល់ទេ អញ្ចឹងគាត់អាចមើលបានហើយយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់ គឺមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរ ដែលនៅក្បែរចង្កូតម៉ូតូអញ្ចឹងកញ្ចក់សុវត្ថិភាព យើងហៅថាកញ្ចក់សុវត្ថិភាព គឺជាកញ្ចក់ដែលអាចឲ្យយើងមើលក្រោយបាន អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ងាកទេ នៅពេលដែលយើងចង់វ៉ា ឬក៏ចង់បត់ផ្សេងយើងអត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេ យើងគ្រាន់តែមើលទៅតាមកញ្ចក់ នោះយើងអាចនឹង យើងអាចមើលឃើញអ្វីដែលនៅខាងក្រោយម៉ូតូរបស់យើងបានហើយនៅខាងមុខម៉ូតូ គឺមានចង្កៀងមួយ អញ្ចឹងជាទូទៅម៉ូតូតែងតែមានចង្កៀងមួយសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវ ដែលយើងអាចជិះបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលពេលយប់ ឬក៏ពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំង ឬក៏ពេលដែលមានដីហុយខ្លាំង អញ្ចឹងយើងអាចបើកភ្លើង ដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវ ដូច្នេះគ្រប់ម៉ូតូទាំងអស់ គឺតែងតែមានភ្លើង ដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅខាងមុខ និងនៅខាងក្រោយ ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជិះពីក្រោយយើងមើលឃើញយើងហើយម៉ូតូជាទូទៅគឺមានកង់ពីរ គឺអត់ដូចឡានទេ ឡានគឺមានកង់បួន ចំណែកម៉ូតូគឺមានកង់តែពីរតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងយើងឃើញបុរសដែលជាម៉ូតូឌុបនោះ ឬក៏ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប គាត់ជិះខាងមុខ រីឯស្ត្រីដែលមានវ័យប្រហែល ២៥ ឆ្នាំនោះ គាត់ជិះខាងក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជិះពាក់ឆៀង ឬក៏ជិះចំហៀងអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់អង្គុយដោយដាក់ជើងទាំងពីររបស់គាត់មកម្ខាង អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ជិះច្រកគាវទេ ដែលមនុស្សប្រុស គេជិះ ពីក្រោយគឺគេជិះច្រកគាវ ចំណែកមនុស្សស្រី ដោយសារតែគាត់ស្លៀកសំពត់ ដូច្នេះគាត់ជិះច្រកគាវដូចមនុស្សប្រុសអត់កើតទេ អញ្ចឹងគាត់ជិះចំហៀង ដោយគាត់អង្គុយលើកែបម៉ូតូ ក៏ប៉ុន្តែជើងគាត់ទាំងពីរដាក់មកម្ខាងដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺនារីម្នាក់នោះគាត់អង្គុយ ហើយដាក់កាបូបរបស់គាត់ គាត់អត់ស្ពាយទៀតទេ គឺគាត់ដាក់កាបូបធំរបស់គាត់ នៅលើភ្លៅរបស់គាត់ ដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាបូបគាត់យ៉ាងជាប់ ដោយខ្លាចជ្រុះ ឬក៏ដោយខ្លាចធ្លាក់ ហើយភ្នែករបស់គាត់គឺសម្លឹងទៅខាងមុខ អញ្ចឹងគាត់សម្លឹងទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់ ដើម្បីប្រាប់ផ្លូវទៅដល់ម្ចាស់ម៉ូតូថា តើត្រូវជិះតាមផ្លូវណាខ្លះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
នារី nierii girl, young woman
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ខោ kʰao pants, trousers
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
វែង vɛɛŋ long, tall
និង nɨŋ and
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet
លឿង lɨəŋ color: yellow
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ថ្លា tlaa 1. to be clear, limpid, transparent (of liquids)
2. pure
3. serene
4. excellent, perfect
5. precious
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
ពី pii from, since, of, about, at
មួក muək hat, cap
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ក្បែរ kbae to be near, close to
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ងាក ŋiek 1. to turn (especially the head), change direction, turn aside, turn away
2. to move away
3. to turn one's attention (from/to), turn one's back on
វ៉ា vaa 1. to pass (e.g., another car), overtake
2. to outdistance, leave behind
3. you/your (term of address to children)
4. crying sound of a baby
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ចង្កៀង cɑŋkiəŋ 1. lamp, light
2. to speak in such a way as to inspire people to follow one
3. winnigly, inspiringly
4. hinting repeatedly or persistently
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
បំភ្លឺ bɑmplɨɨ 1. to clarify, enlighten
2. to explain
3. to reveal
4. to brighten, illuminate, give light (to)
5. to glorify
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ពេលយប់ peel yup night, at night
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
គ្រប់ krup 1. all of, every
2. to be enough, complete, whole, entire
3. to rule, administer, govern
4. to manage
5. to take care of
6. to regulate
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ដូច douc alike, similar, like, as
ឡាន laan car, motor vehicle
បួន buən four
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ម៉ូតូឌុប moutou dup 1. motorcycle taxi
2. motorcycle taxi driver
អ្នករត់ម៉ូតូឌុប neak rʊət moutou dup motorcycle taxi driver
រីឯ rii ʔae as for, regarding
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពាក់ឆៀង peak cʰiəŋ to wear something slung obliquely across the front or back
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ច្រកគាវ crɑɑk kiev to straddle, to sit astride
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ប្រុស proh man, male
ស្រី srəy woman, female
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers)
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
កែប kaep 1. saddle
2. seat (of a bicycle, motorbike etc.)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ភ្លៅ plɨv 1. thigh
2. lap
3. axis, axle, shaft
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ជ្រុះ cruh 1. to fall down, fall off, drop, shed
2. to fall out (e.g., of hair)
3. to separate, work loose, come off/apart
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)