Expressing concern for other people's welfare — Cultural note


ប្រេងកូឡាឬក៏ប្រេងខ្យល់គឺជាថ្នាំប្រចាំគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាគេលាបវានៅពេលចុកពោះ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ មូសខាំ វិលមុខ រួយជើង ហើមពោះជាដើមអាការៈមានដូចជា ក្ដៅខ្លួន មានអារម្មណ៍រងា អស់កម្លាំង គឺជាអាការៈគេហៅថា ខ្យល់កោសខ្យល់គឺជាវិធីព្យាបាលដោយប្រើសេនកោសលើខ្នង ដែលមានលាបប្រេងកូឡាដើម្បីព្យាបាលអាការៈខ្យល់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្រេងកូឡា preeŋ koulaa balm, liniment
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប្រេងខ្យល់ preeŋ kyɑl, preeŋ kcɑl medicinal oil much used as a liniment
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
ប្រចាំ prɑcam 1. to wait until something is over, wait and let someone else do something
2. to wait for, expect
3. to be kept/reserved for, be for the use/service of
4. to be stationed at, assigned to, attached to, accredited to
5. about, of, concerning, related to
គ្រួសារ kruəsaa family
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
លាប liep 1. to cover a surface with a liquid, paste or powder
2. to coat, to paint, to smear, to plaster
3. to associate with
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចុកពោះ cok pʊəh to have a stomach ache or colic
ឈឺក្បាល cʰɨɨ kbaal 1. headache
2. to have a headache
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
សាច់ដុំ sac dom muscle
មូស muuh mosquito
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito)
វិលមុខ vɨl muk dizzy
រួយ ruəy 1. tired, fatigued, weary, exhausted
2. to sprinkle, to dust
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
ហើមពោះ haǝm pʊəh to feel bloated, to have an upset stomach
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ក្ដៅខ្លួន kdav kluən 1. to have a fever
2. to burn, to be hot
Notes: ជើង ដ
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
អស់កម្លាំង ʔɑh kɑmlaŋ to be tired, exhausted, weak
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
កោស kaoh to grate, scrape (off), scratch/dig out {កោសខ្យល់ = Cambodian folk remedy for headaches, stomach aches, etc., where one repeatedly scrapes the skin with a coin (or betel leaf for infants) to raise welts and stimulate the circulation — wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.}
វិធី viʔtʰii 1. method, style, arrangement
2. ceremony, ritual
ព្យាបាល pyiebaal 1. to take care of, look after
2. to treat (medically)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រើ praə to use
សេន seen, saen 1. cent, penny, one hundredth of a riel
2. coin
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
kɑɑ 1. neck
2. collar {កអាវ = collar of a shirt}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for