Asking “How do you write this?” — Cultural note


តួអក្សរខ្មែរកើតឡើងដោយការផ្គុំព្យញ្ជនៈ ស្រៈ ជើង និង សញ្ញាផ្សេងៗ។ តួអក្សរខ្លះមិនមានសំឡេងនៅក្នុងពេលអាននោះទេ ដូចជា ជាដើម ដូច្នេះ សូម្បីជនជាតិខ្មែរក៏មានការលំបាកក្នុងការចងចាំអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងអស់ផងដែរ ហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលសរសេរឈ្មោះ ព្រោះអាចមានពាក្យសូរដូច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
តួ tuə 1. body, chassis
2. matter, substance
3. base, foundation
4. character/part (in a play)
5. actor, performer
6. letter (of the alphabet)
7. clf. for letters of the alphabet
8. slave
9. receipt for merchandise containing a description of the merchandise
10. permit to remove merchandise from a warehouse
11. bill of sale
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ផ្គុំ pkum 1. to group, assemble, bind/join together, connect, unite
2. to make up, comprise
ព្យញ្ជនៈ pyʊəɲceaʔneaʔ 1. consonant
2. any kind of prepared food except soups
ស្រៈ sraʔ vowel
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
និង nɨŋ and
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
Notes: see also សន្យា
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អាន ʔaan 1. to read, to read aloud, to pronounce
2. to sharpen, to whet
3. saddle (for horses, especially of leather or wood)
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
rɔɔ 27th consonant of the Khmer alphabet
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
សូម្បី soumbəy 1. even, even if, in spite of
2. although
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
លំបាក lumbaak 1. to be difficult, hard to do
2. unfortunate, ill-fated, miserable, suffering
3. difficulty, scarcity, misery, suffering
ចងចាំ cɑɑŋ cam to remember, retain, hold on to, be nostalgic about
អក្ខរាវិរុទ្ធ ʔakkʰaʔraa viʔrut orthography, spelling
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
សរសេរ sɑɑ see to write
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ពាក្យសូរដូច piek sou douc homophone (words with the same pronunciation but different spellings)