Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
สี si: M สี 1. color
2. colored pencil, crayon
478/109

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 29 — Series A, pictures 13-15: to carry, bag


13 เด็กน้อยพุหญิงกำลังถือถุงอยู่ ถุงสีขาว
14 เด็กน้อยพุซาย พายกะเปาพ้อม
15 อันนี้เป็นพุซาย กำลังหอบถุงสีขาว ถุงสี่เหลี่ยม

Basic vocabulary — page 21 — Series B, pictures 14-15: book, small, large, cloth/towel


14
นี้คือหนังสือ มีหนังสือสองเหล้ม หนังสือเหล้มใหญ่ กับหนังสือเหล้มน้อย
หลือหนังสือเหล้มหนา กับหนังสือเหล้มบาง
เหล้มหนาสิเป็นสีแดง เหล้มบางสิเป็นสีเทา

15
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นผ้าเซ็ดโตผืนใหญ่ กับผ้าเซ็ดโตผืนน้อย
หลือผ้าเซ็ดโตผืนหนา กับผ้าเซ็ดโตผืนบาง

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 19-20: to throw and catch a ball


19
เด็กน้อยคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีซมพูนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังโญนลูกบอน
เขากำลังโญนลูกบอนไปข้างหน้า
เขาใซ้มือของเขา ออกแฮงจากมือของเขา แล้วกะโญนลูกบอนไปข้างหน้า

20
เด็กน้อยคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เด็กน้อยคนใส่เสี้ยสีฟ้านี้เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮับลูกบอน
เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกมือขึ้น แล้วเขากำลังฮับลูกบอน

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 03: skin color


3
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน มีพุหญิงกับพุซายสองคน กำลังยืนเฮียงกันอยู่
มีคนดำพ้อม คนขาวพ้อม แล้วกะคนสีพอก่ำพ้อม
แล้วพุใดเป็นคนขาว กะมีคนขาวพุหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กะเป็นพุซาย อยู่ฝั่งซ้ายมือ
แล้วกะมีคนดำพ้อม กะเป็นพุซายคือกัน คนดำนั้นกะยืนอยู่ฝั่งขวา
แล้วกะมี เป็นพุหญิง อยู่ตงกางเนาะ เป็นพุหญิงผิวพอก่ำหนิหละ ผิวออกน้ำตานหนิหละ บ่ดำหลาย บ่ขาวหลาย

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 05: soldier


อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพุใด เบิ่งจากท่าทางกานแต่งโตแล้ว เขาเป็นทะหานเนาะ
อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเป็นทะหานอยู่ปะเทดใด กานแต่งโตของปะเทดใดเนาะ ทะหานในลูบแบบนี้
ทะหานมีหน้าที่อี่หยัง ทะหานกะมีหน้าที่ดูแลบ้านเมียง หลือว่าดูแลความปอดพัย หลือว่าซ่อยลบ ซ่อยอี่หยังในเลี่ยงของกานต่อสู้ หลือว่าสงคามเนาะ
แล้วซุดของทะหานหนิสีอี่หยัง ซุดของทะหานใส่หนิ ส่วนมากแล้วสิเป็นสีเขียวเนาะ เขียวแก่หลือว่าเขียวเข้มออกสีตับหมูหน่อยหนึ่งเนาะ
กะใส่เสี้ย เป็นเสี้ยแขนญาวพ้อม ใส่ส้งขาญาวพ้อม แล้วกะมีหมวกป้องกันโตพ้อม แล้วกะมือสองข้างหนะกะถือปืนไว้พ้อมเนาะ เพื่ออาทิสิเอาไว้ป้องกันโตหลือว่าญิงพุล้ายเนาะ

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — page 19 — Series B, pictures 06-07: skirt, short, long


6
นี้คือพุใด อันนี้เป็นคน อันนี้เป็นแม่หญิง เป็นพุหญิง บ่แม่นเป็นพุซาย
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญัง อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขายืนอยู่พุเดียว
เขากำลังใส่เสี้ยสีขาว เสี้ยยื้ด แล้วกะใส่กะโปงสั้นสั้นเคียงเข่า บ่สั้นหลาย บ่ญาวหลาย
แล้วเขาใส่เกิบบ่ กะใส่อยู่ เขากำลังใส่เกิบอยู่ ใส่เกิบสีขาว เป็นเกิบโบก เป็นลองเท้าผ้าใบ เป็นเกิบโบกนั้นหละ

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุหญิงคนหนึ่งเขากำลังยืนอยู่ จักเขายืนเฮ็ดหญังกะบ่ฮู้ จักว่าเขายืนอยู่ใส
เขาแต่งโตแบบใด เขากำลังใส่เสี้ยยื้ดอยู่ แล้วเขากะใส่กะโปง เป็นกะโปงญาวหลือเป็นสิ้นนั้นหละ เป็นสิ้นญาวแล้วใส่เกิบพ้อม เป็นเกิบแตะ เป็นเกิบคีบนั้นหละ

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 16-17: onion, garlic


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหอมหัวแดง
หอมหัวแดงมันเป็นอี่หยัง หอมหัวแดงมันเป็นพืด
หอมหัวแดงเอาไว้เฮ็ดหญัง หอมหัวแดงเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
หอมหัวแดงมีจักหัว หอมหัวแดงมีสองหัว หัวหนึ่งทันได้ปาด อีกหัวหนึ่งปาดเคิ่งแล้ว
หอมหัวแดงมันสีอี่หยัง หอมหัวแดงมันสีแดง
หอมหัวแดงมันมีฮากบ่ มีอยู่ หอมหัวแดงมันมีฮากพ้อม
หอมหัวแดงมันหัวใหญ่บ่ บ่ หอมหัวแดงมันหัวบ่ใหญ่ หอมหัวแดงมันหัวน้อยหัวน้อยพอดี บ่ใหญ่หลาย

17
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะเทียม
กะเทียมสีอี่หยัง กะเทียมสีขาว
กะเทียมเอาไว้เฮ็ดหญัง กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน
กะเทียมหัวใหญ่บ่ บ่ กะเทียมหัวบ่ใหญ่
กะเทียมมันสิเป็นแบบใด กะเทียมหัวหนึ่ง มันสิหัวบ่ใหญ่ แต่ว่ากะเทียมหัวหนึ่งนั้น มันสิแย้กออกได้หลายกีบ
กะเทียมหัวหนึ่งสิมีปะมานสิบกีบ แต่ละกีบมันสิกีบน้อยกีบบ่ใหญ่หลาย

Basic vocabulary — page 06 — Series B, pictures 14-15: large/small, fish, ball


14
นี้คืออี่หยัง นี้คือปา
ปาอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นปาอี่หยัง
ปามีจักโต ปามีสองโต
ปาโตใหญ่บ่ ปาโตใหญ่อยู่
แล้วมีปาโตน้อยบ่ มีอยู่ มีปาโตน้อยอยู่
ปาโตใหญ่สีอี่หยัง ปาโตใหญ่สีขาว
ปาโตน้อยสีอี่หยัง ปาโตน้อยสีฟ้า
ปาสองโตนี้ ใหญ่ห่างกันหลายบ่ หลายอยู่ ปาโตใหญ่กะใหญ่บักคัก ปาโตน้อยกะน้อยบักคัก น้อยเฮ็ดเอ่าะเจ่าะอยู่
ปามันมีหางบ่ มีอยู่ ปามันมีหางพ้อม
ปามันมีคีบบ่ มีอยู่ ปามันมีคีบอยู่
ปามันอยู่ใส ปามันอยู่ในน้ำ ปามันอยู่เทิงขี้ดินบ่ได้

15
นี้คืออี่หยัง นี้คือลูกบอน
มีลูกบอนจักลูก มีลูกบอนหกลูก
มีลูกบอนลูกใหญ่บ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกใหญ่สามลูก
มีลูกบอนลูกน้อยบ่ มีอยู่ มีลูกบอนลูกน้อยสามลูก
มีลูกบอนสีอี่หยังแน่ มีลูกบอนสีแดง กับลูกบอนสีเขียว

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 01-03: long/short, trousers, shirt


1
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาสั้น
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนสั้น
พุซายคนนี้เขาขาญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาขาญาวอยู่
พุซายคนนี้เขาหล่อบ่ บ่ลู้คือกัน บ่ลู้ว่าเขาหล่อหลือบ่หล่อ

2
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงขาญาว
พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่กางเกงโตบ่ใหญ่ เขาใส่โตพอดีกับขาของเขา
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยกับส้งสีหญัง พุซายคนนี้เขาใส่ส้งสีแดง เขาใส่เสี้ยสีขาว

3
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยอี่หยัง พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยแขนญาว
พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตใหญ่บ่ บ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยโตบ่ใหญ่ พุซายคนนี้เขาใส่เสี้ยส่ำหุ่นของเจ้าของ
พุซายคนนี้เขาแขนญาวบ่ ญาว พุซายคนนี้เขาแขนญาวอยู่

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 01-02: heart, brain


1
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหัวใจ หัวใจของคน เป็นอะวัยยะวะของคนอย่างหนึ่ง
หัวใจมันสีอี่หยัง หัวใจมันเป็นสีแดง
แล้วหัวใจหนิมันอยู่หม้องใดของล้างกายคน มันกะอยู่เลาะหน้าเอิกเนาะ หลือว่าอยู่ตงกางของลำโตหนิหละเนาะ
หัวใจหนิมันใหญ่บ่ กะบ่ใหญ่ปานใด กะปะมานสองกำปั้นเนาะ กะบ่ใหญ่คัก กะสิพอปะมานพอดี ปะมานสองสามกำปั้นล่วมกันเนาะ

2
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นสะหมองของคน
หลือว่าเบิ่งลูบ เบิ่งล้างมันเนี้ย ปะมานว่าเป็นสะหมองของคนเนาะ
กะเป็นอะวัยยะวะอีกอย่างหนึ่งของคนคือกัน
มันมีหน้าที่อี่หยัง สะหมองนี้กะมีหน้าที่เอาไว้ถ้าคิด เอาไว้ถ้าจดจำบางสิ่งบางอย่าง หลือว่าเกียบทุกอย่างที่เฮาคิดพ้อ หลือว่าเฮาได้ลับลู้ไป
แล้วสะหมองหนิมันอยู่ส่วนใดของคน สะหมองหนิมันสิอยู่เทิงหัวกะโหลกของคนเนาะ หลือว่าอยู่เทิงหัวของคนหนิหละ อยู่เทิงหัวสุด มันกะอยู่หม้อง หม้องกะโหลกหัวนั้นของเฮาเนาะ

Basic vocabulary — Page 29 — Series B, pictures 11-12: star, moon, sky


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลูบดาวเนาะ
กะสิมีห้าเหลี่ยมนำกันเนาะ ดาว ปกกะติแล้วกะสิมีห้าเหลี่ยมเนาะ กะมีห้ามุมห้าเหลี่ยมเนาะ เป็นลูบดาวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมันสีอี่หยัง ลูบดาวหนิเป็นสีขาวเนาะ เป็นสีขาว ขาวจุ่นพู่นอยู่ สีงามซ้ำแมะเนาะ สีบ่สดใส บ่ดำ บ่มืด บ่มัวเนาะ
แล้วลูบดาวหนิมีไว้เฮ็ดหญัง อาดสิมีไว้ถ้าปะดับตกแต่งในญามจัดบอดหลือว่าจัดห้องอี่หยัง เฮากะสามาดเฮ็ดเป็นลูบดาว เฮ็ดลูบต่างๆ หลือว่าลูบดาวแบบนี้กะได้

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นอี่เกิ้งเนาะ อี่เกิ้งสีเหลียง เหลียงเอ้อเฮ้ออยู่เนาะ
เป็นลูบอี่เกิ้งเคิ่งหนึ่ง เขาเอิ้นว่าอี่เกิ้งเคิ่งเสี้ยว หลือว่าดวงจันเคิ่งเสี้ยว
กะอยู่เทิงท้องฟ้าพุ้นหละวา แล้วกะอยู่ล้อมลอบด้วยดวงดาวเนาะ กะสิมีดาวหลายดวงล้อมอี่เกิ้งนี้ไว้อยู่ อาดสิอยู่เทิงฟ้า หลือว่าอาดสิติดไว้นำฝาผะหนังหม้องใดหม้องหนึ่งกะได้ เพื่อตกแต่งให้มันเบิ่งงามตา งามหูงามตา หลือว่าให้มันมีสิ่งที่ปะดับตกแต่งเนาะ

Basic vocabulary — Page 05 — Series B, pictures 16-18: window, to open/close


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหน้าต่าง
หน้าต่างอยู่ใส บ่ลู้คือกันว่าหน้าต่างมันอยู่ใส อาดสิอยู่ข้างบ้านของเขากะได้
หน้าต่างมีจักบาน หน้าต่างมีสองบาน
หน้าต่างสีอี่หยัง หน้าต่างสีแดง
หน้าต่างมีกะจกบ่ มีอยู่ หน้าต่างมีกะจก
กะจกหน้าต่างมีจักซ้อง กะจกหน้าต่างมีสี่ซ้อง
กะจกบานใหญ่บ่ กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี
แล้วหน้าต่างบานใหญ่บ่ บานใหญ่อยู่ หน้าต่างบานใหญ่หลาย

17
หน้าต่างมันกำลังเป็นหญัง หน้าต่างมันกำลังเปิดอยู่
คือลู้ว่าหน้าต่างมันกำลังเปิดอยู่ กะลู้ เพาะว่าหน้าต่างมันกำลังอ้าออก
หน้าต่างมันอ้าออกจักบาน หน้าต่างมันอ้าออกเทิงสองบาน
เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด บ่ลู้คือกันว่าเป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด คนอาดสิเปิดหน้าต่างนี้กะได้

18
หน้าต่างมันกำลังเป็นหญัง หน้าต่างมันกำลังปิดอยู่
เป็นหญังหน้าต่างมันคือปิด บ่ลู้คือกันว่าเป็นหญังหน้าต่างมันคือปิด
พุใดปิดหน้าต่าง บ่ลู้คือกันว่าพุใดปิดหน้าต่าง อันนี้กะบ่เห็นคือกัน
ขั้นหน้าต่างมันปิดแล้ว หน้าต่างสิเปิดอีกได้บ่ ได้อยู่ ขั้นปิดหน้าต่างแล้ว เปิดหน้าต่างอีกกะได้

Basic vocabulary — page 15 — Series B, pictures 09-10: tree, leaf, wind, to blow


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือต้นไม้ ต้นไม้ต้นเดียว
จักต้นไม้ต้นนี้อยู่ใส เกิดอยู่ต้นเดียวข้อหล้อ
ต้นไม้มีใบสีเขียว จักว่าเป็นต้นอี่หยัง ใบของต้นไม้แหลมบักคักหนึ่ง แหลมคืออี่หยังเอาโลด
ส่วนปะกอบของต้นไม้กะมีหลายอย่าง มีใบพ้อม มีกิ่งมันพ้อม มีก้านมันพ้อม มีฮากพ้อม แล้วกะมีลำต้นพ้อม
ลำต้นของต้นไม้เป็นสีน้ำตาน เบิ่งจั่งหนึ่งกะออกสีดำแต่กะออกบ่ดำหลาย
ฮากของต้นไม้สิลงไปในดิน ลงไปบักลึกหนึ่ง ขั้นต้นไม้ต้นใหญ่ ฮากของต้นไม้กะสิลงไปลึกบักคัก ขั้นฮากของต้นไม้ต้นน้อยมันกะสิลงไปหน่อยเดียว ลงไปในดินหน่อยเดียว

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือต้นไม้นั้นหละ
ตอนนี้กำลังมีลมพัดอยู่ ลมกำลังพัดต้นไม้ คือสิพัดแฮงเติบ คือสิพัดแฮงบักคักหนึ่ง
พอลมพัดแล้ว ต้นไม้กะปิวซ้ายปิวขวา เอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวาอยู่ แล้วกะมีใบไม้ปิวพ้อม ใบไม้ปิวมาจากต้นไม้ ปิวมาหลายใบเอาโลด หลายใบบักคักหนึ่ง
พอมันปิวลงมาแล้ว มันกะสิปิวลงสู่พื้น หล่นลงไปลงพื้นพุ้นหละ

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 06-07: pot, to cook


6
นี้คืออี่หยัง นี้คือหม้อ หม้อสีขาว ใบบักใหญ่หนึ่ง
หม้อใบนี้มีฝาพ้อม มีหูจับพ้อม มีหูจับสองข้าง
หม้อเฮ็ดมาจากอี่หยัง หม้อเฮ็ดมาจากเหล็ก หม้อเฮ็ดมาจากพะสะติกบ่ได้
เฮ็ดมาจากเหล็กเพื่อว่าให้ทนความฮ้อน สามาดอยู่เทิงไฟได้
หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน เอาไว้เฮ็ดได้หลายอย่าง ปะโยดมันกะมีหลายอย่าง เอาไว้ต้มกะได้ เอาไว้แกงกะได้ เฮ็ดได้หลายอย่างคัก

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเฮ็ดแนวกิน
หม้อใบนี้ค้างอยู่เทิงไฟ ไฟมันกำลังลุกบักแฮงหนึ่ง
เขาเอาฝาหม้อปิดอยู่เทิงหม้อพ้อม แล้วอยู่ในหม้อกะมีควนไฟลอยขึ้นมา ลอยขึ้นมาบักคักหนึ่ง ควนสีขาวลอยขึ้นไปเทิงหม้อ
แล้วเขากำลังเฮ็ดอี่หยังอยู่หนี้ เขากำลังต้มอยู่ เขาอาดสิต้มแนวกิน จักต้มอี่หยังกะบ่ฮู้ อาดสิต้มไข่ ต้มปากะได้ บ่ลู้คือกันว่าเขาต้มอี่หยัง
แล้วมันฮ้อนบ่ กะฮ้อนอยู่ เพาะว่าเขาค้างหม้ออยู่เทิงไฟ
ขั้นมันบ่ฮ้อน กะเฮ็ดแนวกินบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว มันต้องฮ้อน แนวกินมันจั่งสิสุก

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 09-10: to give, present, flower


9
เขากำลังเฮ็ดหญังสองคนนี้ กะมีพุหญิงกับพุซายเนาะ เขากำลังให้ของขวนกัน
กะมีพุซายคนหนึ่งถือของขวนก่องบักใหญ่เอาโลด ก่องสีแดง มีผูกลิบบิ้นพ้อมพุ้นแหล้ว สีเหลียงเอ้อเฮ้ออยู่
ก่องบักใหญ่พุ้นแหล้วของขวน จักอี่หยังอยู่ในหั้น
กะเป็นพุซายเนาะ ถือให้ กำลังสิเด่ให้พุหญิง เด่ของขวนนี้หละ เด่ของขวนก่องสีเหลียงใหญ่หนิหละเอาให้พุหญิง
แล้วเขาให้ในวันอี่หยัง หลือว่าในเนี้ยงโอกาดอี่หยัง กะเญียงว่า อาดสิเป็นแบบว่าในวันเกิด หลือว่าวันเลียนจบ หลือว่าวันอี่หยังกะได้ที่เหมาะสม หลือว่าที่สามาดให้ของขวนกันได้เนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งกำลังเด่ดอกไม้ให้พุหญิงเนาะ กำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง
มีดอกเดียว ดอกงามซ้ำแมะ มีดอกเดียว ดอกสีเหลียงพ้อม กำลังเด่ไปพุหญิง
แล้วพุหญิงกำลังสิเด่มือมาลับเอาเนาะ กำลังสิลับเอาดอกไม้นั้นเนาะ
แล้วพุซายเอาดอกไม้นี้ให้พุหญิงเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน พุซายคนนี้อาดสิมักพุหญิงคนนี้กะได้ กะเลยเอาดอกไม้ไปมอบให้ หลือว่าไป เอาไปยื่นให้พุหญิงคนนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 18-20: toothbrush, toothpaste, to brush one's teeth


18
นี้คืออี่หยัง นี้คือแปงสีฟัน
แปงสีฟันมีไว้เฮ็ดหญัง แปงสีฟันมีไว้ถ้าทำความสะอาดฟัน
ด้ามแปงสีฟันสีหญัง ด้ามแปงสีฟันสีแดง
ขนแปงสีฟันสีหญัง ขนแปงสีฟันสีขาว
แปงสีฟันอันใหญ่บ่ บ่ แปงสีฟันอันบ่ใหญ่ แปงสีฟันอันน้อยพอดี
แปงสีฟันมีจักอัน แปงสีฟันมีอันเดียว
แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้จักคน แปงสีฟันอันหนึ่งใซ้ได้พุเดียว แปงสีฟันมันสิใซ้ของใผใซ้ของมัน บ่สามาดใซ้นำกันได้

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
ยาสีฟันหลอดใหญ่บ่ บ่ ยาสีฟันหลอดบ่ใหญ่ ยาสีฟันหลอดพอดี
เป็นหญังคือต้องใซ้ยาสีฟัน เพาะว่าขั้นใซ้ยาสีฟัน สิเฮ็ดให้แข้วเฮาสะอาด ขั้นบ่ใซ้ยาสีฟัน แข้วเฮากะสิบ่สะอาด
เขาใซ้อี่หยังบีบยาสีฟัน เขาใซ้มือของเขาบีบยาสีฟันใส่แปงสีฟัน
เขาบีบใส่หลายบ่ บ่ ใส่บ่หลาย ใส่พอดี ใส่พอปะมาน

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแปงฟัน
เขาใซ้อี่หยังแปงฟัน เขาใซ้แปงฟันกับยาสีฟันแปงฟัน
คือลู้ว่าเขาใซ้ยาสีฟัน กะเห็นฟองในปากของเขา กะเลยฮู้ว่าเขาแปงฟันญ้อนยาสีฟัน
เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิอยากให้แข้วเขาสะอาด เขากะเลยแปงฟันกะได้
เขาแปงฟันอยู่ใส บ่ลู้คือกันว่าเขาแปงฟันอยู่ใส เขาอาดสิแปงฟันอยู่ในห้องน้ำกะได้

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 08-10: to stand, sidewalk, car, dirt, trousers, to splash


8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขายืนอยู่เทิงฟุดบาด
ฟุดบาดข้างถะหนนนั้นหละ เป็นหม้องทางญ่างเนาะ เป็นหม้องญ่าง อยู่ข้างหนทางนั้นหละ เขากำลังยืนอยู่หั้น ยืนอยู่พุเดียวข้อหล้อ จักว่าเขายืนเฮ็ดหญัง

9
เกิดอี่หยังขึ้นตอนนี้ กะคนวั่งหั้นหละ คนที่เฮาเว้าฮอดวั่งหั้นหละ ที่เขากำลังยืนอยู่เทิงฟุดบาด ยืนอยู่พุเดียวนั้นหละ เขากำลังยืนอยู่
แล้วกะมีลดคันหนึ่ง ขี่ผ่านมา เป็นลดเก็งดอก เหยียบน้ำบัดหนิ เหยียบน้ำฟ้งใส่เขา ฟ้งใส่พุซายคนนั้นหละ เปียกเบิด เปียกส้งเขาเบิดบัดหนิ
แล้วน้ำหม้องที่ลดคันนี้เหยียบหนะมาแต่ใส จักเลว จักว่าน้ำอันนี้มันมาแต่ใส ฝนอาดสิตก กะเลยน้ำมาข้อนอยู่หนี้กะได้ หลือว่าคนสิเอาน้ำมาเทไว้หนี้กะได้ เฮากะบ่ฮู้จักนำว่าน้ำอันนี้มันมาแต่ใส

10
เกิดอี่หยังขึ้นตอนนี้ กะลดคันวั่งหั้นหละมันขี่ผ่านไป เหยียบน้ำฟ้งใส่ส้งเขา ส้งเขากะเปียกเบิดนั้นตั๊วะบัดหนิ จักเขาสิเฮ็ดหญังต่อไปแล้วเด้อ ฮู้แต่ว่าเขากำลังยืนโจ่โล่อยู่พุเดียวคือเก่านั้นหละ
แล้วคือฮู้ว่าส้งของเขาเปียก กะฮู้ตั๊วะ ส้งมันเป็นสีเปียกเนาะ เบิ่งแล้วส้งกะเปียกคักแล้วนั้นหนะ น้ำกะเต็มส้งเขาอยู่ ญ้อยลงมาเต็มเกิบเต็มส้งเขาอยู่

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 12-15: motorbike, to ride, up, down, hill


12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นมอเตอไซ เป็นมอเตอไซเอาไว้ถ้าขี่ หลือเอาไว้ถ้าขับ
มอเตอไซเป็นแบบใด มอเตอไซกะเป็นลด เป็นลดมอเตอไซนั้นหละ
แล้วลดมอเตอไซมันคันใหญ่บ่ กะคันบ่ใหญ่ปานใด กะแล้วแต่ลุ้น หลือว่าแล้วแต่ยี่ห้อ บางคันกะใหญ่ บางคันกะน้อย
ลดมอเตอไซสีหญัง ลดมอเตอไซสีแดง
แล้วลดมอเตอไซกะมีล้อพ้อม มีเบาะนั่งพ้อม มีกะจกพ้อม มีแนวบิดพ้อม มีไฟพ้อม มอเตอไซกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่าง

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังขับลด เขากำลังขับลดมอเตอไซ เขากำลังขับไปทางหน้า
เขาสิขับไปใส จัก จักคือกัน จักว่าเขาสิขับไปใส ฮู้แต่ว่าเขากำลังขับไปเลี้ยยๆ ขับอยู่เทิงถะหนนนั้นหละ

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขับลดมอเตอไซ กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนน กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนนอยู่พุ้นหนะ กำลังบืนขึ้นโนนอยู่
เขาขับลดมอเตอไซจักคน เขาขับพุเดียว เขาไปของเขาพุเดียวนั้นหละ พุเดียวข้อหล้อ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะขับมอเตอไซนั้นหละ เขากำลังขับมอเตอไซลงโนน ลดมอเตอไซกำลังลงโนนอยู่ หลือว่าลงค้อยนั้นหละ
แล้วเขาขับเล็วบ่ จักคือกัน อาดสิบ่เล็ว เพาะว่าญามลงค้อยหลือว่าลงโนน ขับลดต้องขับค่อยขั้นขับเล็วหลายมันกะอันตะลาย เพาะว่ามันขับลงค้อย มันเป็นโนน

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 18-20: fork, to eat, to clean/wash


18
นี้คือซ้อนส้อมแม่นบ่ แม่น นี้คือซ้อนส้อม
ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากอี่หยัง ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากเหล็ก ซ้อนส้อมเฮ็ดมาจากพะสะติกกะได้ ซ้อนส้อมสามาดเฮ็ดได้มาจากหลายอย่าง
ซ้อนส้อมมันอันใหญ่บ่ บ่ ซ้อนส้อมมันอันบ่ใหญ่ ซ้อนส้อมมันอันพอดี
ซ้อนส้อมมันอันแหลมหลาย แหลมบักคัก แหลมบักคักหนึ่ง
ซ้อนส้อมเอาไว้เฮ็ดหญัง ซ้อนส้อมเอาไว้ถ้ากินเข้า เอาไว้ใซ้งานคู่กันกับซ้อน เอาไว้ถ้าตักกินแนวกิน

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังกินเข้าอยู่ เขากินเข้ากับลูกซิ้น เขาใซ้ซ้อนส้อมเสียบลูกซิ้นอยู่ในจาน
แนวกินอันนี้ฮ้อนบ่ ฮ้อนอยู่ เบิ่งแนวกินอยู่ในจานแล้วคือสิฮ้อนอยู่ หลือว่าอุ่นอยู่ เพาะว่ามันมีควนลอยขึ้นมา กะเลยฮู้ว่า แนวกินอันนี้มันฮ้อนอยู่ หลือว่าอุ่นอยู่
แนวกินอันนี้เป็นตาแซบบ่ บ่ลู้คือกัน เบิ่งซงแล้วบ่เป็นตาแซบเท่าใด

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้างซ้อนส้อม
เขาล้างซ้อนส้อมเฮ็ดหญัง บ่ลู้คือกัน มันอาดสิสกกะปกกะได้ เขากะเลยล้าง
ขั้นล้างแล้ว มันกะสิสะอาด มันกะสิเป็นตากิน มันกะเป็นตาเอามาใซ้งานอีกเที่ยหนึ่ง
เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ใส เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในน้ำ เขาใซ้ฟองน้ำสีเหลียงล้างซ้อนส้อม
เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในกะละมังแม่นบ่ แม่นอยู่ เขาล้างซ้อนส้อมอยู่ในกะละมัง กะละมังใบบักใหญ่หนึ่ง กะละมังใบสีแดง