Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
มอเตอไซ mɔ:-tə:-sai HR-M-HR มอเตอร์ไซค์ motorbike 62/13

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 18 — Series A, pictures 14-17: motorbike, petrol gauge, petrol station


14 นี้คือลดมอเตอไซ
15 นี้คือเกน้ำมัน
16 นี้คือปั้มน้ำมัน
17 เขากำลังเติมน้ำมัน

Basic vocabulary — Page 02 — Series A, pictures 12-15: motorbike, to ride, up, down, hill


12 นี้คือมอเตอไซ
13 เขากำลังขับมอเตอไซ
14 เขาขับมอเตอไซขึ้นโนน
15 เขาขับมอเตอไซลงโนน

Basic vocabulary — Page 32 — Series A, pictures 08-10: motorbike, horn, loud, TV, pick-up truck, drum


8 มีคนขับมอเตอไซ บีบแกเสียงดัง อยู่ในโทละทัด
9 มีพุซายกำลังขับลดพิกอั่บ บีบแกเสียงดัง
10 มีคนกำลังตีกอง เสียงดังบักคัก

Basic vocabulary — Page 27 — Series A, pictures 16-18: car, to overtake, motorbike, boat


16 มีลดเก็งคันหนึ่งกำลังแซงลดเก็งอีกคันหนึ่ง
17 มอเตอไซขับลดแซงลดเก็ง
18 เขาพายเลียแข่งกัน เลียคันหนึ่งแซงเลียอีกคันหนึ่ง

Basic vocabulary — page 09 — Series A, pictures 09-14: river, bridge, to cross, to walk, bike, motorbike, car


9 นี้คือทัมมะซาดกับแม่น้ำ
10 นี้คือสะพานข้ามแม่น้ำ
11 เขากำลังญ่างข้ามแม่น้ำ เขากำลังญ่างข้ามสะพาน
12 เขากำลังถีบจักกะย๊านข้ามสะพาน
13 เขากำลังขี่มอเตอไซข้ามสะพาน
14 เขากำลังขี่ลดข้ามสะพาน

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 12-15: motorbike, to ride, up, down, hill


12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นมอเตอไซ เป็นมอเตอไซเอาไว้ถ้าขี่ หลือเอาไว้ถ้าขับ
มอเตอไซเป็นแบบใด มอเตอไซกะเป็นลด เป็นลดมอเตอไซนั้นหละ
แล้วลดมอเตอไซมันคันใหญ่บ่ กะคันบ่ใหญ่ปานใด กะแล้วแต่ลุ้น หลือว่าแล้วแต่ยี่ห้อ บางคันกะใหญ่ บางคันกะน้อย
ลดมอเตอไซสีหญัง ลดมอเตอไซสีแดง
แล้วลดมอเตอไซกะมีล้อพ้อม มีเบาะนั่งพ้อม มีกะจกพ้อม มีแนวบิดพ้อม มีไฟพ้อม มอเตอไซกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่าง

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังขับลด เขากำลังขับลดมอเตอไซ เขากำลังขับไปทางหน้า
เขาสิขับไปใส จัก จักคือกัน จักว่าเขาสิขับไปใส ฮู้แต่ว่าเขากำลังขับไปเลี้ยยๆ ขับอยู่เทิงถะหนนนั้นหละ

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขับลดมอเตอไซ กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนน กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนนอยู่พุ้นหนะ กำลังบืนขึ้นโนนอยู่
เขาขับลดมอเตอไซจักคน เขาขับพุเดียว เขาไปของเขาพุเดียวนั้นหละ พุเดียวข้อหล้อ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะขับมอเตอไซนั้นหละ เขากำลังขับมอเตอไซลงโนน ลดมอเตอไซกำลังลงโนนอยู่ หลือว่าลงค้อยนั้นหละ
แล้วเขาขับเล็วบ่ จักคือกัน อาดสิบ่เล็ว เพาะว่าญามลงค้อยหลือว่าลงโนน ขับลดต้องขับค่อยขั้นขับเล็วหลายมันกะอันตะลาย เพาะว่ามันขับลงค้อย มันเป็นโนน

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 01-03: tuk tuk, driver, passenger


1
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลดสามล้อ หลือว่าลดตุ่กตุ่ก
ลดสามล้อหนิ[กับ]ลดตุ่กตุ่กคือกันบ่ กะค้ายกันหนิหละ กะคือกันอยู่ บ่แตกต่างกันหลาย ใซ้งานได้คือกัน
แล้วลดตุ่กตุ่กกับลดสามล้อหนิใซ้งานจั่งใด กะเอาไว้ถ้าขับ กะเอาไว้ถ้าขี่ไปหนั้นไปหนี้ คือกันกับลดใหญ่ คือกันกับลดพิกอั่บหนั้นหละ แต่ว่ามันขี่ได้เล็วบ่หลาย ขี่ได้ซ้าขี่ได้ส่ำกับลดมอเตอไซหลือว่าซ้ากว่ามอเตอไซอยู่ แต่ว่าขี่ได้บ่เล็วหลาย แต่ว่าสามาดขี่ไปหนั้นไปหนี้ได้ สะดวกคือกัน ส่ำลดใหญ่หนั้นหละเนาะ
แล้วอยู่ในกุงเทบกะมีลดตุ่กตุ่กหลายคือกัน เอามาใซ้เป็นยานพาหะนะหลือว่าลดลับส่งนั้นเอง ค้ายกับลดแท็กซี้เนาะ ใซ้งานคือกันกับลดแท็กซี้ แบบว่า ลับพุโดยสานไปส่งหม้องหั้นหม้องหนี้ กะค้ายกับลดแท็กซี้

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังขับลดตุ่กตุ่กหลือว่าลดสามล้ออยู่
เขาสิขับลดอันนี้ไปใส กะบ่ฮู้คือกัน อาดสิขับไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปซื้อของกะได้
แต่ว่าในบางเที่ย ขั้นพุซายคนนี้ขับลดตุ่กตุ่ก หลือว่าเขาสิเป็นคนขับตุ่กตุ่กลับจ้าง เขากะอาดสิไปลับพุโดยสาน หลือว่าไปหม้องหั้นไปหม้องหนี้ เพื่อที่สิไปลับไปหาพุโดยสานนั้นเองเนาะ

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง กำลังขับลดตุ่กตุ่กอยู่หนั้นหละ
แล้วเขาสิขับไปใส จักคือกัน บ่ฮู้ว่าเขาสิขับไปใส แต่ว่าตอนนี้แนมเห็นคนสองคนอยู่ข้างหลังของเขา หลือว่าเขากำลังบันทุกพุโดยสาน ไปส่งหม้องหนั้นหม้องหนี้ อาดสิไปส่งพุโดยสานกะได้ เพาะว่าเห็นพุหญิงกับพุซายสองคนนั่งอยู่ข้างหลัง
แล้วลดตุ่กตุ่กนี้มันบันจุคนได้หลายคนบ่ หลือว่าคนไปนั่งเทิงลดตุ่กตุ่กหนิได้หลายคนบ่ กะบ่หลายปานใด คนกะนั่งอยู่เทิงลดตุ่กตุ่กได้บ่ส่ำลดเก็งหลือว่าบ่ส่ำลดพิกอั่บเนาะ เพาะว่าพื้นที้มันบ่หลาย มีพื้นที้น้อยหนึ่ง เพาะว่าลดตุ่กตุ่กมันกะมีแค่สามล้อ หม้องนั่งนี้กะสิมีหม้องนั่งคนขับแล้วกะหม้องนั่งพุซ้อนนั้นเอง กะคือได้ปะมานสองสามคน สี่คน ปะมานนั้น อย่างหลายเนาะ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 08-10: motorbike, horn, loud, TV, pick-up truck, drum


8
อันนี้คืออี่หยัง กะมีเหดกานหนึ่งเนาะ มีเหดกานหนึ่งอยู่ในโทละทัดเนาะ กะมีคนหนึ่งกำลังเบิ่งโทละทัดอยู่เนาะ อยู่ในบ้านของเขานั้นหละ
กะมีคนอยู่ในโทละทัดนั้น กำลังขับมอเตอไซอยู่ มอเตอไซ มอเตอไซสีเขียว ขับคนเดียวนั้นหละ ใส่หมวกพ้อม เสียงดังซ้ำแมะ เสียงดัง อาดสิ เขาเอิ้นว่าอี่หยังเกาะ เบิ้นแฮงเนาะ เบิ้นคันเล่งแฮง กะสิเป็นลดคันขี่เสียงดังคัก ปะมานนั้นเนาะ หลือว่าสิบีบแกกะได้ บีบแก ติ่กๆๆๆๆ เสียงดังเนาะ

9
มีคนคนหนึ่งเขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนหนึ่ง เขากำลังขับลดเนาะ เป็นลดพิกอั่บ ลดพิกอั่บคันบักใหญ่เอาโลด คันสีแดง
เขากำลังขับไปเลี้ยยๆ เลี้ยยๆ ของเขานั้นหละ เบิ่งท่าทาง เบิ่งมือของเขาแล้วกำลังหมุนพวงมาลัยอยู่ แล้วกะเบิ่งลักสะนะ หลือว่าเหดกานตอนนั้น เขากำลังบีบแก บีบแกเสียงดังซ้ำแมะ
แล้วเป็นหญังเขาต้องบีบแก อาดสิมีเหดกานบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อเตือนสะติคนที่อยู่ข้างหลือว่าคนที่อยู่นอกลด หลือว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั้น เพื่อที่ว่าให้บอกเหดกานบางสิ่งบางอย่าง หลือว่าเป็นกานแจ้งเตือนว่าให้หลบไปหลือว่าให้ลี้ไป ปะมานนั้นเนาะ แล้วกะบีบ บีบแกใส่เขาเนาะ
หลืออาดสิมีคนที่อยู่ข้างหน้าขับลดแบบบ่ดี ขับลดที่บ่ดี กะสิเป็นกานเตือนกะได้เนาะ บีบแก กะสิเป็นกานเตือนอีกแบบหนึ่งว่าให้เฮ็ดอีกแบบใหม่ ให้เฮ็ดดีกว่านี้ ปะมานนั้นเนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังตีกอง
ตีกองใซ้มือสองข้างเขานั้นหละ ข้างหนึ่งกะจับไม้กอง ข้างหนึ่งกะจับไม้กอง เทิงข้างซ้ายข้างขวา กำลังตีกองปะโล่งโป่งเป่ง ตีกองอยู่พุเดียวของเขานั้นหละ
แล้วเขาตีกองเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิม่วน หลือว่าอาดสิมีกิดจะกัมบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใซ้กองตี เพื่อที่ว่าสิมีกานล้องเพงกัน แล้วเขากะอาดสิตีกอง
แล้วกองนี้มันเสียงดังบ่ กานตีกองนี้กะเสียงดังพอสมควนเนาะ กะเสียงดังเติบ แล้วแต่ว่าแฮง เฮาสิตีค่อย ตีแฮง ตีเบา ตีบ่เบา ตีแฮงส่ำใด กะดังส่ำนั้น ตีค่อยส่ำใด กะค่อยส่ำนั้น
แล้วตีกองหนิมันม่วนบ่ กะอาดสิม่วนอีกแบบหนึ่งเนาะ อาดสิว่า อาดสิเป็นแบบว่าตีให้มันเข้าจังหวะกานล้องเพง หลือว่าทำนองเพงหนะตอนนั้นเนาะ กะตี ตีม่วนกะม่วน พุใดตีเป็นกะม่วน ตีบ่เป็นกะบ่ม่วนส่ำนั้นหละเนาะ

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 16-18: car, to overtake, motorbike, boat


16
ตอนนี้กำลังเกิดอี่หยังขึ้น กะมีลดสองคัน คันหนึ่งสีเหลียง กับอีกคันหนึ่งสีแดง กำลังขับอยู่เทิงถะหนนหลือว่าอยู่เทิงหนทางเนาะ
กะมีคันหนึ่ง คันสีเหลียง ขับอยู่เลนซ้าย อยู่ฝั่งซ้าย ขับซ้าหนึ่งดอก
กะมีอีกคันหนึ่ง คันสีแดง ขับบักเล็วหนึ่ง ขับเพื่อที่สิแซงลดคันสีเหลียงที่ขับอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ
ลดคันสีแดงนี้กะขับออกขวา ออกขวามาเพื่อที่สิแซงลดคันสีเหลียงอยู่ฝั่งซ้าย
ลดคันสีแดงนี้ขับเล็วบ่ กะขับเล็วเติบ เพาะว่าขั้นขับซ้ากะแซงคันข้างหน้าบ่ได้ ขั้นขับเล็วจั่งสิแซงข้างหน้าได้

17
ตอนนี้เกิดอี่หยังขึ้น กะมีลดอยู่สองคัน ขับอยู่เทิงหนทาง
กะมีลดคันหนึ่งสีเหลียง เป็นลดเก็งเนาะ แล้วกะอีกลดคันหนึ่ง คันสีแดง เป็นลดมอเตอไซ กำลังขับแซงกัน
กะมีลดคันหนึ่งดอก เป็นลดเก็ง ขับซ้าดอก ขับบ่ฟ้าว ขับซ้าหนิหละ
แล้วกะมีลดอีกคันหนึ่ง เป็นลดมอเตอไซเนาะ มีคนขับคนเดียว กำลังแซงลด ลดเก็ง ขับแซงขวาพุ้นแหล้ว แซงออกขวาพุ้นหละ แซงท่วนๆๆๆ ไป
เขาขับเล็วบ่ มอเตอไซเนี้ย กะเล็วเติบ เบิ่งซงแล้วเป็นตาขับเล็วเติบ
ขั้นมอเตอไซขับเล็วหนิ มันอันตะลายบ่ มันตาย้านบ่ กะอันตะลายเติบ ตาย้านคัก ตาย้านคักอี่หลี เพาะว่ามอเตอไซมันบ่ป้องกันเนาะ ขั้นขับ มีอุบะติเหดกะสามาดตาย หลือว่าเสียซีวิดได้ เพาะสะนั้นแล้วกะต้องขับซ้าแต่ว่าคนนี้อาดสิฟ้าว
แล้วตอนนี้เขาใส่หมวกกันน็อกบ่ เบิ่งซงแล้วอาดสิใส่หมวกกันน็อกพ้อม ใส่หมวกกันน็อกอยู่เทิงหัวของเขา

18
คนสองคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง คนสองคนนี้เขากำลังขับเลีย หลือว่าพายเลียอยู่
กะมีคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งขับเลีย พายเลียสีแดง อีกคนหนึ่งพายเลียสีเขียว กำลังแข่งกันพุ้นแหล้ว เบิ่งซงเบิ่งลักสะนะท่าทางแล้ว กำลังแข่งกัน
คนหนึ่งขับสีแดงกะขับซ้าขับไปซ้าขับบ่เล็วหลาย อาดสิขับบ่เก่งเนาะ
กะมีอีกคนหนึ่ง ขับคันสีเขียว คือสิขับเก่ง คือสิขับถะหนัด หลือว่าฮู้จักวิทีกานขับ หลือว่ากานพายเนาะ กะพายไปบักเล็วหนึ่ง ท่วนๆๆๆ ไปแซงหน้าคันสีแดงไป แซงออกซ้าย เออ แซงออกขวาพุ้นหละเนาะ
แล้วพายเลียหนิพายอยู่ใส หลือว่าขับเลีย หลือว่าพายเลียหนิพายอยู่ใส อยู่ในน้ำเนาะ เลียมันกะต้องขี่อยู่ในน้ำ หลือว่าพายอยู่ในน้ำ
แล้วเลียหนิมันขี่อยู่เทิงดินได้บ่ บ่ มันพายอยู่เทิงดินบ่ได้ จักสิมันไปจั่งใดเนาะ ญู้เอาติ ญู้เอาคือลดติ

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 16-20: to push, box, car, flat tyre, wheelchair


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใซ้มือของเขานั้นหละ ใซ้มือของเขาสองข้าง กำลังซูด
ซูดอี่หยังหละบัดหนิ กำลังซูดก่อง ก่องสี่เหลี่ยมดอก ก่องบักใหญ่ ใหญ่พอสมควนหนิหละ ใหญ่พอเท่าหนิหละ บ่ใหญ่หลาย เขากำลังใซ้มือสองข้างของเขาซูดก่องนั้นไปทางหน้า
แล้วเขาซูดก่องอันนี้เป็นหญัง กะอาดสิญ้ายหม้องหลือว่าเปี่ยนหม้องกะได้ วางก่องอยู่หม้องนี้อาดสิบ่สะดวก หลือว่ามันเกะกะ เขากะเลยสิได้ซูดก่องไปไว้หม้องใหม่ หลือว่าไว้มุมใหม่

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังญู้ลดของเขา ญู้ไปทางหน้าพุ้นหละ ใซ้มือของเขาญู้ลดเก็งของเขา
เป็นหญังเขาคือญู้ลดเก็งของเขา อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน กะเดาว่าอาดสิเป็นแบบว่าลดเก็งของเขายางฮั่ว หลือว่าลดพัง หลือว่าลดเสียเนาะ เขากะเลยสิญู้ลดไปทางหน้า เพื่อที่ว่าสิเอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าไปล้านส้อมเนาะ เขากะเลยใซ้มือของเขาญู้ลดไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ พุ้นแหล้ว

18
ลดคันนี้เป็นอี่หยัง ลดคันนี้ยางฮั่ว
อันนี้เบิ่งดีแล้วอาดสิเป็นลดมอเตอไซเนาะ เป็นลดมอเตอไซคันน้อยคันบ่ใหญ่ปานใด ยางมันกำลังฮั่ว ยางแบ็นนั้นหละเนาะความหมาย
เป็นหญังยางลดคือฮั่ว เป็นหญังยางลดคือแบ็น อันนี้กะจักคือกัน ลดคันนี้อาดสิขับไป ลดคันนี้อาดสิไปเหยียบตะปู หลือว่าเหยียบน้ำ เหยียบเหล็กอี่หยังกะได้ ที่เฮ็ดให้ยางมันฮั่ว หลือว่าเฮ็ดให้ลด ล้อลดมันแฟบลงเนาะ

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายพุนี้ หลือว่าเด็กน้อยพุนี้ เขากำลังญู้ลดมอเตอไซของเขาอยู่
อาดสิญู้ไปทางหน้า หลือว่าญู้ไปเลี้ยยๆ กะได้
เป็นหญังเขาคือญู้ลดมอเตอไซของเขา ลดมอเตอไซของเขาฮั่ว เขากะเลยญู้ เพาะว่าลดมอเตอไซฮั่วหนะ มันขี่บ่ได้ ขั้นขี่ไปล้อลดมันกะสิเพ ล้อลดมันกะสิพัง
เพาะสะนั้นแล้วเขาต้องญู้เอา เพื่อที่ว่าเขาสิเอาไปส้อม เอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าเอาล้อเอาลดของเขาเนี้ยไปปะให้มันเซาฮั่ว เพื่อที่ว่าสิสูบลมเข้าไป ให้มันสามาดขี่ได้คือเก่า

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ อาดสิเป็นวัยทอง บ่ทันได้เถ้าปานใด เขากำลังญู้ลดเข็นอยู่
อาดสิเป็นลดเข็นคนป่วย หลือว่าลดเข็นพ่อของเขา หลือว่าลดเข็นพุเถ้าเนาะ
เขากำลังญู้ไปทางหน้า อาดสิญู้เหล้น ญู้ซ้ายญู้ขวาญู้พาพุเถ้าไปเพิดเพิน หลือว่าไปเหล้นหม้องนั้นหม้องนี้เนาะ เพาะว่าพุเถ้าคนนี้อาดสิญ่างบ่ได้ อาดสิเถ้าคัก อาดสิเถ้าหลาย บ่มีกำลังหลือว่าบ่มีแฮงญ่างเนาะ

Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 09-12: road, car, pot hole, junction


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือหนทาง เป็นหนทางถะหนนค็อนกีด หลือเป็นหนทางถะหนนลาดยางนี้หละ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน
หนทางอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าให้ลดแล่น คนกะสามาดญ่างได้ อันนี้เป็นถะหนน หนทาง เอาไว้ถ้าให้ลดแล่น ลดใหญ่กะได้ ลดจักกะย๊านกะได้ ลดมอเตอไซกะได้ ลดสิบล้อกะได้
อันนี้เป็นหนทาง สามาดแล่นได้ทุกลด ลดอี่หยังกะสามาดแล่นได้
หนทางอันนี้มีปะโยดบ่ กะมีอยู่ มีปะโยดหลาย ลดทุกอย่างสามาดแล่นอยู่เทิงถะหนนหนทางนี้ได้
ขั้นหนทางนี้ดี ลดกะสามาดแล่นง่าย ขั้นหนทางนี้บ่ดี ลดกะแล่นญากขึ้น

10
ลดคันนี้กำลังเฮ็ดหญัง ลดคันนี้กำลังแล่นอยู่
ลดคันนี้กำลังแล่นอยู่เทิงหนทาง แล่นอยู่เทิงหนทางอันนี้หละ
แล้วลดคันนี้สิขับไปใส ลดคันนี้สิแล่นไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาสิแล่นไปใส แต่ว่าลดคันนี้กะแล่นไวเติบ แล่นเล็วคัก ขับเล็วคัก
คือฮู้ว่าลดคันนี้แล่นเล็ว คือฮู้ว่าลดคันนี้ขับเล็ว กะฮู้ เพาะว่าเบิ่งจากล้อ จากความเล็วแล้ว คือสิขับเล็วหลายพุ้นหละ ล้อหมุนบักคักหนึ่ง หมุนเล็วคักขะหนาด แล้วกะลดแล่นไวคัก แล่นไวอี่หลี

11
นี้คืออี่หยัง นี้คือหลุม เป็นหลุมอยู่กางหนทาง หลุมบักใหญ่หนึ่ง ใหญ่บักคัก ใหญ่กะด้อกะเดี้ย ใหญ่อี่หลี
เป็นหญังมันคือมีหลุม อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าหลุมมันเกิดมาจากอี่หยัง อาดสิลดแล่นเล็ว หลือลดมีความหนัก แล้วกะมาเหยียบหม้องนี้ แล้วเฮ็ดมันเป็นหลุมกะได้
หลุมอันนี้มันตาย้านบ่ กะตาย้านอยู่ เพาะว่าหลุมอันนี้มันอยู่กางหนทาง ขั้นลดขี่มาเล็วแล้วแนมบ่เห็นหลุมอันนี้ แล้วขี่ตกลงไป มันกะสิสะดุด เฮ็ดให้ลดเสียหลัก หลือเกิดอุบะติเหดกะได้
ขั้นฮู้แล้วว่ามันมีหลุม เฮาสิขับลดจั่งใด เฮากะหลบหลุมนี้ หลือขับหลบหลุมอันนี้ออกไป เพื่อที่สิบ่ให้มันตกหลุม
หลุมอันนี้มันลึกบ่ กะสิลึกอยู่ เบิ่งซงแล้วเป็นตาลึกหลาย ลึกบักคักหนึ่ง คือสิลึกอี่หลี

12
นี้คืออี่หยัง นี้คือสามแย้ก
แล้วกะมีลดคันหนึ่ง กำลังจอดอยู่ กำลังหยุดอยู่ หยุดอยู่ตงสามแย้กนั้นหละ หยุดอยู่ตงทางเลี้ยว
เป็นหญังลดคันนี้ต้องหยุด กะต้องหยุด เพาะว่าหยุดเพื่อที่สิเบิ่งลดอยู่ทางตง เพาะว่าเฮามาจากทางแย้ก เฮาสิไปทางตง เฮากะต้องหยุดเบิ่งลดก่อน
ขั้นมีลด เฮากะหยุด ขั้นบ่มีลด เฮากะขับต่อไป
อันนั้นเป็นป้ายอี่หยัง อันนี้เป็นป้ายหยุดลด เพื่อที่เป็นสันญานให้ลดหยุดก่อน ให้หยุดแนมเบิ่งลดดี
ขั้นบ่มีลด เฮากะจั่งขับไป ขั้นมีลด เฮากะต้องหยุดลดก่อน

Basic vocabulary — page 18 — Series B, pictures 14-17: motorbike, petrol gauge, petrol station


14
นี้คืออี่หยัง นี้คือมอเตอไซ
มอเตอไซอันนี้เอาไว้ถ้าเฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าขี่ เอาไว้ถ้าขับนั้นหนะ เอาไว้ถ้าเดินทาง เอาไว้ถ้าขี่ไปข้างหน้า
มอเตอไซคันนี้นั่งได้จักคน กะนั่งได้หลายคนอยู่ นั่งได้สองคน สามคน สี่คนกะได้ แล้วแต่สิอัดกันไป แล้วแต่สินั่ง แล้วแต่สิขี่
มอเตอไซคันนี้มีสีอี่หยัง มอเตอไซคันนี้มีสีซมพู
ลดมอเตอไซต้องคือกันเบิดบ่ บ่ ลดมอเตอไซบ่คือกัน แล้วแต่ลุ้น แล้วแต่ยี่ห้อ
บางลุ้นกะสีส้ม บางลุ้นกะสีดำ บางลุ้นกะสีขาว บางลุ้นกะสีแดง แล้วแต่ยี่ห้อ แล้วแต่ลุ้นมัน
มอเตอไซแต่ละคันมีส่วนปะกอบบ่ กะมีอยู่ มอเตอไซกะมีส่วนปะกอบหลายอย่าง
แต่ละอย่างกะแตกต่างกันออกไป มอเตอไซกะมีล้อพ้อม ล้อเอาไว้ถ้าหมุน เอาไว้ถ้าแล่นไปข้างหน้า
เบกมอเตอไซกะเอาไว้ถ้าเบก ญามขี่เล็วหลือมีเหดอี่หยังกะต้องเบก
มอเตอไซกะมีกะจกพ้อม มีไฟพ้อม กะจกเอาไว้ถ้าแญง เอาไว้ถ้าแญงส่องไปทางหลัง ไฟกะเอาไว้ถ้าส่องไฟ หลือแญงไฟไปข้างหน้า
ส่วนปะกอบของมอเตอไซกะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง เฮากะบ่สามาดเอ่ยถึงได้ไปอีกเนาะ

15
นี้คืออี่หยัง นี้คือเกน้ำมัน เป็นเกบอกน้ำมัน หลือเป็นแนวบอกน้ำมันนั้นหละ ว่าน้ำมันเฮามีบ่ ว่าน้ำมันเฮามีบ่ หลือหลายปานใด หลือน้อยปานใด เฮากะสามาดเบิ่งอยู่หม้องนี้ได้
ตอนนี้ลดคันนี้มีน้ำมันบ่ บ่ ตอนนี้ลดคันนี้บ่มีน้ำมันเลย
ขั้นลดมีน้ำมัน เข็มอันนี้กะต้องหมุนไปทางขวา หลืออยู่ฝั่งขวามือ
เพาะสะนั้นแล้ว ลดคันนี้บ่มีน้ำมัน มันจั่งหมุนมาทางซ้าย
ขั้นลดคันนี้บ่มีน้ำมัน เขาต้องเฮ็ดจั่งใด เขากะต้องไปเติมน้ำมัน ไปเติมน้ำมันอยู่ปั้มน้ำมัน หลืออยู่หม้องที่มันมีขายน้ำมัน

16
นี้คืออี่หยัง นี้คือปั้มน้ำมัน หลือถังน้ำมัน เป็นปั้มน้ำมันนั้นหละ
ปั้มน้ำมันอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง เอาไว้ถ้าเติมน้ำมัน พุใดอยากเติมน้ำมัน กะสามาดมาเติมอยู่หม้องนี้ได้
ลดคันใดอยากเติมน้ำมัน กะต้องมาเติมอยู่หนี้
ลดใหญ่ หลือลดน้อย กะซ่าง ต้องมาเติมอยู่หนี้
ปั้มน้ำมันกะมีหลายที่หลายหม้อง อยู่หม้องนั้นกะมี อยู่หม้องนี้กะมี แล้วแต่ ขั้นอยู่หม้องนั้นมีถะหนนใหญ่หลือลดผ่านหลายเขากะสิเฮ็ดปั้มน้ำมันไว้หั้น

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเติมน้ำมัน
อันนี้เป็นพะนักงาน เขากำลังเติมน้ำมันให้ลดมอเตอไซคันนี้อยู่
เป็นหญังเขาคือเติมน้ำมัน กะเพาะว่าลดคันนี้บ่มีน้ำมัน เขากะเลยเติมน้ำมัน เพื่อที่สิให้ลดคันนี้แล่นได้ หลือขี่ไปทางหน้าได้
ขั้นลดคันนี้บ่มีน้ำมัน ลดคันนี้กะแล่นไปข้างหน้า หลือขี่ไปข้างหน้า หลือใซ้งานบ่ได้เลย
แล้วเขาเติมน้ำมันใส่ใส กะเติมน้ำมันใส่ถังน้ำมัน ลดคันนี้มีถังน้ำมันพ้อม เพื่อที่สิเก็บน้ำมันไว้ในถังนั้น เพื่อที่สิใซ้งานได้ ให้ลดคันนี้ใซ้งานได้ หลือขี่ไปข้างหน้าได้

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 09-14: river, bridge, to cross, to walk, bike, motorbike, car


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือแม่น้ำ แม่น้ำสายบักญาวหนึ่ง
อยู่ข้างแม่น้ำกะมีต้นไม้พ้อม มีต้นไม้ต้นบักใหญ่หนึ่ง มีบักหลายต้น
แล้วกะมีหญ้าพ้อม หญ้ากะเกิดอยู่ข้างต้นไม้ แล้วหญ้ากะเกิดอยู่ข้างแม่น้ำพ้อม
หญ้ามีหลายต้นบ่ มีหลายอยู่ หญ้ามีหลายต้น หลายบักคักหนึ่ง
แม่น้ำสายนี้ข้ามได้บ่ บ่ แม่น้ำสายนี้ข้ามบ่ได้ เพาะว่ามันบ่มีสะพานให้ข้าม มันกะเลยข้ามบ่ได้ เฮากะเลยบ่สามาดข้ามแม่น้ำนี้ได้
แม่น้ำสายนี้ไหลไปใส บ่ลู้คือกันจักว่าแม่น้ำสายนี้ไหลไปใส อาดสิไหลไปทะเล หลือไหลไปนำคองใหญ่กะได้

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือแม่น้ำ แม่น้ำสายบักใหญ่หนึ่ง สายญาวพ้อม
อยู่ข้างแม่น้ำกะมีหนทางพ้อม มีหนทางสายบักญาว มีหนทางบักใหญ่หนึ่ง
แล้วแม่น้ำสายนี้มีสะพานเซี้ยมหนทาง เพื่อที่ใซ้ข้ามแม่น้ำสายนี้
สะพานมันอันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ สะพานมันใหญ่หลาย มันใหญ่บักคักหนึ่ง
สะพานอันนี้มันสามาดข้ามแม่น้ำสายนี้ได้ มันกะเลยอันบักใหญ่หนึ่ง
สะพานอันนี้มีละเบียงพ้อมแม่นบ่ แม่น สะพานอันนี้มีละเบียงพ้อม สะพานอันนี้มีละเบียงอยู่
อยู่ขอบสะพานมีละเบียงพ้อม เพื่อที่สิให้คนญ่างไปญ่างมา เพื่อที่สิได้จับฮั้วหลือละเบียงสะพานนี้
แล้วอยู่เทิงหนทางนี้ บ่มีคนอยู่เลย บ่มีใผอยู่หนี้จักคนเลย

11
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังญ่างข้ามสะพาน จักว่าเขาสิญ่างไปใส เขากำลังญ่างข้ามสะพานอันนี้ไป
เขากำลังญ่างไปพุเดียว บ่มีพุใดอยู่กับเขาเลย
เขามาแต่ใส บ่ลู้คือกันจักว่าเขามาแต่ใส แต่ว่าเห็นเขาญ่างมาแต่ทางหลัง แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส
แล้วเขาสิญ่างไปใส บ่ลู้คือกันจักว่าเขาสิญ่างไปใส เห็นแต่เขาญ่างข้ามสะพานนี้ซื่อๆ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีเด็กน้อยพุหนึ่ง เขากำลังถีบจักกะย๊าน
เขาถีบจักกะย๊านไปทางหน้า เขากำลังถีบจักกะย๊านข้ามสะพาน
จักว่าเขาสิไปใส กะบ่ลู้นำเขา เห็นเขาถีบอยู่พุเดียว
ตอนนี้เขาข้ามสะพานไป่ บ่ เขาบ่ทันได้ข้ามสะพานเลย ตอนนี้เขากำลังถีบจักกะย๊านอยู่เทิงสะพาน
เขาอาดสิเป็นเด็กน้อย เขากะเลยไปค่อยเขาอาดสิบ่ถีบจักกะย๊านเล็วกะได้
จักกะย๊านอันนี้มีสองล้อแม่นบ่ แม่น จักกะย๊านอันนี้มีสองล้อ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังขับมอเตอไซ เขากำลังขับมอเตอไซไปทางหน้า จักว่าเขาสิไปใส ตอนนี้เขากำลังขับมอเตอไซขึ้นสะพาน กำลังข้ามสะพาน จักว่าเขาสิไปใส
ตอนนี้เขาข้ามสะพานไป่ บ่ เขาบ่ทันได้ข้ามสะพาน เขากำลังขับอยู่เทิงสะพาน บ่ทันได้ข้ามสะพานไปทางหน้าอยู่
เขาขับมอเตอไซ มอเตอไซมันมีสองล้อ แล้วเขากะขับไปเลี้ยยๆ
เขาใส่หมวกกันน็อกพ้อม หมวกกันน็อกของเขาใบสีแดง ใบบ่ใหญ่ ใบอันน้อยหนึ่ง

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขับลด ขับลดเก็ง ขับไปทางหน้า
เขาขับอยู่ใส เขาขับอยู่เทิงสะพาน ตอนนี้เขากำลังขับอยู่เทิงสะพาน กำลังสิข้ามสะพาน แต่ว่าบ่ทันได้ข้ามสะพานไป เขากำลังสิขับไปทางหน้า เขากะขับไปเลี้ยยๆ แต่ว่าบ่ทันได้ข้ามสะพานไป
ลดเก็งคันนี้มีจักล้อ ลดเก็งคันนี้มีสี่ล้อ
ลดเก็งคันสีเหลียง คันบ่ใหญ่ คันพอดี
คันบ่ใหญ่ คันบ่ใหญ่หลาย คันบ่น้อยหลาย คันพอดี