Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
1739/213

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 31 — Series A, pictures 03: skin color


3 มีคนผิวขาว ผิวดำ แล้วกะผิวบ่ดำปานใด

Vocabulary recordings — เมี้ยน 2

บักหล้า บักหล้าคือบ่เมี้ยนโต่ะแน่นั้นหนะ บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่

Vocabulary recordings — เมี้ยน 3

บักหล้า กินเข้าแล้วคือบ่เมี้ยนพาเข้า บักหล้า กินเข้าแล้วคือบ่เก็บพาเข้าแน่

Vocabulary recordings — เมี้ยน 4

อี่แม่ เจ้าเอากะดาดออกมาแล้วเจ้าคือบ่เอาไปเมี้ยน เอาไปเก็บถะแหมะ เอาไปเมี้ยนถะแหมะ

Basic vocabulary — Page 27 — Series A, pictures 08-10: pond, water, shallow, deep


8 พุซายยืนอยู่ข้างสะน้ำ
9 พุซายลงไปในน้ำ บ่ลึกปานใด ตื้นหนึ่ง
10 พุซายลงไปในน้ำ บักลึกหนึ่ง

Basic vocabulary — Page 28 — Series A, pictures 18-20: warm/hot, just right, cold, degree


18 ตอนนี้อากาดฮ้อน
19 ตอนนี้อากาดกำลังพอดี บ่ฮ้อนหลาย บ่หนาวหลาย
20 อากาดหนาว ซงสิหนาวคักอยู่ ตั้งสิบองสา

BCF01 Greetings and leave takings (informal) — Dialogue A


เฮ้ย มึงมาเฮ็ดหญัง
บ่ได้มาเฮ็ดหญัง มาเหล้นซื่อๆ มาหากินเข้า

เออกูไปก่อนเด้อ
เออไบบ่าย

Vocabulary recordings — เข้างาย, เข้าสวย, เข้าแลง

แล้วคนอี่สานกะมีกานกินเข้า หลือว่าคาบกินเข้าสามคาบส่ำนี้เนาะ บ่มีคาบดึกดอก มีแต่คาบเซ้า คาบเที่ยง คาบแลงส่ำนั้น กะเอิ้นว่า เข้างาย เข้าสวย เข้าแลง นั้นเองเนาะ

Vocabulary recordings — ไปนำบ่

ไปนำบ่ เฮาถามคนอื่นว่า เจ้าไปนำข้อยบ่ อันนี้คือมันทันได้เกิดขึ้น มันทันได้เกิดขึ้นเลย ขั้นเฮาถามไปคำว่า บ่ แล้วเขาตอบมาว่า ไป แล้วสิ่งนั้นมันกะเกิดขึ้น

Vocabulary recordings — Planting rice 04

แล้วกะเฮากะสิถ้าจนเข้าซุมนี้มันเกิด จนมันใหญ่ บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย หลือว่าหาแนวบำลุงให้มันซื่อๆ เนาะ แล้วกะถ้าจนมันใหญ่ จนได้เกี่ยวเข้าส่ำนั้น เฮาบ่ต้องเฮ็ดอี่หยัง เป็นวิทีที่ง่ายพอสมควนเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 06

เข้าซุมนี้ เข้าที่เป็นมะเล็ดพันนี้หละ เฮาสิไปหว่านก่อน เพื่อที่สิให้ต้นเข้านั้นมันเป็นก้าก่อนเด่ะ เป็นต้นก้า หว่านถี่กัน หว่านแหน้นปึ่บหนาตึ่บเลย บ่ต้องหว่านห่างคือกันกับกานผาย เพาะว่าเฮาสิเอาเข้าซุมนี้มาเป็นก้า

Vocabulary recordings — ไปตั๊วะ/แม่นตั๊วะ

เจ้าไปโลงเลียนบ่ เฮากะอาดสิตอบไปว่า ไป ไปอยู่ หลือสิเฮ็ดให้ปะโยกนี้มันเข้มขึ้นหลือว่ามันแข็งขึ้น เฮากะอาดสิตอบไปว่า ไปตั๊วะ กะไปตั๊วะ หลือสิมีคนมาถามเฮาอีกว่า เจ้าเป็นนักเลียนติ เจ้าเป็นนักเลียนแม่นบ่ แม่นตั๊วะ กะแม่นตั๊วะ กะเป็นตั๊วะ

Vocabulary recordings — อ้าซ่าว่า = to stand open (also: งับ = to close) 2

เฮากำลังนั่งเบิ่งโทละทัดอยู่ นั่งเบิ่งอยู่ในบ้านนั้นหละ แนมไปเห็นข้างซ้ายของเฮาหนิ ปะตูหน้าต่าง หลือว่าบานหน้าต่างมันบ่ปิด มันกำลังเปิดอ้าซ่าว่าอยู่ เฮากะสิบอกแม่ หลือบอกพ่อเฮาว่า เอ๊า หน้าต่างคืออ้าซ่าว่าแถะ ไปปิดให้แน่ ไปปิดหน้าต่างให้แน่ เฮากะสิเว้าปะมานนี้เนาะ

Vocabulary recordings — กินเข้าบ่

กินเข้าบ่ เจ้ากินเข้านำข้อยบ่ ปะโยกนี้กะคือว่ามันทันได้เกิดขึ้น คนที่เฮาถามไปอาดสิญ่างมากินเข้ากับเฮา หลือสิบ่กินกะได้ ขั้นเฮาถามไปว่า กินเข้าบ่ คนนั้นอาดสิญ่างมากินเข้ากับเฮา หลือเขาสิตอบว่า บ่กิน กะได้ บ่กินดอก

Vocabulary recordings — อ้าซ่าว่า = to stand open (also: งับ = to close) 3

อยู่ในหลังบ้านเฮา หลือว่าอยู่คัวบ้านเฮา มีกะปุกปาแดก กะปุกปาแดกกะปุกหนึ่ง มันกำลังเปิดอยู่ ฝากะปุกนั้นมันกำลังเปิดอยู่ มันบ่ปิด มันอ้าซ่าว่าอยู่ เฮากะสิบอกน้องเฮาบอกแม่เฮาว่า ไปปิดกะปุกแน่นั้นหนะ กะปุกอี่หยังนั้นหนะ มันคืออ้าซ่าว่าอยู่แถะ ไปปิดแน่ เฮากะสิเว้าปะมานนั้นเนาะ

Vocabulary recordings — อ้าซ่าว่า = to stand open (also: งับ = to close) 1

เฮากำลังนอนอยู่ในห้อง แนมไปเห็นปะตูบ้านหลือว่าปะตูห้อง มันบ่ปิดนั้นเอง มันเปิดอ้าซ่าว่าอยู่ เฮากะสิบอกลูกเฮาไปว่า บักหล้า ไปปิดปะตูเฮียนแน่นั้น มันอ้าซ่าว่าอยู่นั้น ไปปิดแน่ ไปงับเข้ามาแน่ คำว่างับนี้ กะสิเป็นคำที่หมายถึงว่า ปิดเข้ามาแน่ ปิดเข้ามา ปิดอันนั้นอันนี้เข้ามา

Vocabulary recordings — Planting rice 09

อันนี้กะสิเป็นวิทีกานดำนาแล้วกะผายเข้า มันกะสิแตกต่างกันพอสมควน เป็นวิทีที่แตกต่างกัน กานผายเข้ากะสิง่าย บ่หญุ้งญาก ขั้นตอนบ่หญุ้งญากปานใด แต่ว่าคนซู่มื้อนี้กะหันนิยมมาผายเข้าหลาย บ่คือสะหมัยก่อน สะหมัยก่อนกะสิพากันดำเอา เพื่อที่สิได้ผนผะหลิดหลายกว่า เนาะ กานผายเข้า ผนผะหลิดสิได้เคิ่งต่อเคิ่งเลย กะอาดสิบ่ได้หลายท่อกานดำ

Vocabulary recordings — Planting rice 03

แล้วกะเอาเข้าซุมนั้นไปหว่าน หว่านในไฮ่นาที่เฮาเตียมนาดิน ไฮ่นาที่เฮาเตียมนาดิน หลือว่าไถฮุด เฮ็ดให้นาดินมันงามแล้ว พ้อมเอาเข้านั้นหว่านลงไป กานผายนี้กะเอาเข้าซุมนี้หละไปหว่านลงเลย หว่านบ่ถี่เด่ะ หว่านห่างจักหน่อย หว่านห่างพอสมควนเพื่อที่สิให้เข้าซุมนั้นมันเกิดขึ้นมา บ่ถี่กันหลาย บ่แออัด หลือว่าบ่แหน้นคักปานใดเนาะ

Vocabulary recordings — Planting rice 10

แต่ว่าคนสะหมัยนี้นิยมกานผาย เพาะว่ามันบ่ได้ใซ้เวลาโดน คือหว่านแล้ว กะแล้วถ้าเกี่ยวอย่างเดียว กานดำกะคือต้องมาหว่านเป็นก้า ถ้าก้าใหญ่ แล้วกะจั่งมาดำ แล้วกะถ้าใหญ่อีก มันหลายวิที หลายขั้นตอน กะเลยคนส่วนมากสิผายเอา แต่ว่าบ่ค่อยดำหลาย แต่ว่ากะญังมีคนหลงเหลียอยู่ที่สิเฮ็ด หลือว่าญังมีคนเฮ็ดกานดำนี้คือเก่าเนาะ แล้วกะอันนี้กะเป็นกานเว้าค่าวๆ เนาะ เกี่ยวกับกานดำไฮ่ดำนาบ้านเฮาเนาะ

Vocabulary recordings — มื้อวาน

มื้อวาน

คำว่า มื้อวาน นั้น กะสิหมายถึงว่า มื้อที่ผ่านมาแล้ว ผ่านมาแล้วมื้อหนึ่ง หลือว่า มื้อวาน หลือว่ามันเป็นอะดีดไปแล้วเนาะ กะอย่างเซ้นว่า หลือว่า คำว่า มื้อวาน สิใซ้จั่งใด กะคือ

มื้อวานเจ้าไปใสมา
มื้อวานเจ้าเฮ็ดอี่หยัง
มื้อวานเจ้าเฮ็ดอี่หยังแน่
มื้อวานเจ้ากินเข้ากับหญัง
มื้อวานเจ้าได้เฮ็ดงานบ่

อันนี้กะคือคำเว้าที่เว้าเกี่ยวกับมื้อวาน หลือว่ามื้อที่ผ่านมาแล้ว หลือว่ามันเป็นอะดีดเนาะ