KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that) 266/172

Link to overview page
Link to dictionary

Getting someone’s attention — Dialogue 1


ជួបតាមផ្លូវ (នៅឆ្ងាយពីគ្នា ត្រូវស្រែកហៅឈ្មោះ)
បូរ៉ាអេ ធារី!
ធារីអូ បូរ៉ា!
បូរ៉ាកំពុងទៅណាហ្នឹង?

Asking “What is this?” — Dialogue 3


ធារីពិសិដ្ឋ! អីហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋវចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិចហ្នឹងណា!
ធារីអូ! ខ្ញុំស្មានតែអីគេវចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិចសោះមើលដំបូង / ពីចម្ងាយអត់ស្គាល់

Asking “What is this?” — Dialogue 2


ធារីពិសិដ្ឋ! កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋវចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិច ធារីស្គាល់អត់?
ធារីធ្លាប់តែគេនិយាយ តែអត់ដែលឃើញសោះគេប្រើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹង?

Expressing joy — Dialogue 3


នារីកញ្ញា មើលអីហ្នឹង ជក់ម៉េះ? សើចផងអីផង
កញ្ញារឿងនៀក វាល្អសើច! អ្នកសម្ដែងពូកែនិយាយកំប្លែង
នារីអីចឹងបានសើចអីសើចម៉េះ

Saying “I don’t know” — Dialogue 5


នៅកន្លែងធ្វើការ
វុទ្ធីកញ្ញា! ល្ងាចហ្នឹងកញ្ញាទៅជប់លៀងអត់?
កញ្ញាជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី?
វុទ្ធីថ្ងៃនេះ ខួបកំណើតបងតារានោះអី!
កញ្ញាអូ អីចឹង? ខ្ញុំអត់ដឹងសោះ!

Warning someone — Dialogue 2


ម្ដាយនិងកូនតូច
ម្ដាយកូនអា៎ លេងនៅម្ដុំហ្នឹងបានហើយណា កុំចេញទៅថ្នល់ ម៉ូតូឡានច្រើនអា៎
ម្ដាយនែ ម៉ោវិញ! អត់? កូននេះវៃ

Asking “How do you write this?” — Dialogue 4


អ្នកចុះឈ្មោះឈ្មោះអីដែរ?
ពិសិដ្ឋចាន់ ពិសិដ្ឋ
អ្នកចុះឈ្មោះចាន់ ហ្នឹង ព្រះចន្ទ ហ្នឹងមែន? ប្រកបឲ្យតិច បានអេ៎?
ពិសិដ្ឋមិនមែន ព្រះចន្ទ អេ៎ ស្រៈអា បន្តក់ ធម្មតា

Making suggestions in which the speaker is included — Dialogue 2


ជិះរថយន្តតាមផ្លូវ
វិចិត្រពេលដល់ហ្គារ៉ាស់សាំងមុខហ្នឹង ខ្ញុំសុំចូលចាក់សាំងតិចសិនណា
ផារីមានអីស្តុបខាងមុខ ហ្នឹងមែន?
វិចិត្រហ្នឹងហើយចូលតាម៉ាភ្លែតអេ៎

Requesting and granting permission 2 — Dialogue 1


នៅហាងលក់កាបូប
ស្រីរ័ត្នបង ខ្ញុំសុំមើលកាបូបនោះតិចបានអេ៎?
អ្នកលក់មើលបានតាសអូនអាមួយនោះមែន?
ស្រីរ័ត្នចា៎ស
អ្នកលក់ម៉ូតហ្នឹងទើបតែម៉ោថ្មី

Refusing direction — Dialogue 1


ចំណានវុទ្ធី ទំនេរតាសអី? ជួយលាងចានតិច បានអេ៎?
វុទ្ធីខ្ញុំរៀងរវល់តិចឥឡូវហ្នឹងចាំតិចបានអេ៎? ទុកហ្នឹងសិនហើយ
ចំណានអីចឹង វុទ្ធីជួយលាងផងពេលហើយដៃ

Expressing sleepiness — Additional dialogue 2


អស់កម្លាំងខ្លាំង
សុផលម៉ោងម៉ានហើយ?
ផានិតម៉ោងម៉ាដណ្ដប់ចេញពីហ្នឹង ទៅណាទៀត?
សុផលទៅទះ! ងុយដេកសឹងប្រកាច់ហើយទៅដល់ទះ ដឹងតែត្រង់ភ្លឹងដល់ព្រឹកម៉ង

Offering food or drinks and declining such an offer — Additional dialogue


ធារ៉ាបូរ៉ា មកញ៉ាំស្វាយអត់?
បូរ៉ានៅសល់មួយដុំហ្នឹង! ហៅមកដែរ?
ធារ៉ាហៅគួរសមហ្នឹងណាដឹងអីមកមែនទែន
ធីតាគេហៅគួរសមសោះ មកដែរ

Asking for help 2 — Dialogue 2


កញ្ញាវុទ្ធី ថីហ្នឹង? ឈរធ្មឹងអីចឹង?
វុទ្ធីអូ កញ្ញា ជួយលើកអីវ៉ាន់នេះជាមួយខ្ញុំតិច បានអេ?
កញ្ញាបានតាសលើកយកទៅណាវិញ?
វុទ្ធីយកចូលក្នុងផ្ទះ

Asking “What is he doing?” — Dialogue 3


ធារីបងតារា! បងកំពុងធ្វើអីហ្នឹង?
តារាអូ ធារី! បងកំពុងរៀបចំម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយហ្នឹងណា
ធារីរៀបចំធ្វើអីបង? មានប្រជុំអីមែន?
តារាហ្នឹងហើយ មានប្រជុំល្ងាចហ្នឹង

Greetings and leave takings 1 — Dialogue 2


វុទ្ធីអេ ចរិយា! សុខសប្បាយអត់ហ្នឹង?
ចរិយាអូ វុទ្ធីទេ! មានអី ខ្ញុំសុខសប្បាយតាសចុះវុទ្ធីវិញ?

ចរិយាខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា
វុទ្ធីបាទ អរគុណហើយប្រយ័ត្នប្រយែង!

Expressing dislikes 2B — Dialogue 2A


កញ្ញាហូយ បើកសំឡេងអីខ្លាំងម៉េះ! រកដេកអត់បាន!
ណារីហ្នឹងហើយ បើកសំឡេងអត់ដឹងយប់អត់ដឹងអីទេយ៉ាប់ម៉ង!
កញ្ញាផ្ទះម្ដុំហ្នឹងឧស្សាហ៍អីចឹងដល់ហើយធុញមែនទែន!

Expressing dislikes 2B — Dialogue 2B


កញ្ញាហូយ បើកសំឡេងអីខ្លាំងម៉េះ! រកដេកអត់បាន!
ណារីហ្នឹងហើយ បើកសំឡេងអត់ដឹងយប់អត់ដឹងអីទេយ៉ាប់ម៉ង!
កញ្ញាដូចញឹកញាប់ពេកហើយធុញផ្ទះម្ដុំហ្នឹងមែនទែន!

Saying “I don’t understand” — Dialogue 1


បញ្ញា៖ お早う!
ធារីស្អីគេ បញ្ញា? និយាយអីគេហ្នឹង? ស្ដាប់អត់បានទេ
បញ្ញាភាសាជប៉ុនហ្នឹងណា
ធារី៖ (ចុះពាក្យមិញ)បានន័យថាម៉េច?
បញ្ញាមានន័យថា / ប្រែថា អរុណសួស្ដី

Asking “What is this?” — Dialogue 4


ធារីពិសិដ្ឋ! អីគេហ្នឹង?
ពិសិដ្ឋអូ ធារី! ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹង! មើលទៅដូចកុំព្យូទ័រអីចឹងមានគេពឹងខ្ញុំឲ្យយកទៅឲ្យបងតារា
ធារីអូ! តស់ទៅសួរបងតារាទាំងអស់គ្នាម៉ងអីចឹង!

Forbidding someone to do something — Dialogue 1


ហាមចូល
សន្តិសុខអេអូន! កន្លែងហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលទេអូនឯងមានការអី?
វុទ្ធីកន្លែងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបកប្រែឯកសារមែនបង? ខ្ញុំមកសួរព័ត៌មាន
សន្តិសុខមិនមែនទេហ្នឹងស្ថានទូតបារាំងតាស