Tuk Tuk (Sakanan) — 09


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីពួកគេចូលទៅកាន់រ៉ឺម៉កកង់បីហ្នឹងហើយ ពួកគេក៏បាននិយាយថ្លៃ តថ្លៃទៅដល់រ៉ឺម៉កកង់បី ថាពីកន្លែងក្លឹបនោះទៅផ្ទះរបស់គេយកចំនួនប៉ុន្មាន ពេលនោះម្ចាស់រ៉ឺម៉កកង់បីនោះក៏បានឆ្លើយថា ១០ ដុល្លារ អញ្ចឹងពួកគេក៏បានភ្ញាក់ផ្អើល ព្រោះថាតម្លៃនោះគឺថ្លៃខ្លាំងពេក ហើយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺអ្នកទាំងបីនោះ គាត់បានបញ្ចេញអាការៈភ្ញាក់ផ្អើល ដោយគាត់បានហាមាត់ធំហើយបើកភ្នែកធំដោយភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអ្វីក៏ថ្លៃយ៉ាងនេះ ព្រោះផ្ទះរបស់គេនៅជិតនឹងកន្លែងដែលគេផឹកស៊ីនោះទេ ប៉ុន្តែរ៉ឺម៉កកង់បីនោះយកថ្លៃតម្លៃខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងឃើញអ្នករត់រ៉ឺម៉កកង់បីនោះ គាត់ពុំបានចុះថ្លៃនោះទេ ដោយគាត់នៅតែអង្គុយនៅលើរ៉ឺម៉កកង់បី ហើយនិយាយទៅកាន់បុរសទាំងបីនាក់នោះ ការអង្គុយហើយនិយាយទៅកាន់អតិថិជនបែបនេះ គឺជាការមិនសមរម្យនោះទេ ព្រោះថានៅពេលដែលគេមកនិយាយជាមួយយើង ជាសុជីវធម៌ យើងត្រូវក្រោកឈរនិយាយទៅកាន់គេវិញ ព្រោះថាអ្នកដែលមកនិយាយជាមួយយើងគឺឈរ អញ្ចឹងយើងគួរតែឈរដើម្បីនិយាយជាមួយគេវិញ ដើម្បីជាការគួរសម និងរក្សាសុជីវធម៌ អញ្ចឹងជាទូទៅប្រសិនបើយើងកំពុងតែអង្គុយ ហើយមាននរណាម្នាក់ដើរមកសួរយើង យើងគួរតែងើបឈរ ដើម្បីនិយាយទៅកាន់គេវិញ ធ្វើបែបនេះ គឺគេហៅថាយើងមានសីលធម៌និងមានសុជីវធម៌ល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃ ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បុរសដែលជាម្ចាស់រ៉ឺម៉កកង់បី គាត់ពុំបានក្រោកឈរនោះទេ ដោយគាត់នៅតែអង្គុយនៅលើរ៉ឺម៉ករបស់គាត់និយាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់គាត់ ហើយគាត់បានយកតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងទៅកាន់អតិថិជនរបស់គាត់ ធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ ដែលជាមិត្តភក្តិទាំងបីនាក់នោះ គឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងតម្លៃនោះយ៉ាងខ្លាំង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ពួកគេ puək kee they
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
រ៉ឺម៉ក rəɨmɑɑk remorque, trailer, rickshaw, tuk tuk
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
បី bəy three
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
តថ្លៃ tɑɑ tlay to discuss the price, to debate the price, to haggle (over the price)
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ពី pii from, since, of, about, at
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ក្លឹប kləp 1. club
2. social club
3. group
4. to fit well
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
ឆ្លើយ claəy to reply, to answer
ដុល្លារ dollaa dollar
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ភ្ញាក់ផ្អើល pɲeak pʔaəl 1. to be startled, surprised, excited, alarmed
2. to panic
ព្រោះ prʊəh because (of), since
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ពេក peek too, too much, too many
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ហា haa 1. to open wide (especially the mouth)
2. to be opened (as a clam shell, nuts)
3. five
4. sound of laughter (ha ha)
5. exclamation: aha!
6. as a question: pardon?, what?
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
ហេតុអ្វី haet ʔvǝy why? for what reason?
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ផឹក pʰək to drink, swallow a liquid
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ណាស់ nah very, very much
ទោះជា tʊəh cie even though, although
យ៉ាងណាក៏ដោយ yaaŋ naa kɑɑ daoy anyway, nevertheless, no matter how, despite this
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
បុរស boʔrɑh man, male person
នាក់ neak clf. for people
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
សមរម្យ sɑmrum to be good, logical (somewhat formal), neat and attractive, charming, fashionable, decent, right and proper, appropriate
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជាមួយ cie muəy with
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
វិញ vɨɲ again, back, instead
គួរតែ kuə tae ought to, should, it's right to
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
គួរសម kuə sɑɑm 1. polite, acceptable, appropriate
2. reasonable, moderate {មានច្រើនគួរសមដែរ = it has a reasonably/relatively many}
និង nɨŋ and
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នរណាម្នាក់ nɔɔnaa mneak somebody, anybody
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
សីលធម៌ sel tʰoa, sǝl tʰoa 1. ethics, morals, virtue
2. morality
3. manners and behavior that lead one to do good and avoid evil
4. precepts of righteousness
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)