Tuk Tuk (Sakanan) — 08


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថាពួកគេទាំងបីនាក់ បានដើរមករករ៉ឺម៉កកង់បីនោះ ដោយពេលនោះ គេបានចូលទៅកៀកនៅនឹងរ៉ឺម៉កកង់បី ដោយយើងឃើញរ៉ឺម៉កកង់បីនោះ គឺមានពណ៌ផ្កាឈូក ហើយកង់រ៉ឺម៉កគឺមានពណ៌ខ្មៅ រ៉ឺម៉កនោះគឺមានកង់ចំនួនបី ដែលកង់នៅខាងក្រោយចំនួនពីរ កង់នៅខាងមុខចំនួនមួយ ហើយកង់នៅខាងមុខ[គឺ]ជាចង្កូត អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលត្រូវការបត់ គឺយើងកាច់ចង្កូត ដែលចង្កូតបញ្ជាកង់នៅខាងមុខចំនួនមួយនោះផងដែរដោយរ៉ឺម៉កនេះ គឺមានចង្កៀងចំនួនពីរ សម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវ អញ្ចឹងបានន័យថាចង្កៀងរ៉ឺម៉កនេះ គឺមានចំនួនពីរ ដែល ចំនួនពីរ ហើយមានចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវចំនួនមួយ អញ្ចឹងបានន័យថាភ្លើងស៊ីញ៉ូ ឬក៏ចង្កៀងស៊ីញ៉ូចំនួនពីរ ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវចំនួនមួយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំ គាត់អាចប្រើប្រាស់ភ្លើងស៊ីញ៉ូដូចជាម៉ូតូ ដូចជាឡានដែរ អញ្ចឹងរ៉ឺម៉ករបស់គាត់ គឺមានខាងមុខ គឺមានចង្កៀងស៊ីញ៉ូចំនួនពីរ និងចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវចំនួនមួយ ចំណែកខាងក្រោយក៏មានអំពូល និងមានចង្កៀងដូចគ្នា ពួកគេបានដើរមកដល់រ៉ឺម៉កនោះ ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់បុរស ដែលជាម្ចាស់រ៉ឺម៉ក ដែលកំពុងតែជក់បារី យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ពួកគេមិនចូលទៅជិតម្ចាស់រ៉ឺម៉កនោះទេ ព្រោះម្ចាស់រ៉ឺម៉កគាត់ជក់បារី ដូច្នេះផ្សែងបារីគឺមានក្លិនមិនល្អ ហើយអ្នកជក់បារីតែងតែមានក្លិនមិនល្អដែរ បានន័យថាគាត់មានធុំក្លិនស្អុយមាត់ ឬក៏គាត់មានធុំក្លិនស្អុយផ្សែងបារី ហើយផ្សែងបារីធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងជក់បារី ផ្សែងបារីធ្វើឲ្យខូចសួតរបស់យើង ឬក៏ឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមជាដើម អញ្ចឹងហើយជាទូទៅប្រជាជន មនុស្ស ភាគច្រើនមិនចូលចិត្តអ្នកជក់បារីនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ពួកគេ puək kee they
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
បី bəy three
នាក់ neak clf. for people
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
រ៉ឺម៉ក rəɨmɑɑk remorque, trailer, rickshaw, tuk tuk
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កៀក kiək 1. to put an arm around
2. to be adjacent, close
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ពីរ pii, pɨl two
ʔae 1. at, to, in, on
2. as (for), regarding
Notes: independent vowel representing the Sanskrit and Pali vowel ē ʔae (many words spelled with ឯ may also be spelled with អែ)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
កាច់ចង្កូត kac cɑŋkout 1. to drive/steer/operate (a vehicle, plane, boat)
2. to guide
បញ្ជា bɑɲcie 1. to command, order, give instructions
2. to operate (machinery)
3. to produce, cause, give rise to
4. order, command
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ចង្កៀង cɑŋkiəŋ 1. lamp, light
2. to speak in such a way as to inspire people to follow one
3. winnigly, inspiringly
4. hinting repeatedly or persistently
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បំភ្លឺ bɑmplɨɨ 1. to clarify, enlighten
2. to explain
3. to reveal
4. to brighten, illuminate, give light (to)
5. to glorify
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ភ្លើងស៊ីញ៉ូ pləəŋ siiɲou 1. illuminating projectile, flare
2. signal, indicator
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស៊ីញ៉ូ siiɲou 1. to signal, to give a signal
2. signal, indicator
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle
ឡាន laan car, motor vehicle
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
និង nɨŋ and
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អំពូល ʔɑmpuul light bulb
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជក់ cʊək 1. to smoke (e.g., tobacco), to inhale, to suck in
2. to be absorbed by, fascinated with, obsessed with
3. distracted
4. brush, small brush
បារី baarəy, pərəy cigarette
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
ក្លិន klən odor, smell, scent
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ធុំក្លិន tʰum klən to smell, give off a smell
ស្អុយ sʔoy 1. to be bad/putrid smelling, stinking
2. fetid, bad (of odor or reputation)
3. pungent
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
សួត suət lung
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បញ្ហា baɲhaa, paɲhaa problem, difficulty, matter, question, issue
ដង្ហើម dɑŋhaəm 1. breath
2. breathing, respiration
3. short moment
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត