Tuk Tuk (Sakanan) — 02


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា នៅលើតុនេះ នៅលើតុរបស់ពួកគេអម្បាញ់មិញ គឺមានស្រាចំនួនបីដប អញ្ចឹងពួកគេមកទីនេះ គឺញ៉ាំភេសជ្ជៈគឺជាស្រា បាទ ដែលថាស្រាគឺមានច្រើនប្រភេទ មានដូចជាប៊ីយេរ មានដូចជាស្រាបៀរ មានដូចជាស្រាក្រហម ឬក៏ស្រាវិស្គីជាដើម អញ្ចឹងស្រាគឺសុទ្ធតែមានជាតិអាល់កុលទាំងអស់ អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងបាន អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងស្រវឹង យើងមិនអាចបើកបរ ឬក៏ធ្វើដំណើរបាននោះទេ ប្រសិនបើយើងស្រវឹង យើងមិនអាចបើកបរបាននោះទេ ព្រោះវាខុសនឹងច្បាប់ ហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀត ការញ៉ាំស្រា គឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព ដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវឲ្យញ៉ាំច្រើននោះទេ អញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែបន្តិចបន្តួចបានហើយ ព្រោះថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើន វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើង វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺ វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាល វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺក្រពះជាដើម អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថា អ្នកទាំងបីកំពុងតែញ៉ាំស្រាម្នាក់មួយដប ហើយគេបានយកទឹកកកដែលនៅក្នុងធុង បាទ មានធុងមួយដែលដាក់ទឹកកក គេយកទឹកកកដែលនៅក្នុងធុងនោះដាក់ចូលកែវរបស់គេ បាទ អញ្ចឹងគេទាំងបីនាក់បានយកទឹកកកដាក់ចូលក្នុងកែវ បន្ទាប់មកគេចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងកែវរបស់គេដើម្បីញ៉ាំ អញ្ចឹងពួកគេញ៉ាំស្រាដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ ហើយអង្គុយស្ដាប់ភ្លេងនៅក្នុងក្លឹប ដែលគេធ្វើបែបនេះ គឺបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការ ដើម្បីលំហែអារម្មណ៍

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ពួកគេ puək kee they
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ស្រា sraa alcohol
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
ដប dɑɑp bottle, jar
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ទីនេះ tii nih here
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ភេសជ្ជៈ pʰeehsacceaʔ 1. drink, beverage
2. liquor
3. medicine, remedy
Notes: also written ភេសជ្ជ
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ប៊ីយេរ biiyɛɛ beer
Notes: see also បៀរ
បៀរ biǝ beer
Notes: also written ប៊ីយេរ, ប៊ីយែរ
ស្រាក្រហម sraa krɑhɑɑm red wine
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្រាវិស្គី sraa viskii whiskey
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
សុទ្ធតែ sot tae all, only, exclusively, completely, without exception, nothing but
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
អាល់កុល ʔal ko alcohol
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ស្រវឹង srɑvǝŋ 1. to be drunk, intoxicated
2. to be addicted (to something)
3. to be crazy (about something)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ម្យ៉ាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បណ្ដាលឲ្យ bɑndaal ʔaoy to cause, lead to, bring about
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
សុខភាព sokkʰapʰiep health
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
បន្តិចបន្តួច bɑntəc bɑntuəc 1. a little, a few
2. to a small extent, just barely, somewhat
Notes: ជើង ត (both times)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ឈឺក្បាល cʰɨɨ kbaal 1. headache
2. to have a headache
ក្រពះ krɑpeah stomach, belly
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ធុង tʰuŋ 1. (large) barrel/can, bucket, tank
2. box
3. clf. for barrels, etc.
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
នាក់ neak clf. for people
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
កំដរ kɑmdɑɑ 1. to be together, keep company
2. to accompany, follow along
3. to assist (in doing something), contribute to
4. to be a follower
5. together, in company
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
ភ្លេង pleeŋ 1. music, musical composition
2. orchestra, band, musical ensemble
ក្លឹប kləp 1. club
2. social club
3. group
4. to fit well
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ធ្វើការ tvəə kaa to work
លំហែ lumhae, rumhae 1. to rest, to take a break
2. to take a vacation