Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានអាវហើយឆ្លុះកញ្ចក់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងអាវនោះ ដូច្នេះគាត់ក៏បានមកឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់មើលម្ដងទៀតផងដែរដោយអាវនោះជាអាវរបស់មិត្តស្រីគាត់រើសឲ្យ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ គាត់ក៏បានមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ឃើញថាតើមិត្តស្រីរបស់គាត់ពេញចិត្តដែរទេ? អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់ក៏បានដើរមកច្រត់ចង្កេះខាងមុខមិត្តស្រីរបស់គាត់ ហើយញញឹមទៅកាន់មិត្តស្រីរបស់គាត់ ដើម្បីបង្ហាញខ្លួនថាតើអាវនោះសមដែរទេ? អញ្ចឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានលើកដៃពីរឡើង ដោយដៃទាំងសងខាងរបស់មិត្តស្រីរបស់គាត់លើកឡើង ហើយទឹកមុខរបស់មិត្តស្រីរបស់គាត់គឺភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះយើងឃើញថា អាវមួយនោះគឺសមនឹងខ្លួនរបស់បុរសម្នាក់នោះតែម្ដង គឺល្មមអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានរំភើប ហើយក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែគាត់អាចរើសអាវយឺតមួយ ដែលល្មមនឹងមិត្តប្រុសរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើង ហើយសម្ដែងទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើល ដោយគាត់ពេញចិត្តអាវយឺតនោះយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់គឺស្រឡាញ់អាវយឺតមួយនោះខ្លាំងណាស់ ដោយអាវយឺតមួយនោះគឺជាពណ៌ដែលមិត្តប្រុសរបស់គាត់ពេញចិត្ត ហើយល្មមនឹងមិត្តប្រុសគាត់តែម្ដង អញ្ចឹងបានន័យថានារីម្នាក់នោះ គឺគាត់ដឹងអំពីបុរសម្នាក់នោះថាតើទំហំខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណា ហើយគាត់ចូលចិត្តអ្វី ដូច្នេះទើបនារីម្នាក់នោះ គាត់បានយកអាវដែលល្មមនឹងខ្លួនបុរសម្នាក់នោះមកឲ្យបុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១២ គឺពួកគេទាំងពីរនាក់គឺចូលចិត្តអាវនោះយ៉ាងខ្លាំង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រើស rəəh 1. to choose, to select, to separate, to pick up (an unclaimed object), to collect
2. choosy, finicky
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បង្ហាញខ្លួន bɑŋhaaɲ kluən to appear, make an appearance, be present, show up (at some place)
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ច្រត់ចង្កេះ crɑt cɑŋkeh to have the hands on the hips
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ពីរ pii, pɨl two
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ភ្ញាក់ផ្អើល pɲeak pʔaəl 1. to be startled, surprised, excited, alarmed
2. to panic
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ព្រោះ prʊəh because (of), since
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
នារី nierii girl, young woman
រំភើប rumpʰəəp 1. to be thrilled, excited
2. to be moved/touched (emotionally)
3. to be glad
4. to swing, rock, shake, tremble
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
ដោយសារតែ daoy saa tae because
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
មិត្តប្រុស mɨt proh 1. boyfriend
2. male friend
Notes: ជើង ត
សម្ដែង sɑmdaəŋ 1. to express (an idea)
2. to show, display, demonstrate
3. to come into view
4. to act, perform, portray on the stage
5. to declare, proclaim
6. to publish, promulgate
Notes: root: ស្តែង; ជើង ដ; also written សំដែង
ពួកគេ puək kee they
នាក់ neak clf. for people
ស្រឡាញ់ srɑlaɲ to like, to love
Notes: also written ស្រលាញ់
ណាស់ nah very, very much
ពណ៌ poa color, complexion
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ទំហំ tumhum size, dimension
ប៉ុណ្ណា ponnaa however, to whatever extent, how(ever) many, how(ever) much
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve