Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលអាវយឺតពណ៌លឿងនោះពីមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បានទទួលពីមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ម្ដងទៀត ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ខោអាវ ដើម្បីអាវយឺតពណ៌លឿងនោះអញ្ចឹងដូចពីមុនដែរ ដូចពីមុន គឺគាត់ដោះអាវរបស់គាត់ចេញ ហើយគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌លឿងនោះចូល ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មកក្រៅ ដើម្បីឆ្លុះកញ្ចក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់ គាត់ក៏បានយកកញ្ចក់ ដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះ គាត់ឆ្លុះកញ្ចក់មើលថាតើអាវនោះសមនឹងខ្លួនគាត់ដែរទេ? អញ្ចឹងម្ដងនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់មានទឹកមុខញញឹម ហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងអាវនោះខ្លាំងណាស់ ដោយអាវដែលមិត្តស្រីគាត់រកឲ្យគាត់នោះគឺល្មមនឹងខ្លួនគាត់តែម្ដង គឺមិនធំពេក ហើយក៏មិនតូចពេកដែរអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះឆ្លុះកញ្ចក់បណ្ដើរ ទាញសាច់អាវបណ្ដើរ ហើយគាត់ ទឹកមុខគាត់ញញឹម ឬក៏សើចសប្បាយ ព្រោះគាត់អាចរកអាវដែលល្មមនឹងគាត់ ហើយជាពិសេស គឺពណ៌អាវដែលគាត់ចូលចិត្តទៀតផងអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ញញឹម ដូច្នេះនៅពេលដែលឃើញអតិថិជនញញឹម អ្នកលក់ក៏ញញឹមផងដែរ ព្រោះអតិថិជនស្រឡាញ់អាវគាត់ និងចូលចិត្តអាវគាត់ អញ្ចឹងអតិថិជននឹងទិញអាវរបស់គាត់ដូច្នេះអ្នកលក់ក៏សប្បាយចិត្តផងដែរ ហើយបុរសម្នាក់នោះ គាត់សប្បាយចិត្ត ដោយសារតែគាត់អាចរកអាវដែលល្មមនឹងខ្លួនគាត់បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ពណ៌ poa color, complexion
លឿង lɨəŋ color: yellow
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ពី pii from, since, of, about, at
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បន្ទប់ bɑntup room
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
ដូច douc alike, similar, like, as
ពីមុន pii mun 1. previously, formerly
2. in previous times
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
sɑɑ color: white
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
អ្នកលក់ neak lʊək seller
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ពេក peek too, too much, too many
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ទាញ tieɲ to pull, drag
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
សើច saəc 1. to laugh (at), mock
2. burst out laughing
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ជាពិសេស cie piʔseeh especially
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ស្រឡាញ់ srɑlaɲ to like, to love
Notes: also written ស្រលាញ់
និង nɨŋ and
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ទិញ tɨɲ to buy
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
ដោយសារតែ daoy saa tae because