Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ដោះអាវនោះប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកលក់វិញហើយ គាត់ក៏ចេញក្រៅមក ខាងក្រៅមកក្នុងហាងវិញ បានន័យថាគាត់ចេញពីបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មកវិញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញមកវិញ គាត់ក៏បានបន្តរកអាវនៅក្នុងហាងនោះទៀត ព្រោះពេលខ្លះអាវតែមួយគឺយើងអត់ដឹងថាសមនឹងខ្លួនយើងអត់នោះទេ ដូច្នេះគឺនៅក្នុងហាងមានអាវច្រើន អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់ល្មមមួយ យើងអាចរកអាវផ្សេងទៀត ដើម្បីបានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ បន្ទាប់ពីគាត់ចេញមកពីបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់វិញ យើងឃើញថាមិត្តស្រីរបស់គាត់ ក៏បានរកអាវមួយដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ចឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ គាត់ក៏បង្ហាញអាវលឿងមួយ អាវយឺតពណ៌លឿងមួយទៅដល់បុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានគិត ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមិត្តស្រីរបស់គាត់កំពុងតែកាន់អាវយឺតពណ៌លឿងដៃខ្លីមួយបង្ហាញទៅបុរសម្នាក់នោះ អញ្ចឹង[ពួក] គាត់បង្ហាញដោយភាពញញឹម ព្រោះថាមិត្ត នារីម្នាក់នោះ ប្រហែលជាគាត់ដឹងចិត្តបុរសម្នាក់នោះថាតើគាត់ចូលចិត្តអ្វី [ឬក៏]ចូលចិត្តអាវពណ៌អី ដូច្នេះហើយទើបគាត់បង្ហាញអាវយឺតមួយនោះ បុរសម្នាក់នោះក៏ញញឹម ហើយក៏ចង្អុលមកខ្លួនឯងថាគាត់ចូលចិត្តអាវមួយនោះ ដូច្នេះគាត់ក៏យកអាវមួយនោះទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ គឺមិត្តស្រីរបស់គាត់ជាអ្នករើសអាវយឺតឲ្យគាត់ដើម្បីពាក់ ឬក៏ដើម្បី ព្រោះថានៅពេលដែលគាត់រើសខ្លួនឯង គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់រើសអត់ត្រូវនោះទេ បានន័យថាគាត់រើសខ្លួនឯងគឺគាត់រើសពណ៌ខៀវ ក៏ប៉ុន្តែអាវពណ៌ខៀវគឺអត់ល្មមនឹងខ្លួនគាត់នោះទេ ដូច្នេះមិត្តស្រីរបស់គាត់ ក៏បានជ្រើសរើសអាវពណ៌លឿងមួយទៀត ដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះ ថាតើត្រូវនឹងខ្លួនគាត់ដែរទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ប្រគល់ prɑkʊəl 1. to hand over, deliver into someone's hands, remit
2. to give, present, entrust (to)
3. to bring up a subject
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អ្នកលក់ neak lʊək seller
វិញ vɨɲ again, back, instead
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ហាង haaŋ store, shop
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ពី pii from, since, of, about, at
បន្ទប់ bɑntup room
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ផ្សេងទៀត pseeŋ tiət other
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
លឿង lɨəŋ color: yellow
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ពណ៌ poa color, complexion
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពួក puək 1. plural marker
2. group, grouping, society, association
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
មិត្ត mɨt friend
Notes: ជើង ត
នារី nierii girl, young woman
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ដឹងចិត្ត dəŋ cət 1. to understand someone's feelings
2. to understand what makes someone tick
Notes: ជើង ត
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រើស rəəh 1. to choose, to select, to separate, to pick up (an unclaimed object), to collect
2. choosy, finicky
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជ្រើសរើស crəəh rəəh 1. to choose, select
2. to elect
3. to recruit
4. to be qualifying
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ត្រូវនឹង trəv nɨŋ to correspond to, to be consistent with, to get along with, to be fitting with
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless