Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះ គាត់ឆ្លុះកញ្ចក់ហើយ គាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអាវនោះទេ ដោយអាវនោះធំពេក ដូច្នេះគាត់ក៏បានដោះអាវនោះចេញ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ម្ដងទៀត ដោយគាត់ចូលមកក្នុង[ផ្លាស់]បន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដោះអាវពណ៌ខៀវនោះចេញ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់កំពុងតែចាប់ទាញកអាវ គាត់យកដៃស្ដាំរបស់គាត់ គាត់យកដៃឆ្វេង គាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចាប់ទាញកអាវឡើង អញ្ចឹងដើម្បីដោះអាវយឺតគឺយើងប្រើដៃឆ្វេង ឬក៏ដៃស្ដាំរបស់យើង ចាប់ទាញកអាវ ដើម្បីឲ្យផុតពីក្បាល អញ្ចឹងនៅពេលដែលដោះអាវ គឺយើងត្រូវដោះក្បាលចេញមុន បានន័យថាយើងត្រូវយកកអាវចេញពីក្បាល ចេញ យើងចេញមុន ដោយយើងចាប់ទាញឡើង បន្ទាប់មកយើងលើកដៃទាំងពីរឡើងលើដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ ចាប់ទាញកអាវខាងក្រោយឡើងលើដើម្បីឲ្យផុតក្បាល ដើម្បីឲ្យកអាវនោះផុតក្បាល បន្ទាប់មកគាត់លើកដៃស្ដាំឡើង គាត់លើកដៃស្ដាំឡើង ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដោះដៃចេញពីដៃអាវនោះដោយគាត់ ដោយសារតែអាវធំពេក ដូច្នេះគាត់អត់ពាក់អាវនោះទេ អញ្ចឹងគាត់អត់ទិញអាវនោះទេ ដោយគាត់ដោះឲ្យអ្នកលក់វិញ អញ្ចឹងគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ ដើម្បីដោះអាវខៀវនោះចេញ ហើយពាក់អាវពណ៌របស់គាត់ ដែលពាក់មកពីផ្ទះអម្បាញ់មិញវិញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងទិញអត់ត្រូវ គឺយើងអត់យកទេ គឺយើងគ្រាន់តែដោះអាវដែលយើងនោះទៅឲ្យអ្នកលក់វិញ ព្រោះថាពេលដែលយើង គឺគេអត់គិតលុយយើងទេ ដើម្បីឲ្យសាកជាមួយនឹងខ្លួនថាតើអាវនោះសមជាមួយនឹងយើងដែរទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ពេក peek too, too much, too many
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់ bɑntup room
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ទាញ tieɲ to pull, drag
កអាវ kɑɑ ʔaav collar (of a shirt)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ប្រើ praə to use
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
ពី pii from, since, of, about, at
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដៃអាវ day ʔaav sleeve
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ទិញ tɨɲ to buy
អ្នកលក់ neak lʊək seller
វិញ vɨɲ again, back, instead
sɑɑ color: white
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
គិតលុយ kɨt luy 1. to calculate a bill, to add up a bill
2. to charge
3. to cost money
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}