Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្លុះកញ្ចក់ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានប្រែប្រួលទឹកមុខ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់សូវពេញចិត្តនឹងអាវនោះទេ ដោយសារតែអាចអាវនោះវាតូចពេក ឬក៏ធំពេក មិនល្មមនឹងខ្លួនគាត់ អញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងឃើញ បុរសនោះ គាត់ប្រែប្រួលទឹកមុខ ដោយគាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនឹងអាវនោះ ដោយគាត់ឆ្លុះមើលកញ្ចក់ ដោយភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងទៅកញ្ចក់ ហើយដៃរបស់គាត់ចាប់ទាញសាច់អាវមក អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែចាប់ទាញសាច់អាវ ដែលយើងឃើញរូបភាពនៅក្នុងកញ្ចក់នោះ គឺគាត់កំពុងតែទាញអាវ បានន័យថាអាវនោះប្រហែលជាធំជាងខ្លួនគាត់ពេក គឺមិនល្មមនោះទេ គឺបានន័យថាអាវនោះរលុង ដូច្នេះគាត់អត់ពេញចិត្តទេ ដោយសារតែការទិញអាវគឺយើងអត់ពាក់អាវធំពេកទេ ប្រសិនបើពាក់អាវធំពេក នោះវាធ្វើឲ្យយើងអត់ស្អាតនោះទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់ស្អាត ដូច្នេះយើងអត់ពាក់អាវធំជាងខ្លួនទេ គឺយើងពាក់អាវដែលល្មមនឹងខ្លួនយើង ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងពាក់អាវដែលល្មមនឹងខ្លួនយើង គឺមើលទៅយើងឃើញស្អាត ហើយសង្ហាជាងមុន ដូច្នេះប្រសិនបើយើងពាក់អាវធំពេកគឺមើលទៅយើងឃើញចាស់ ហើយអត់សង្ហាទេ អញ្ចឹងរូបភាពនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែឆ្លុះកញ្ចក់ ដោយអ្នកលក់ គាត់កំពុងតែកាន់កញ្ចក់ដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះឆ្លុះ ហើយយើងឃើញកញ្ចក់របស់អ្នកលក់ គឺមានចងខ្សែផងដែរ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់កញ្ចក់អ្នកលក់ក៏បានចងខ្សែដើម្បីព្យួរ អញ្ចឹងអ្នកលក់ព្យួរកញ្ចក់នោះដោយចងខ្សែ ហើយនៅពេលណាដែលអ្នកលក់ចង់ឆ្លុះកញ្ចក់ អ្នកលក់នោះ អតិថិជនចង់ឆ្លុះកញ្ចក់ អ្នកលក់គាត់គ្រាន់តែយកកញ្ចក់នោះមកកាន់ គឺ ហើយឲ្យអ្នកទិញគាត់ឆ្លុះគឺជាការស្រេច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប្រែប្រួល prae pruəl 1. to change, shift, undergo changes
2. to be changing, unstable, unsettled
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ពេក peek too, too much, too many
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ទាញ tieɲ to pull, drag
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
រលុង rɔluŋ 1. to be large, roomy, loose-fitting, too big (e.g., of clothing)
2. to be relaxed (e.g., of an atmosphere)
3. easy-going, lackadaisical
4. gullible, easily convinced
5. to be easy to understand
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ទិញ tɨɲ to buy
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that {គិតមើលទៅ = [after] thinking [for a while], it seems that/I can say that/maybe}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
សង្ហា sɑŋhaa 1. to be glorious, imposing, prominent, elegant
2. proud, haughty
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
អ្នកលក់ neak lʊək seller
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ចងខ្សែ cɑɑŋ ksae to tie or link with a rope
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មកកាន់ mɔɔk kan to, toward (in the direction of the speaker)
អ្នកទិញ neak tɨɲ customer, purchaser, shopper, buyer
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished