Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់ហើយ គាត់ក៏បានចេញពីបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មកក្រៅ អញ្ចឹងជាទូទៅកន្លែងលក់ខោអាវនីមួយៗ គេតែងតែមានបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មួយ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គេខោអាវ ដែលបន្ទាប់ពីហើយ អតិថិជនរបស់ពួកគេនឹងចេញមកក្រៅដើម្បីសួរអ្នកលក់ថាសមដែរទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរូបភាពនេះគឺ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានចូលក្នុងបន្ទប់ដើម្បីផ្លាស់ខោអាវ បន្ទាប់មក បន្ទាប់ពីផ្លាស់ខោអាវរួចមក គាត់ក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីមើលកញ្ចក់ អញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បានយកកញ្ចក់មួយមកឲ្យបុរសនោះឆ្លុះ អញ្ចឹងគាត់ឆ្លុះកញ្ចក់ ដោយគាត់មើលទៅក្នុងកញ្ចក់ ដើម្បីឃើញរូបភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងអាវដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់បានពាក់អាវពណ៌ខៀវអម្បាញ់មិញដែលគាត់ អញ្ចឹងគាត់អាវថ្មីពណ៌ខៀវនោះ ហើយគាត់ចេញមកក្រៅដោយយកដៃទាំងពីរច្រត់ចង្កេះ ហើយមានទឹកមុខញញឹម ដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងខោអាវនោះផងដែរ ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តផងដែរ ដោយគាត់ស្រឡាញ់អាវនោះ បន្ទាប់មកអ្នកលក់ គាត់បានយកកញ្ចក់មួយដើម្បីឲ្យបុរសនោះឆ្លុះ ដោយអ្នកលក់គាត់បានដៃម្ខាងកាន់កញ្ចក់ និងដៃម្ខាងទៀតចង្អុលទៅកញ្ចក់ ដើម្បីឲ្យបុរស[...] ប្រាប់ទៅបុរសម្នាក់នោះឆ្លុះកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគេខោអាវ បន្ទាប់ពីហើយ គេឆ្លុះកញ្ចក់មើលថាតើអាវនោះសមនឹងគេដែរទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
បន្ទប់ bɑntup room
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពួកគេ puək kee they
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
អ្នកលក់ neak lʊək seller
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
ថ្មី tməy new
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
ច្រត់ចង្កេះ crɑt cɑŋkeh to have the hands on the hips
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ស្រឡាញ់ srɑlaɲ to like, to love
Notes: also written ស្រលាញ់
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
និង nɨŋ and
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis