Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះគាត់បានពិនិត្យអាវគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួចមក គាត់ក៏បានយកអាវនោះមកអញ្ចឹងគាត់បានយកអាវនោះមក ដោយគាត់ យើងឃើញគាត់បានដោះអាវរបស់គាត់ដែលកំពុងតែពាក់ចេញអញ្ចឹងអម្បាញ់មិញគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌ ដើម្បីមកទិញ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ គាត់ត្រូវដោះអាវយឺតពណ៌នោះចេញ ហើយពាក់ជំនួសដោយអាវយឺតពណ៌ខៀវ ដែលគាត់កាន់អម្បាញ់មិញចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញគាត់បានស៊កក្បាលចូលទៅក្នុងកអាវមុន អញ្ចឹងក្បាលរបស់គាត់ស៊កចូលទៅក្នុងកអាវ បន្ទាប់មកគាត់យកដៃឆ្វេង ដៃស្ដាំរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងដៃអាវដើម្បីពាក់អញ្ចឹងគាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ដាក់ចូលក្នុងដៃអាវរួចរាល់ហើយ បន្ទាប់មកគាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ម្ខាងទៀត ដៃស្ដាំគឺគាត់ដាក់ចូលក្នុងដៃអាវហើយ បន្ទាប់មកគាត់យកដៃឆ្វេងលូកចូលទៅក្នុងដៃអាវម្ខាងទៀតដើម្បីពាក់ អញ្ចឹងដៃឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែលើកឡើងលើ ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងដៃអាវ ហើយដៃស្ដាំកំពុងតែទាញខ្លួនអាវដើម្បីទម្លាក់ចុះក្រោម អញ្ចឹងពេលខ្លះពាក់អាវយឺតគឺរៀងពិបាកបន្តិច ដោយសារតែវាអត់មានឡេវទេ អាវយឺតអត់មានឡេវទេ ដូច្នេះយើងត្រូវពាក់ក្បាលមុន បន្ទាប់មកយើងដាក់ដៃទាំងពីររបស់យើងចូលទៅក្នុងដៃអាវដើម្បីពាក់វា ហើយពេលខ្លះខ្លួនអាវគឺវាអត់ធ្លាក់ចុះទេ ដោយវានៅរមួលនៅខាងលើ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្លួនអាវធ្លាក់ចុះ យើងត្រូវតែចាប់ទាញខ្លួនអាវទម្លាក់ចុះក្រោមជាក់ស្ដែងនៅរូបភាពទីនេះ បុរសម្នាក់នេះ គាត់កំពុងតែទាញខ្លួនអាវ ដើម្បីទម្លាក់ចុះក្រោម ដើម្បីបិទបាំងខ្លួនរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ពិនិត្យ piʔnɨt 1. to inspect, check, examine
2. to observe, investigate
3. to diagnose
4. to censor
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
យកចិត្តទុកដាក់ yɔɔk cət tuk dak to work hard at something, to be deeply involved in some work, to pay close attention to, to do something seriously
Notes: ជើង ត
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទិញ tɨɲ to buy
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ជំនួស cumnuəh 1. instead of, in place of
2. to replace
3. replacement
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ស៊ក sɔɔk 1. to insert (into a groove, hole, or slot, as a credit card or key)
2. to slip/slide something under something
3. (of a spirit) to enter (the body of a medium)
4. to nonplus, cause to be at a loss as to what to say
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កអាវ kɑɑ ʔaav collar (of a shirt)
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដៃអាវ day ʔaav sleeve
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ទាញ tieɲ to pull, drag
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ដោយសារតែ daoy saa tae because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ឡេវ leev 1. button
2. to be junior, subordinate
3. common
4. cheap, low, backward
5. poor (in quality)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
រមួល rɔmuəl 1. to be twisted, twisting, writhing
2. intertwined
3. twisting, torsion, writhing
4. to cramp (of a muscle)
5. muscular cramp
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
បិទបាំង bət baŋ 1. to cover up (with something) completely, wrap up well
2. to hide, keep (a) secret