Shopping For A T-Shirt (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីអ្នកលក់ក៏បានណែនាំអាវយឺតពណ៌ខៀវមួយទៅដល់គាត់អញ្ចឹងរូបភាពទីនេះ គាត់ក៏បានយកអាវយឺតពណ៌ខៀវដែលនៅជាប់ស្មាអាវនោះមក អញ្ចឹងគាត់បានយកអាវនោះមកពិនិត្យយ៉ាងយូរមុននឹងគាត់ ដោយគាត់ពិនិត្យនៅលើស្មាអាវនោះដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់ហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងអាវយឺតមួយនោះផងដែរ ដោយគាត់មានទឹកមុខញញឹម ហើយគាត់ចាប់កាន់អាវយឺតនោះដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែត្រួតពិនិត្យអាវរបស់គាត់នោះ ឬក៏អាវយឺតដែលអ្នកលក់ឲ្យគាត់នោះ ថាតើវាស្អាតដែរទេ អញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យតាំងពីថ្នេរនិងតាំងពីសាច់ក្រណាត់ជាដើម ដោយគាត់ពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ព្រោះថាពេលខ្លះអាវ ប្រសិនបើយើងអត់ពិនិត្យទេ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខុស ព្រោះពេលខ្លះថ្នេររបស់វាគឺអត់ជាប់ល្អទេអញ្ចឹងថ្នេរអត់ជាប់ល្អ អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យឆាប់រហែក ឬក៏សាច់ក្រណាត់អត់ល្អ ពាក់ទៅយើងអត់ស្រួលខ្លួននោះទេ ដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញអាវ យើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ ព្រោះថាប្រសិនបើយើងទិញខុសគឺវាពាក់អត់ស្រួល ហើយវាឆាប់រហែកទៀតផងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរូបភាពទីនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់បានយកអាវនោះមកពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មុននឹងគាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt
ពណ៌ poa color, complexion
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ស្មាអាវ smaa ʔaav clothes hanger
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពិនិត្យ piʔnɨt 1. to inspect, check, examine
2. to observe, investigate
3. to diagnose
4. to censor
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ហាក់ដូចជា hak douc cie it seems as though, one could say that
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចាប់កាន់ cap kan to grab, grasp, catch (with the hands)
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ត្រួត truət 1. to check, to control, inspect, examine
2. to govern, be in charge of, supervise
3. to dominate
4. to place one on top of the other, stack (up)
5. to superimpose
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ថ្នេរ tnee 1. seam, stitch
2. stitching, sewing
3. scar (of an operation)
និង nɨŋ and
សាច់ក្រណាត់ sac krɑnat fabric
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
យកចិត្តទុកដាក់ yɔɔk cət tuk dak to work hard at something, to be deeply involved in some work, to pay close attention to, to do something seriously
Notes: ជើង ត
បំផុត bɑmpʰot 1. to be the most..., the very..., extreme, extraordinary
2. to terminate, to end, to finish, to conclude
3. final, last
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
រហែក rɔhaek 1. to be torn, ripped, tattered, worn out
2. tear, rupture, laceration
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
សម្រេចចិត្ត sɑmrac cət to decide to, to make up one's mind
Notes: ជើង ត; also written សំរេចចិត្ត
ទិញ tɨɲ to buy
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ហ្មត់ចត់ mɑt cɑt 1. to be careful, precise, accurate, meticulous
2. clean, neat
3. chaste
4. serious
5. elevated, lofty
6. regulated, in good order, having strict rules
7. correct, proper
8. serious, conscientious, thorough, sufficient
9. carefully, meticulously (of one's attitude toward something)
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone