Rice (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញមានត្បាល់មួយ អញ្ចឹងត្បាល់សម្រាប់បុកស្រូវ ដោយត្បាល់នោះគឺយើងឃើញជាត្បាល់ជាន់ ដោយយើងធ្វើអំពីឈើ ដោយត្បាល់នោះគឺមានសសរពីរដើម សសរពីរដើមនោះចោះដោយដែកមួយ ហើយមានសសរមួយទៀតនៅកណ្ដាល ដែលមានរាងវែងបន្តិចផ្ដេកទៅមុខ អញ្ចឹងសសរទាំងពីរ ទាំងបីនោះ ភ្ជាប់គ្នាដោយដែកមូលមួយនៅកណ្ដាល ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញសសរផ្ដេកនោះ គឺមានចុងម្ខាង គឺមានបណ្ដូល ដូច្នេះគឺ បណ្ដូលនោះ គឺជា យើងហៅថាអង្រែសម្រាប់បុកស្រូវ អញ្ចឹងត្បាល់នេះគឺជាប្រភេទត្បាល់ជាន់ ហើយយើងជាន់នៅចុងម្ខាង ដើម្បីឲ្យចុងម្ខាងទៀតបះ ហើយនៅក្រោមត្បាល់ផ្ដេក ឬក៏ឈើផ្ដេកនោះ គឺយើងឃើញមានត្បាល់មួយ ដែលមានរាងប្រហោងកណ្ដាល ដូច្នេះយើងដាក់ស្រូវចូលទៅក្នុងប្រហោងកណ្ដាលនោះ ហើយយើងជាន់អង្រែ ដើម្បីបុកស្រូវឲ្យចេញជាអង្ករ នេះគឺជាវិធីបុរាណសម្រាប់ធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវ ដើម្បីយកអង្ករ គឺយើងហៅថាបុកស្រូវដើម្បីយកអង្ករ អញ្ចឹងវិធីបុរាណនេះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តិច ដោយសារតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើន ដើម្បីបកគ្រាប់ស្រូវ ដើម្បីយកអង្ករពណ៌ អញ្ចឹងដើម្បីមុននឹងបានអង្ករ គឺយើងត្រូវបុកស្រូវជាមុនសិន ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ស្រូវទាំងនោះបែក ហើយចេញជាអង្ករមក ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រើម៉ាស៊ីន ដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ ដដែល ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ គឺជាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ អញ្ចឹងនៅសម័យបច្ចុប្បន្ន គេលែងប្រើត្បាល់ជាន់ ឬក៏ត្បាល់បុកស្រូវទៀតហើយ ដោយសារតែវាយូរនិងពិបាក ហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើន ដូច្នេះគេប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីកិនស្រូវតែម្ដង អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាក់គ្រាប់ស្រូវរបស់យើង ដែលហាលរួច ដែលហាលស្ងួតរួច ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន នោះម៉ាស៊ីននឹងចាប់ផ្ដើមកិន ហើយបំបែកគ្រាប់ស្រូវដោយបកគ្រាប់ស្រូវចេញជាអង្ករភ្លាមអញ្ចឹងអង្ករគឺព័ទ្ធដោយគ្រាប់ស្រូវសំបកស្រូវ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកសំបកស្រូវនោះចេញ នឹងមានអង្ករពណ៌នៅក្នុងនោះ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រាប់ស្រូវដែលស្ងួត ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការបកគ្រាប់ស្រូវនោះឲ្យចេញជាអង្ករពណ៌តែម្ដង គឺវាចំណេញពេល និងមិនសូវពិបាកដល់កម្លាំងមនុស្សផងដែរ ហើយសំបកស្រូវ ដែលបកចេញជាអង្ករហើយ វានឹងក្លាយទៅជាកន្ទក់ ដូច្នេះកន្ទក់គឺយើងអាចយកទៅចិញ្ចឹមសត្វផងដែរ ដូចជាសត្វជ្រូកគឺវាស៊ីកន្ទក់ ដែលជាសំបកស្រូវនោះឯង ហើយអង្ករគឺមនុស្សយកមកបរិភោគ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី ១១ គឺបង្ហាញអំពីការបកគ្រាប់ស្រូវពីវិធីបុរាណនិងវិធីសម័យ ដោយវិធីបុរាណ គេបកគ្រាប់ស្រូវ ដោយប្រើប្រាស់ត្បាល់បុកស្រូវ ឬក៏ត្បាល់ជាន់ រីឯសម័យ ឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ន គឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដូច្នេះការបកគ្រាប់ស្រូវគឺមានវិធីពីរ គឺប្រើប្រាស់វិធីបុរាណ និងប្រើប្រាស់វិធីសម័យ ឬក៏បច្ចុប្បន្ន ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ត្បាល់ tbal mortar made of wood or stone, small mill
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បុក bok 1. to pound/crush (e.g., in a mortar)
2. to drive (e.g., a stake into the ground)
3. to implant
4. to strike, batter, beat against
5. to collide with, bump into
ស្រូវ srəv rice (while still growing or prior to being husked), paddy rice, standing rice, unmilled/unhusked rice
Notes: after the ស្រូវ is milled and the husks are removed it is called អង្ករ, and after it is cooked it is called បាយ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft
ពីរ pii, pɨl two
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
ចោះ cɑh 1. to make a hole in, pierce, skewer
2. to sting
3. to point out, pick out
4. to pass through
5. to cross
6. concisely, in a few words, superficially
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
រាង rieŋ form, shape, image, figure
វែង vɛɛŋ long, tall
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
ផ្ដេក pdeek 1. to lay something down, cause to lie down
2. to put someone to bed, put someone to sleep
3. to fell (e.g., a tree)
4. to lodge (rice plants, corn etc.), flatten
Notes: root: ដេក; ជើង ដ
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
បី bəy three
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
មូល muul 1. to be round, spherical
2. to be whole, entire
3. to be compact, solid
4. to assemble, gather, unite
5. to concentrate
6. to sum up
7. kind of fishing spear or harpoon
8. origin, root, source
9. basis, base, foundation, essence
10. beginning, birth
11. capital (funds)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
បណ្ដូល bɑndoul 1. core, center, middle, inner part
2. heartwood (of a tree), pith
3. marrow
4. essence, ideal
5. cabbage stem
6. slate, slate pencil
Notes: ជើង ដ
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អង្រែ ʔɑŋrɛɛ pestle, stamper, rammer
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប្រហោង prɑhaoŋ 1. hole, opening, orifice
2. interval, hollow
3. to be empty, vacant
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
អង្ករ ʔɑŋkɑɑ uncooked, dehusked rice
វិធី viʔtʰii 1. method, style, arrangement
2. ceremony, ritual
បុរាណ boʔraan 1. to be ancient, old, former, past
2. classical
3. archaic
4. ancient times
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
បក bɑɑk 1. to pare, peel, strip off (bark or skin)
2. to remove, take off
3. to translate
4. to talk about, narrate
5. to reveal, tell how, explain
6. to return, come back, retrace one's steps
7. to reply (by letter)
8. to be returned (of a letter)
9. a single round trip, occurrence, time
10. [colloquial] police station
11. to reserve
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ពណ៌ poa color, complexion
sɑɑ color: white
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជាមុនសិន cie mun sən first
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បច្ចុប្បន្ន paccopbɑn the present (time), now, in the present time
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើ praə to use
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
កិន kən 1. to grind, shell, hull, husk
2. to break, smash, crush, splinter
3. to collide (e.g., as vehicles)
4. to pave with crushed stone
5. to oppress, keep down
6. to scold, criticize, blame
7. to abuse
8. to roll (e.g., a road)
សម័យ saʔmay 1. era, period, time, season, occasion
2. phase (of the moon)
3. condition, state
4. doctrine, tradition, style, fashion
5. sign, mark
6. cause
7. function
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
និង nɨŋ and
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ស្ងួត sŋuət dry
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
បំបែក bɑmbaek 1. to break up, smash, shatter
2. to divide
3. to part, separate, sever
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
ព័ទ្ធ poat 1. to encircle, surround, hem in, besiege
2. to turn in a circle
3. around
4. to link, fasten, tie, bind
5. to wind around, wrap
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
ចំណេញ cɑmnəɲ 1. benefit, gain, profit
2. income
3. to gain, profit from
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ក្លាយ klaay 1. to change (into), become, transform (into)
2. to alter/transform something
3. to be changed
4. to be false, fake, counterfeit
5. impure, adulterated
កន្ទក់ kɑntʊək 1. rice bran, rice dust or small bits of broken rice remaining after polishing the rice
2. freckle
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ចិញ្ចឹម cəɲcəm 1. to raise, care for
2. to nourish, feed
3. to adopt
4. to support, nurture
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ជ្រូក cruuk 1. pig
2. pork {សាច់ជ្រូក = pork}
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
បរិភោគ bɑɑreʔpʰook 1. to consume, use up
2. to eat, have a meal
3. eating
4. consumption, usage
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
ពី pii from, since, of, about, at
រីឯ rii ʔae as for, regarding