Rice (Sakanan) — 07


បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញសន្ទូងកំពុងតែបែកគុម្ព អញ្ចឹងក្រោយពីពេលស្ទូងបានរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែ អញ្ចឹងប្រហែលជាមួយខែក្រោយមក គឺសន្ទូងចាប់ផ្ដើមបែកគុម្ព ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺដើមស្រូវខ្ចីនោះ គឺមានសភាពធំជាងមុន បានន័យថាកាលពេលស្ទូងគឺយើងស្ទូងតែមួយដើមអញ្ចឹងវាតូច ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលមួយខែក្រោយមក គឺដើមស្រូវចាប់ផ្ដើមរីកធំទៅបានន័យថាវាកំពុងតែបែកគុម្ព បានន័យថាដើមស្រូវមួយដើមនោះវាដុះចេញច្រើនដើម អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុម្ពរបស់វាធំជាងមុន អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺដើមស្រូវ ឬក៏សន្ទូង កំពុងតែបែកគុម្ព ដោយយើងឃើញ គេដាំវានៅក្នុងទឹកដដែល អញ្ចឹងសន្ទូងគឺត្រូវការទឹកច្រើន ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវឲ្យរីងទឹកពីក្នុងស្រែនោះទេ ប្រសិនបើរីងទឹក អញ្ចឹងសន្ទូងអាចនឹងងាប់ អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យរីងទឹកទេ គឺគេត្រូវការឲ្យមានទឹកនៅក្នុងស្រែជារៀងរហូត គឺនៅពេលណាដែលរីងទឹក គឺកសិករនឹងបូមទឹកបញ្ចូលស្រែម្ដងទៀត ដើម្បីឲ្យទឹក ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា មានទឹកនៅក្នុងស្រែរបស់គេគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើឲ្យសន្ទូងរបស់គេលូតលាស់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីគឺយើងឃើញសន្ទូងកំពុងតែបែកគុម្ពនៅក្នុងស្រែ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
សន្ទូង sɑntuuŋ young rice plant
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បែកគុម្ព baek kum to branch out, spread (of plants)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ពី pii from, since, of, about, at
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ស្ទូង stuuŋ to transplant seedlings (especially rice seedlings)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ខែ kʰae 1. month
2. moon
ក្រោយមក kraoy mɔɔk later, afterward
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដើមស្រូវ daəm srəv rice plant
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
សភាព saʔpʰiep 1. state, condition
2. nature, aspect, appearance
3. disposition
4. form, shape
5. action, deed
6. behavior, character
7. position
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
កាល kaal 1. time, moment, period of time
2. era, epoch
3. during, at the time when
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when)
រីក riik 1. to open (out), bloom, grow, flourish
2. to expand, swell, increase (in size), dilate
3. to spread
4. to develop
5. to become overgrown
6. to be cooked with too much water (especially of rice)
7. to enjoy oneself
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដុះ doh 1. to grow, germinate, sprout
2. to rise (referring to cliffs, mountains, etc.), to spring (up), to bud, put out shoots
3. to appear, emerge
4. to increase, improve
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
គុម្ព kum 1. tuft, clump (e.g., of plants), thicket
2. bush
3. group, gathering
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
រីង riiŋ 1. to dry up, evaporate
2. to wither, wilt
3. to be dry
4. to be wasted away, gaunt
5. to be ill
ស្រែ srae 1. wet/irrigated rice field
2. to be rural
3. (of the eyes) to be very tired
4. to be bleary-eyed (e.g., from a lack of sleep)
5. to be glazed/unseeing/blank (as the eyes of a very ill person)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ងាប់ ŋoap 1. of animals: to die
2. of a machine: to stop/cease functioning, to die
3. dead
4. of plants: to dry up, to wither
5. as an exclamation: gosh, damn, oh no (expressing surprise and disappointment)
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant
បូម boum 1. to pump (in or out), inflate (e.g., a ball)
2. to suck up (e.g., with a pump)
3. to vacuum-clean
4. to take a bribe
5. to be corrupt
6. to eat (a lot)
បញ្ចូល bɑɲcoul 1. to insert, cause to enter, put into, introduce (into), force in
2. to appoint (to a position)
3. to charge (with electricity)
4. to include
5. to combine
Notes: root: ចូល
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ប្រាកដ prakɑt 1. clearly, certainly, without fail, precisely
2. certain, true, exact
3. famous, celebrated
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
លូតលាស់ luut loah 1. to develop, grow
2. to expand
3. to progress, prosper
4. to get stronger, gain strength
5. to bloom, spring up