Rainy Season (Sakanan) — 15


ចំណែកឯបន្ទាប់មកទៀត គឺរូបភាពចុងក្រោយ គឺរូបភាពទី ១៥ អញ្ចឹងរូបភាពទី ១៥ យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងរាំងហើយ យើងឃើញធម្មជាតិទាំងអស់គឺមានពណ៌បៃតង ដោយយើងឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺ ឬក៏បញ្ចេញរស្មីមកលើធម្មជាតិពណ៌បៃតង ដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោម គឺមានភ្នំ និងមានដើមឈើជាច្រើនពណ៌បៃតង អញ្ចឹងមេឃភ្លៀងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺមានពណ៌បៃតង បានន័យថារុក្ខជាតិគឺត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ គឺទឹកនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យ គឺជាចំណីរបស់រុក្ខជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀង គឺបានន័យថាចំណីរបស់រុក្ខជាតិ រុក្ខជាតិបានទទួលចំណី អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺរស់បានល្អអញ្ចឹងវាបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរស់បានល្អ ដូច្នេះ ដូច្នេះនៅក្នុងខែវស្សា គឺរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺស្រស់បំព្រង គឺមានពណ៌បៃតង ហើយដើមឈើទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមលាស់ឡើងវិញ បានន័យថាវាលាស់ខ្ចីឡើងវិញអញ្ចឹងជាទូទៅខែវស្សា គឺជាខែដែលមានធម្មជាតិស្រស់ស្អាត ដោយសារតែវាមេឃភ្លៀង អញ្ចឹងធម្មជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមលាស់ពណ៌បៃតងខ្ចី ហើយកសិករក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចំការផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលអ្នករស់នៅទីក្រុង គឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅ ដោយសារតែមេឃភ្លៀង គឺធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ក៏ដូចជាទៅណាមកណា គឺមានការពិបាក ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅតាមជនបទ គឺគាត់ចូលចិត្តរស់នៅនៅពេលដែលមេឃភ្លៀង ដោយសារតែគាត់អាចចាប់ផ្ដើមមុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់បានអញ្ចឹងមេឃភ្លៀង គឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅស្រែចំការ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅទីក្រុងអត់សូវចូលចិត្តមេឃភ្លៀងនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ចុងក្រោយ coŋ kraoy (the) last
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
រាំង reaŋ 1. to block, close off, bar the way, barricade
2. to lock
3. to cease/let up (of rain, menstruation)
4. to be without rain
5. to hold back, bring to a stop, restrain, to detain
6. to strain, filter
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ធម្មជាតិ tʰoammeaʔciet, tʰoamʔciet 1. nature
2. natural laws
3. to be natural
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពណ៌ poa color, complexion
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
រស្មី reaʔsməy 1. beam/ray of light
2. radiation
3. success, happiness
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ភ្នំ pnum mountain, hill
និង nɨŋ and
ដើមឈើ daəm cʰəə tree
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
រុក្ខជាតិ rukkʰaʔ ciet 1. plants, vegetation
2. plant kingdom
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
រស់ rʊəh 1. to be alive
2. to live, to exist
3. to survive
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ចំណី cɑmnəy 1. snack
2. dessert
3. fodder, (animal) feed
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ខែ kʰae 1. month
2. moon
វស្សា voahsaa 1. rainy season
2. rain
3. annual three month period when Buddhist monks are required to retire to their temples
ស្រស់បំព្រង srɑh bɑmprɔɔŋ to be fresh, bright and charming
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
លាស់ loah 1. to grow, develop
2. to expand, progress, prosper
3. to blossom, open/unfold (of flower buds, leaves, etc.)
4. to grow long (e.g., of fingernails)
5. to be clear, distinct, deep/penetrating (of thought)
ឡើងវិញ laəŋ vɨɲ following a verb: [verb] again
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ស្រស់ស្អាត srɑh sʔaat beautiful
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ស្រែ srae 1. wet/irrigated rice field
2. to be rural
3. (of the eyes) to be very tired
4. to be bleary-eyed (e.g., from a lack of sleep)
5. to be glazed/unseeing/blank (as the eyes of a very ill person)
ចំការ cɑmkaa 1. farm (where vegetables or fruit crops are grown), plantation, orchard
2. clearing, cleared field
Notes: also written ចម្ការ
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
មុខរបរ muk rɔbɑɑ profession, job, occupation
កសិកម្ម kaʔseʔkam agriculture
ផ្ដល់ pdɑl 1. to provide, supply
2. to fullfill, add to/supplement, complete
Notes: ជើង ដ
អត្ថប្រយោជន៍ ʔattʰaʔprɑyaoc advantage, benefit, profit, use
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}