Rainy Season (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ រូបភាពទី ១០ គឺជារូបភាពដែលទឹកជំនន់កើនឡើង អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងខ្លាំង គឺទឹកនឹងឡើងខ្ពស់ ដែលរូបភាពទី ១០ នេះ យើងឃើញជាទំនប់ទឹក បានន័យថាជាអាងទប់ទឹកមួយ កុំឲ្យទឹកហូរចូលទីក្រុងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានភ្លៀងខ្លាំង នោះកម្ពស់ទឹកនឹងកើនឡើងដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺទំនប់ទឹកម្ខាងគឺមានទឹកកំពុងតែឡើងខ្ពស់ ដោយសារតែមានមេឃភ្លៀងហូរចូលខ្លាំង ចំណែកឯម្ខាងទៀតគឺអត់សូវមានទឹកនោះទេ អញ្ចឹងទំនប់ទឹក គឺគេទប់កុំឲ្យទឹកហូរពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងទីក្រុងបាន ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានភ្លៀងខ្លាំងពេក អញ្ចឹងប្រសិនបើមានភ្លៀងខ្លាំងពេក គឺកន្លែងទប់ទឹកនោះ គឺទប់អត់ជាប់នោះទេ ដោយសារតែទឹកឡើងខ្ពស់ខ្លាំង ដូច្នេះវាអាចនឹងហៀរចូលទីក្រុងអញ្ចឹងប្រសិនបើទឹកឡើងខ្ពស់ខ្លាំង វានឹងហៀរចូលទីក្រុង ធ្វើឲ្យទីក្រុងនឹងលិចទឹកជាក់ជាមិនខានដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺទឹក កម្ពស់ទឹកកំពុងតែឡើងខ្ពស់ បានន័យថាទឹកកំពុងតែឡើងខ្ពស់ខ្លាំង ដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទឹកអាចនឹងហៀរចូលទីក្រុង និងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងទៀតផង ព្រោះថាប្រសិនបើទឹកឡើងខ្លាំងពេកនោះ ទំនប់ទឹកមិនអាចទប់ទឹកជាប់នោះទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើទំនប់ទឹកអត់អាចទប់ទឹកជាប់ ទឹកនឹងហៀរចូលទៅពន្លិចទីក្រុង ដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមានទឹកលិច

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ទឹកជំនន់ tɨk cumnʊən flood, inundation
Notes: root: ជន់
កើន kaən 1. to become more, increase, multiply
2. to advance, make progress
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ទំនប់ទឹក tumnup tɨk 1. dam
2. dike
អាង ʔaaŋ 1. to depend, to rely on, count (on)
2. to hope (for)
3. support, backing
4. proof
5. basin, vat, tub, tank, cistern, (swimming) pool
6. kind of wide-mouthed vase/jar
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កម្ពស់ kɑmpʊəh height
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ពី pii from, since, of, about, at
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ពេក peek too, too much, too many
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ហៀរ hiǝ 1. to overflow, run out
2. to exceed
3. to flow, run (especially of bodily secretions, excretions)
4. to seep, ooze
5. to be full to the brim, full to capacity
6. to be overflowing, overcrowded
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
ជាក់ជា ceak cie surely
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail
ថ្ងៃនេះ tŋay nih today
និង nɨŋ and
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ពន្លិច pʊənlɨc 1. to immerse, make something go down, cause (something) to sink, drown (someone)
2. to destroy, ruin
Notes: root: លិច
ទឹកលិច tɨk lɨc flood