Rainy Season (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញមានរថយន្តមួយគ្រឿង ឬក៏ឡានមួយគ្រឿង កំពុងតែបើកបរនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេឃភ្លៀង យើងឃើញរថយន្តមួយនោះ គាត់កំពុងតែបើកបរនៅក្នុងទឹកនៅក្រោមមេឃភ្លៀង ដោយយើងឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងនោះ គឺគាត់បើកភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងឡាន ឬក៏រថយន្ត គឺមានកង់ចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ ដោយសារតែយើងមើលពីចំហៀង យើងមើលពីចំហៀង គឺឃើញកង់តែពីរតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែវាបាំងអញ្ចឹងឡានជាទូទៅ គឺមានទ្វារ និងមានកញ្ចក់ ហើយមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរ ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញ យើងឃើញមានកញ្ចក់មើលក្រោយ ហើយឡានកំពុងតែបើកភ្លើង អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅក្នុងមេឃភ្លៀង ឬក៏នៅក្រោមមេឃភ្លៀង ឬក៏នៅក្រោមមេឃងងឹត ឬក៏នៅពេលដែលមានដីហុយ គឺយើងតែងតែបើកភ្លើងជានិច្ច ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមើលផ្លូវឃើញច្បាស់ ប្រសិនបើយើងអត់បើកភ្លើងទេ គឺយើងអត់អាចមើលផ្លូវឃើញនោះទេហើយនៅខាងក្រោយ ភ្លើងខាងក្រោយគឺពណ៌ក្រហម អញ្ចឹងភ្លើងខាងក្រោយ គឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រោយយើងមើលឃើញយើងបាន ដោយសារតែវាមានពណ៌ក្រហម ដូច្នេះគេអាចមើលមក គេឃើញភ្លើងក្រហម អញ្ចឹងគេដឹងថាមានឡាននៅខាងមុខហើយនៅពេលដែលយើងបើកឡាននៅក្រោមភ្លៀង គឺតែងតែទឹកសើមកញ្ចក់ អញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការមើលផ្លូវ អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកផ្លិតទឹក ដើម្បីជូតទឹកចេញអំពីកញ្ចក់ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញឡាននោះ គឺកំពុងតែបើកផ្លិតទឹក ដើម្បីជូតកញ្ចក់មុខ ដើម្បីឲ្យស្អាត កុំឲ្យមានទឹក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលផ្លូវក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឡានបើកនៅក្រោមភ្លៀង ដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការបើកបរ ដោយសារតែទឹកលិចផ្លូវ ដូច្នេះឡានអាចបើកទៅយឺតតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិល មេឃភ្លៀងអាចធ្វើឲ្យផ្លូវរអិល អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបើកលឿន អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកយឺតតែប៉ុណ្ណោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រថយន្ត rʊət yʊən motor vehicle, automobile, truck
Notes: ជើង ត
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឡាន laan car, motor vehicle
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ពី pii from, since, of, about, at
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ពីរ pii, pɨl two
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
និង nɨŋ and
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ងងឹត ŋɔŋɨt 1. to be dark
2. obscure
3. somber
4. to be blind, have poor vision
5. be ignorant
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ជានិច្ច cie nɨc always
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ពណ៌ poa color, complexion
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផ្លិតទឹក plət tɨk windscreen wiper
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g., of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
លឿន lɨən fast, quick
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to