Rainy Season (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីមានពពកពណ៌ខ្មៅគ្របនៅលើ ដណ្ដប់នៅលើទីក្រុងបានមួយសន្ទុះ យើងឃើញភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្អុរ អញ្ចឹងមេឃភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ ឬក៏យើងហៅថាមេឃធ្លាក់ភ្លៀង អញ្ចឹងយើងអាចហៅបានពីរ យើងហៅថាមេឃបង្អុរភ្លៀង ឬក៏មេឃធ្លាក់ភ្លៀងដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺមេឃ ទឹកភ្លៀងកំពុងតែស្រក់ចេញពីពពក អញ្ចឹងបានន័យថាភ្លៀងស្រក់ចេញពីពពកខ្មៅ ដោយពពកខ្មៅ គឺជាពពកដែលបណ្ដុំទៅដោយទឹក បានន័យថាចំហាយទឹកគឺ[ពូត] ពូនគ្នានៅក្នុងពពកពណ៌ខ្មៅ ហើយនៅពេលដែលពពកពណ៌ខ្មៅនោះ ផ្ដុំនូវចំហាយទឹកច្រើនពេក អញ្ចឹងទឹកទាំងអស់នោះនឹងធ្ងន់ ហើយធ្លាក់ចុះមកក្រោម ដោយយើងហៅថាភ្លៀងអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឃើញពពកខ្មៅ គឺនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវរត់លេងនៅខាងក្រៅនោះទេ នៅពេលដែលយើងឃើញពពកខ្មៅ គឺយើងត្រូវចូលក្នុងផ្ទះ ហើយសាខោអាវទុកឲ្យអស់ ព្រោះថា ប្រសិនបើមេឃភ្លៀង អាចធ្វើឲ្យយើងសើម ឬក៏អាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ យើងឃើញពពកខ្មៅកំពុងតែបង្អុរភ្លៀងមកលើទីក្រុង ហើយមានលាយឡំនឹងរន្ទះផងដែរដែលយើងឃើញរន្ទះគឺជា ភ្លើង ភ្លើងដែលបាញ់ចេញពីពពក អញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្លើងនោះប៉ះទៅនឹងអ្វីមួយ វាអាចធ្វើឲ្យវត្ថុនោះ ឬក៏អាចធ្វើឲ្យផ្ទះឆេះបានប្រសិនបើរន្ទះបាញ់ចំដើមឈើ គឺអាចធ្វើឲ្យដើមឈើឆេះ ហើយប្រសិនបើរន្ទះបានបាញ់ចំផ្ទះ អាចធ្វើឲ្យផ្ទះនោះឆេះ ខូចខាត តែប្រសិនបើវាបាញ់ចំមនុស្សវិញ វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានដូច្នេះ យើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ អត់មើលទូរទស្សន៍ ឬក៏អត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទេ នៅពេលមេឃភ្លៀង ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានរន្ទះកើតឡើងបានអញ្ចឹងប្រសិនបើមានរន្ទះបាញ់ចំមនុស្ស វាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពពក pɔpɔɔk cloud
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
គ្រប krɔɔp 1. to close with a lid or cover, cover
2. lid, cover
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
Notes: ជើង ដ
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សន្ទុះ sɑntuh 1. a while, moment
2. leap, bound, burst, spurt
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
បង្អុរ bɑŋʔol, bɑŋʔao 1. to rain
2. (of rain) to fall
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ពីរ pii, pɨl two
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ស្រក់ srɑk 1. to drip, to drop, to fall in drops, to trickle
2. to flow
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បណ្ដុំ bɑndom 1. gathering, assembling
2. collection, pile/block of something
3. unification
4. to gather, assemble
Notes: ជើង ដ; root: ដុំ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចំហាយទឹក cɑmbaay tɨk, cɑmhaay tɨk steam
ពូត puut 1. to squeeze/form/mold into a ball in the hand
2. to rinse, wring out (water, e.g., from a wet cloth)
ពូន puun 1. to build/pile/mound up
2. to rake into a pile
3. to amass, accumulate
4. to move as a body, to flock/crowd together (as when animals stampede)
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ផ្ដុំ pdom 1. to assemble, gather (into a pile or group), group, unite, unify, round up
2. to roll up into a ball
Notes: ជើង ដ
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ពេក peek too, too much, too many
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្ងន់ tŋʊən 1. heavy, not light
2. to weigh
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
សា saa 1. to roll something up (e.g., a mat)
2. to pick/gather up (what has been spread out), collect
3. to turn something over
4. to bring in something
5. to expose to the sun
6. to recur (as an illness)
7. to review
8. to do again, repeat
9. new sprout (from an old root)
10. to sprout anew
11. time, occurrence
12. edition
13. one time, just once
14. bloat/colic (of elephants, horses or oxen)
15. kind of Cambodian fish salad
16. (urinary) bladder (especially of animals such as civets, ducks)
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
សើម saəm damp, humid, wet, moist
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
លាយឡំ lieylɑm 1. to mingle, mix
2. to become confused, mixed up
3. in a disorderly/mixed up manner
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
រន្ទះ rʊənteah 1. lightning, thunderbolt
2. peal of thunder
3. loud rumbling sound (as thunder or distant artillery fire)
4. electricity
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
បាញ់ baɲ 1. to shoot (a gun or bow), fire (a weapon) at
2. to kill by shooting
3. to hunt
4. to strike (of lightning)
5. to direct (e.g., one's attention)
6. to aim at
7. to shoot/spurt up (of water) as a geyser
8. to bubble/boil up
9. plug/cake of tobacco
10. cake, pastry
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
វត្ថុ voattʰoʔ 1. thing, object
2. matter, substance
3. wealth, property, place, farm, dwelling
4. reason, basis
ឆេះ cʰeh 1. to burn (up), consume (of a fire)
2. to catch fire, to burst into flames, to blaze
3. to be enraged
4. to start up (of a car)
5. to be highly inflammable, on fire, burning
6. to be on (e.g., of a light)
ចំ cɑm directly, exactly, precisely
ដើមឈើ daəm cʰəə tree
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ខូចខាត kʰouc kʰaat 1. to damage
2. to be damaged
3. to lose (through destruction)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
វិញ vɨɲ again, back, instead
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
ស្លាប់ slap 1. to die
2. dead
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur