Post Office (Sakanan) — 12


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១២ រូបភាពទី ១២ គាត់ក៏បានបត់ក្រដាសឡាំងរបស់គាត់ឲ្យទៅជារាងប្រអប់មួយ អញ្ចឹងដោយសារតែឡាំងក្រដាសអម្បាញ់មិញគឺអត់ទាន់មានបត់ចេញជារូបរាងប្រអប់ទេ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែយកឡាំងក្រដាសនោះមកបត់ចេញជារាងប្រអប់មួយដើម្បីដាក់សៀវភៅ អញ្ចឹងដោយសារតែនៅលើតុ នៅលើតុគឺមានស្កុត ក៏ដូចជាមានកាវសម្រាប់បិទហើយ ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែយកឡាំងក្រដាសរបស់គាត់មកបត់ជ្រុងឲ្យចេញជារាងប្រអប់ ហើយលើកជ្រុងរបស់ឡាំងក្រដាសនោះឡើងផ្គុំចូលគ្នា បន្ទាប់មកគាត់យកស្កុតមកបិទជាការស្រេច អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី ១២ នេះ គាត់កំពុងតែផ្គុំឡាំងក្រដាសនោះឲ្យចេញជារាងប្រអប់មួយ ដើម្បីដាក់សៀវភៅចូលទៅខាងក្នុង ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ស្កុតដើម្បីបិទ ឬក៏ប្រើប្រាស់កាវដើម្បីបិទឲ្យវាជាប់គ្នា អញ្ចឹងដោយសារតែនៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍គេអត់ដឹងទំហំសម្ភារៈ ឬក៏ទំហំរបស់របរដែលយើងចង់ផ្ញើ ដូច្នេះគឺគេអត់លក់ជាប្រអប់នោះទេ គឺគេលក់ជាក្រដាសឡាំងតែម្ដង ដើម្បីឲ្យយើងបត់ខ្លួនឯង ព្រោះដើម្បីឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានថាតើទំហំប៉ុណ្ណា ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងទំហំរបស់សម្ភារៈរបស់យើង អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានកំពុងតែបត់ឡាំងក្រដាសនោះឲ្យចេញជាប្រអប់មួយ ដើម្បីដាក់សៀវភៅចូលទៅខាងក្នុង ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ស្កុត ឬក៏កាវ ដើម្បី ដើម្បីបិទឡាំងក្រដាសនោះឲ្យជាប់គ្នា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ក្រដាសឡាំង krɑdaah laŋ cardboard
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រាង rieŋ form, shape, image, figure
ប្រអប់ prɑʔɑp (small) box, case
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ឡាំងក្រដាស laŋ krɑdaah cardboard, cardboard box
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
រូបរាង ruup rieŋ figure, form, shape, body, appearance, structure
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
ស្កុត skot tape
Notes: derived from the brand name Scotch Tape
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
កាវ kaav 1. glue, adhesive
2. gum
3. (medicinal) extract Chinese
4. to hook, snare/pull (with a hook)
5. to drag
6. kind of earring or ear plug consisting of a round thick body (usually made of gold, with a gem mounted at the front, it is inserted into a hole in the earlobe)
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ជ្រុង cruŋ 1. angle
2. corner
3. edge
4. something angular
5. piece, slice (of meat or fruit)
6. clf. for angular pieces, cookies, fruit
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ផ្គុំ pkum 1. to group, assemble, bind/join together, connect, unite
2. to make up, comprise
ចូលគ្នា coul knie 1. to join together, to mix together
2. to associate with, join the company (of)
3. to get along, harmonize
4. to be joint
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ជាប់គ្នា coap knie 1. to be joined, attached, linked, locked (together)
2. next to, consecutive {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
ការិយាល័យ kaareʔyaalay office, bureau, department, section
ប្រៃសណីយ៍ praysaʔnii 1. post office
2. post, postal
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ទំហំ tumhum size, dimension
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
របស់របរ rɔbɑh rɔbɑɑ 1. things, objects
2. belongings, possessions
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប៉ាន់ស្មាន pan smaan to estimate, calculate
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ប៉ុណ្ណា ponnaa however, to whatever extent, how(ever) many, how(ever) much
ត្រឹមត្រូវ trəm trəv correct, accurate, true
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone