Post Office (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បោះត្រាតែមសំបុត្រហើយ គាត់ក៏បានផ្ញើសំបុត្រនោះទៅដល់អ្នកលក់ ទៅឲ្យទៅបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ ហើយបន្ទាប់មកទៀតសៀវភៅរបស់គាត់ មុននឹងគាត់អាចផ្ញើចេញ គាត់ត្រូវខ្ចប់វាជាមុនសិន ដូច្នេះគាត់ក៏បានដើរមករកបុគ្គលិកដែលនៅក្នុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍មួយទៀត ដើម្បីស្វែងរកកញ្ចប់ អញ្ចឹងយើងមានក្រដាសកេស ឬក៏ក្រដាសឡាំងមួយ ដែលយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានមកទិញក្រដាសឡាំងមួយ ដើម្បីខ្ចប់សៀវភៅរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញអ្នកលក់ គឺគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះដៃខ្លី ហើយគាត់រាងចំណាស់បន្តិច សក់របស់គាត់គឺសិតរាប បានន័យថាគាត់សិតវែកភ្លីរាប ហើយគាត់មានវ័យប្រហែលជា ៣៥ ឆ្នាំ ដែលបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែយកឡាំងក្រដាសមួយ ឬក៏សំបកឡាំង ឬក៏ក្រដាសការតុង ដើម្បីយកមកឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នោះខ្ចប់សៀវភៅរបស់គាត់ ក៏ប៉ុន្តែក្រដាសឡាំងនេះ គឺគេមិនមែនឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃទេ អញ្ចឹងក្រដាសឡាំង គេអត់ឲ្យដោយគេឥតគិតថ្លៃទេ ដោយគេលក់ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើន ដើម្បីទិញក្រដាសឡាំងនៅការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ទេ យើងអាចខ្ចប់សៀវភៅរបស់យើង ឬក៏អាចខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់យើងមកពីផ្ទះឲ្យហើយ អញ្ចឹងយើង នៅពេលមកដល់ យើងគ្រាន់តែដាក់ផ្ញើជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់អត់បានខ្ចប់សៀវភៅរបស់គាត់មកពីផ្ទះទេ ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ចង់ផ្ញើគឺគេត្រូវខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់គាត់ ឬក៏សៀវភៅរបស់គាត់ជាមុនសិន ទើបគាត់អាចផ្ញើទៅបាន ព្រោះប្រសិនបើគាត់អត់ខ្ចប់ទេ អីវ៉ាន់គាត់ច្រើន នៅពេលដែលអីវ៉ាន់គាត់ច្រើនបែបនេះ គឺវាអាចនឹងរញ៉េរញ៉ៃ ដូច្នេះគេត្រូវខ្ចប់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ព្រោះពេលខ្លះ ប្រសិនបើយើងអត់ខ្ចប់ អីវ៉ាន់របស់យើងអាចនឹងខ្ទេច ដូចជាអាចនឹងរហែក ឬក៏អាចនឹងខូច ដោយសារតែមានរបស់ច្រើនដែលគេត្រូវផ្ញើ ដូច្នេះគឺគេដាក់គរលើគ្នា អញ្ចឹងរបស់ អីវ៉ាន់របស់យើងអាចនឹងខូច ដូច្នេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបភាពទីគាត់ក៏បានមកទិញឡាំងក្រដាសមួយ សំបកឡាំងក្រដាសមួយពីបុគ្គលិក ដែលនៅក្នុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ ដើម្បីខ្ចប់សៀវភៅរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
ត្រា traa 1. to mark
2. to note, observe, jot down, record
3. to seal
4. seal, stamp
5. note
6. to intervene
7. to occur
8. to reach, arrive, to get to (some place)
9. up to, as far as, until
10. to be widespread, found everywhere, scattered
តែម taem 1. stamp, postage stamp
2. to add (a different color) paint in order to change the color
3. scheme, trick
Notes: also written តែមប្រិ៍​
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
អ្នកលក់ neak lʊək seller
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បុគ្គលិក bokkeaʔlɨk employee, staff
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បម្រើ bɑmraə 1. to serve, to be at someone's service or at someone's disposal
2. devoted to service, to care
3. servant, maid
Notes: root: ប្រើ; also spelled បំរើ
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ការិយាល័យ kaareʔyaalay office, bureau, department, section
ប្រៃសណីយ៍ praysaʔnii 1. post office
2. post, postal
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ជាមុនសិន cie mun sən first
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ស្វែងរក svaeŋ rɔɔk to go and look for, to search for, to seek
កញ្ចប់ kɑɲcɑp 1. pack, package, parcel
2. clf. for packs, packages, parcels
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្រដាសកេស krɑdaah keeh cardboard
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្រដាសឡាំង krɑdaah laŋ cardboard
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ទិញ tɨɲ to buy
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
រាង rieŋ form, shape, image, figure
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
សក់ sɑk hair
សិត sət 1. to comb (the hair), card (wool)
2. to preen
3. to clean, purify
4. to refine and pour (metals), smelt, cast
5. to discard
6. to pour (out), empty, decant
7. to plane, scrape, scratch
8. to knead
រាប riep 1. to be flat, level, even, smooth
2. to be obedient, submissive, pacified
3. tame
4. gentle
5. calm, quiet
6. polite
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
វែក vɛɛk 1. to separate, to move aside, to shove aside, to clear (the way)
2. ladle, scoop
3. scoop(ful), ladleful
ភ្លី plii [translation unknown]
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឡាំងក្រដាស laŋ krɑdaah cardboard, cardboard box
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
ឡាំង laŋ 1. box, case
2. to sew
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
ការតុង kaatoŋ cardboard
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ឥត ʔət 1. no, not
2. to be lacking, without, deprived of
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage
ពី pii from, since, of, about, at
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
រញ៉េរញ៉ៃ rɔɲee rɔɲay chaotic, messy, in a disorderly state
Notes: source: glosbe.com
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
Notes: ជើង ដ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ខ្ទេច ktɨc 1. to be shattered, smashed, completely broken, pulverized
2. in small bits
3. in (great) detail
4. (of clothes) to be crumpled, wrinkled
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
រហែក rɔhaek 1. to be torn, ripped, tattered, worn out
2. tear, rupture, laceration
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
គរ kɔɔ 1. to pile/stack up, gather in piles, accumulate
2. to collect
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons