Post Office (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីគឺការផ្ញើរបស់របរនៅក្នុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ គឺយើងបែងចែកចេញជាពីរ គឺការផ្ញើរបស់របរជាសំបុត្រ ការផ្ញើសំបុត្រផ្សេង និងការផ្ញើរបស់របរជាអីវ៉ាន់ផ្សេង ដោយសារតែសំបុត្រគឺយើងត្រូវយកសំបុត្រនោះទៅបិទតែមសិន អញ្ចឹងយើងបិទតែមប្រៃសណីយ៍សិន ជាមុនសិន មុននឹងយើងអាចយកទៅផ្ញើបាន ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទីគឺយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹង គាត់ក៏បានយកសំបុត្ររបស់នារីម្នាក់ ដែលផ្ញើតាមគាត់មកប្រៃសណីយ៍ហ្នឹង យកទៅបិទតែម អញ្ចឹងជាទូទៅតែមប្រៃសណីយ៍ គឺយើងមានតែមជាច្រើនប្រភេទទៅតាមតម្លៃ និងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ផ្ញើ ដោយតែមខ្លះមានតម្លៃ ១០០ រៀល តែមខ្លះមានតម្លៃ ៥០០ រៀល តែមខ្លះមានតម្លៃ ១០០០ រៀល អញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទតែមនិងទៅតាមគោលដៅដែលគេត្រូវផ្ញើដូច្នេះប្រសិនបើគេផ្ញើជិត គឺយើងអាចបិទតែម ១០០ រៀល ឬក៏ ៥០០ រៀល ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវផ្ញើទៅឆ្ងាយ សំបុត្រនេះត្រូវផ្ញើទៅប្រទេសឆ្ងាយ ឬក៏ផ្ញើទៅកន្លែងឆ្ងាយ គឺគេអាចបិទតែម ១០០០ រៀល ឬក៏គេអាចបិទតែមទាំងអស់តែម្ដង គឺពេលខ្លះ គឺគេបិទតែមប្រៃសណីយ៍ទាំងអស់តែម្ដង គឺបិទទាំងតែម ១០០ រៀល បិទទាំងតែម ៥០០ រៀល ក៏ដូចជាបិទទាំងតែម ១០០០ រៀលជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដង បានន័យថាគេបិទតែមចំនួនបី ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺយើងឃើញគាត់បិទតែមចំនួនមួយតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងគាត់យកតែមមកបិទទៅលើស្រោមសំបុត្ររបស់គាត់ ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បិទឲ្យចំតួអក្សរនោះទេ ដោយសារតែលើសំបុត្រនេះយើងឃើញមានអក្សរ ដើម្បីសរសេរឈ្មោះអ្នកទទួលសំបុត្រនោះ ក៏ដូចជាអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលសំបុត្រ អញ្ចឹងដើម្បីផ្ញើសំបុត្រ យើងត្រូវសរសេរឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគេយកសំបុត្រនោះទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវទទួល ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់សរសេរឈ្មោះគាត់ទេ អញ្ចឹងយើងអត់ ប្រសិនបើយើងអត់បញ្ជាក់ពីអាសយដ្ឋាននិងឈ្មោះរបស់គាត់ទេ អ្នករត់សំបុត្រ យើងហៅថាអ្នករត់សំបុត្រ ពិបាកនៅក្នុងការរកអ្នកដែលទទួលសំបុត្រខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែអត់មានឈ្មោះនិងអត់មានអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់កំពុងតែបិទតែមមិនឲ្យចំតួអក្សរ ឬក៏មិនឲ្យចំឈ្មោះអ្នកទទួលនោះទេ ដើម្បីកុំឲ្យបាំងបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញគាត់បានវ៉ៃត្រា បោះត្រាទៅលើតែមនោះ អញ្ចឹងក្នុងការបោះត្រាក៏គេមានរបៀបបោះត្រារបស់គេដែរ ដោយយើងឃើញការបោះត្រា គឺយើងត្រូវបោះពាក់កណ្ដាលនៅលើតែម ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺត្រូវហៀរមកលើសំបុត្រ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតែមមួយនោះគឺប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងយើងអត់អាចយកតែមនោះទៅប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបានទេ អញ្ចឹងជាទូទៅតែមប្រៃសណីយ៍ គឺយើងប្រើប្រាស់តែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយយើងបិទហើយ យើងបោះត្រាពីលើ ដែលត្រាជាទូទៅ ត្រាដែលបោះលើតែមប្រៃសណីយ៍ គឺយើងបោះត្រាមោឃៈ អញ្ចឹងមោឃៈ បានន័យថា យើងប្រើប្រាស់លែងបានទៀតហើយ បានន័យថាតែមនោះ គឺលែង លែងមានប្រសិទ្ធិភាពប្រើទៀតហើយ នៅពេលដែលយើងប្រើបានម្ដង ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ត្រាគឺរាងមូល ត្រារបស់គាត់ដែលកាន់គឺមានរាងមូល ដែលរាងមូលសំប៉ែតនៅខាងក្រោម អញ្ចឹងសំប៉ែតនៅខាងក្រោមគឺគេប្រើជាប្លាស្ទិក ដើម្បីជ្រលក់ពណ៌ ហើយបោះនៅលើក្រដាស ដែលសរសេរជាអក្សរផ្សេងដូចជាសរសេរជាអក្សរមោឃៈជាដើម ហើយយើងឃើញមានដងកាន់បន្តិច អញ្ចឹងត្រាគឺតែងតែមានដងកាន់ ដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលកាន់ក្នុងការបោះត្រា ដោយយើងឃើញគាត់ប្រើប្រាស់ម្រាមដៃរបស់គាត់ចាប់កាន់ដងត្រា ហើយបោះត្រាទៅលើតែមជាមួយនឹងសំបុត្រ អញ្ចឹងគាត់បោះអត់ឲ្យចំលើតែមសុទ្ធ ឬក៏ចំលើសំបុត្រសុទ្ធទេ ដោយគាត់ យើងឃើញស្នាមតែមដែលគាត់បោះនោះ គឺមានបន្តិចជាប់នៅពាក់កណ្ដាល ជាប់នៅលើតែម ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាប់នៅលើសំបុត្រ អញ្ចឹងគឺតែមនោះគឺ យើងបោះត្រានោះគឺ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា តែមនោះប្រើប្រាស់លែងបានទៀតហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
របស់របរ rɔbɑh rɔbɑɑ 1. things, objects
2. belongings, possessions
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ការិយាល័យ kaareʔyaalay office, bureau, department, section
ប្រៃសណីយ៍ praysaʔnii 1. post office
2. post, postal
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
បែងចែក baeŋ caek 1. to divide, separate
2. to dismember
3. to differentiate
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពីរ pii, pɨl two
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
និង nɨŋ and
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
តែម taem 1. stamp, postage stamp
2. to add (a different color) paint in order to change the color
3. scheme, trick
Notes: also written តែមប្រិ៍​
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ជាមុនសិន cie mun sən first
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
នារី nierii girl, young woman
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
រៀល riəl Riel
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
បី bəy three
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ស្រោម sraom 1. cover, covering, casing, wrapping, case, sheath, envelope
2. condom
3. frame
4. hull, pod
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ចំ cɑm directly, exactly, precisely
តួ tuə 1. body, chassis
2. matter, substance
3. base, foundation
4. character/part (in a play)
5. actor, performer
6. letter (of the alphabet)
7. clf. for letters of the alphabet
8. slave
9. receipt for merchandise containing a description of the merchandise
10. permit to remove merchandise from a warehouse
11. bill of sale
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សរសេរ sɑɑ see to write
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
អ្នកទទួល neak tɔtuəl recipient, receiver, addressee
អាសយដ្ឋាន ʔaasaʔyattʰaan address (place of residence)
ច្បាស់លាស់ cbah loah 1. very clear, very sure
2. clearly, surely
3. distinct, precise, accurate
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
បញ្ជាក់ bɑɲceak 1. to confirm, verify, certify, to clarify, explain
2. to indicate
3. to prove, to show
4. to determine
5. to announce, declare, claim
6. to order
7. to conform to
ពី pii from, since, of, about, at
អ្នករត់សំបុត្រ neak rʊət sɑmbot mailman, postman, messenger
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ត្រឹមត្រូវ trəm trəv correct, accurate, true
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
វ៉ៃ vay 1. to beat, to hit
2. to type
Notes: colloquial form of វាយ [viey, vay]
ត្រា traa 1. to mark
2. to note, observe, jot down, record
3. to seal
4. seal, stamp
5. note
6. to intervene
7. to occur
8. to reach, arrive, to get to (some place)
9. up to, as far as, until
10. to be widespread, found everywhere, scattered
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ពាក់កណ្ដាល peak kɑndaal 1. center, half (of), halfway through
2. middle
Notes: ជើង ដ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ហៀរ hiǝ 1. to overflow, run out
2. to exceed
3. to flow, run (especially of bodily secretions, excretions)
4. to seep, ooze
5. to be full to the brim, full to capacity
6. to be overflowing, overcrowded
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
មោឃៈ mookʰeaʔ 1. zero
2. null
3. to be vain, useless
4. shiftless
5. disproved, overturned
6. invalid, null and void
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
ប្រសិទ្ធិភាព prɑsettʰiʔpʰiep, prɑsəttʰiʔpʰiep efficacy, effectiveness, success, efficiency
Notes: also written ប្រសិទ្ធភាព
ប្រើ praə to use
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
រាង rieŋ form, shape, image, figure
មូល muul 1. to be round, spherical
2. to be whole, entire
3. to be compact, solid
4. to assemble, gather, unite
5. to concentrate
6. to sum up
7. kind of fishing spear or harpoon
8. origin, root, source
9. basis, base, foundation, essence
10. beginning, birth
11. capital (funds)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
សំប៉ែត sɑmpaet to be flat, flattened
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ប្លាស្ទិក plaastɨk plastic
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak
ពណ៌ poa color, complexion
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ដង dɑɑŋ 1. pole, post
2. handle (of an axe, shovel, knife), neck (of a musical instrument)
3. shaft, tongue (of a plow)
4. yoke
5. body, torso, trunk
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ម្រាមដៃ mriem day finger
ចាប់កាន់ cap kan to grab, grasp, catch (with the hands)
សុទ្ធ sot 1. to be pure, clean, without impurities, unmixed
2. virtuous
3. white
4. smooth
5. correct
6. exclusive, absolute
7. to be net (of weight)
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always