Pickpocket (Sakanan) — 18


បន្ទាប់មកទៀត នៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៨ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅរកមិត្តភក្តិរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់បានទាញទូរស័ព្ទចេញពីហោប៉ៅ ម្ដងនេះគាត់ពុំបានចុចទូរស័ព្ទលេងបណ្ដាញ[...]សង្គម ឬក៏ហ្វេសប៊ុក ឬក៏ឆាតទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានយកទូរស័ព្ទមក ដើម្បីនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ គាត់បានទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ ហើយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលចោរលួចកាបូបលុយរបស់គាត់ ដោយគាត់រៀបរាប់បណ្ដើរ ធ្វើកាយវិការបណ្ដើរ អញ្ចឹងគាត់បានលើកដៃឡើង ហើយគាត់បាននិយាយ ហាមាត់និយាយ ដោយពិពណ៌នាទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ ដូចជាគាត់ឈរចុចទូរស័ព្ទនៅក្នុងរថភ្លើង ពេលនោះមានចោរមួយ គាត់ក៏បានលូកចូលក្នុងហោប៉ៅក្រោយរបស់គាត់ ដើម្បីដកយកកាបូបរបស់គាត់ចេញពីហោប៉ៅ អញ្ចឹងនៅពេលដែលចោរដកចេញ ដកកាបូបចេញពីហោប៉ៅគាត់ពុំបានដឹងខ្លួននោះទេ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់កាបូបលុយ អញ្ចឹងគាត់បានខលទៅប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាគាត់បានបាត់កាបូបលុយ ហើយដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកជួយគាត់ ដើម្បីទិញសំបុត្ររថភ្លើងថ្មី ដើម្បីអាច ឲ្យគាត់បន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀត អញ្ចឹងលុះត្រាតែគាត់មានសំបុត្ររថភ្លើងថ្មី ទើបគាត់អាចដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដើរដែលមានរបាំងនោះបាន ដូច្នេះហើយគាត់ខលទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ដើម្បីស្វែងរកជំនួយ ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទិញសំបុត្ររថភ្លើងមួយឲ្យគាត់ ដើម្បីឆ្លងកាត់របាំងម៉ាស៊ីនរបាំងផ្លូវនោះ ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ទាញ tieɲ to pull, drag
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ហោប៉ៅ hao pav pocket
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
បណ្ដាញ bɑndaaɲ 1. screen, (wire) mesh, wire net
2. network
3. grid
Notes: ជើង ដ
សង្គម sɑŋkum society, community
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ហ្វេសប៊ុក feehbuk Facebook
ឆាត cʰaat 1. chat (as in text chat on the internet, via Skype, Line etc.)
2. to swoop/dive (at) (as a bird of prey or airplane)
3. (of a flame) to flicker, lick at
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
រៀបរាប់ riəp roap to describe, narrate, relate (a story)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
រឿងរ៉ាវ rɨəŋ raav 1. conflict, fight, quarrel
2. story, legend
3. affair, event, incident
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចោរ cao thief, robber, gangster
លួច luəc to steal
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
កាយវិការ kaayviʔkaa gesture, any movement of a part of the body
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ហា haa 1. to open wide (especially the mouth)
2. to be opened (as a clam shell, nuts)
3. five
4. sound of laughter (ha ha)
5. exclamation: aha!
6. as a question: pardon?, what?
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ពិពណ៌នា piʔpoanie, piʔpoanaʔnie 1. to describe
2. description
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
ដក dɑɑk 1. to pull out, to extract
2. to subtract {ប្រាំដកបីស្មើពីរ = 5 minus 3 equals 2}
3. minus {ដកពីរ = -2}
ដឹងខ្លួន dəŋ kluən 1. to understand, comprehend, feel, realize, imagine, conceive
2. to be aware, be conscious, be alert
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ខល kʰɑɑl to phone, to call
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជួយ cuəy to help, to assist
ទិញ tɨɲ to buy
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
ថ្មី tməy new
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
ដំណើរ dɑmnaə 1. walking, traveling
2. travel, journey, trip
3. functioning
4. movement, progress, development
5. process, course or sequence (of events)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
លុះត្រាតែ luh traa tae if, only if, provided that, unless
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ឆ្លងកាត់ clɑɑŋ kat to go/pass through (usually expresses passing through a difficult experience)
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
របាំង rɔbaŋ 1. barrier, obstacle
2. fence, hedge
3. partition, screen
4. backing, support
5. shelter
6. protective device (e.g., a shield), cover
Notes: root: បាំង
ស្វែងរក svaeŋ rɔɔk to go and look for, to search for, to seek
ជំនួយ cumnuəy 1. aid, help, assistance
2. to be helpful
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward