Pickpocket (Sakanan) — 11


ចូលមកដល់រូបភាពទី ១១ នៅក្នុងរូបភាពទី ១១ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់បានចេញពីក្នុងរថភ្លើងហើយ បុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានដើរមកកាន់ស្ថានីយរថភ្លើង អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញពីកន្លែងរថភ្លើង ឬក៏ចេញពីរថភ្លើង គឺយើងត្រូវដើរចូលទៅក្នុងស្ថានីយរថភ្លើង ព្រោះថា មុននឹងអាចជិះរថភ្លើងបាន យើងត្រូវតែទិញសំបុត្រនៅក្នុងស្ថានីយ ហើយមុននឹងអាច នៅពេលដែលយើងចុះពីលើរថភ្លើង យើងក៏ត្រូវដើរកាត់ស្ថានីយ ដើម្បីទៅខាងក្រៅផងដែរ អញ្ចឹងស្ថានីយរថភ្លើងនីមួយៗ តែងតែមាននូវជណ្ដើរ ឬក៏ការចុះទៅខាងក្រោម ឬក៏ឡើងខាងលើ ទៅតាមផ្លូវរថភ្លើងរបស់គេថាតើគេនៅទាបឬនៅខ្ពស់ អញ្ចឹងរូបភាពនេះ គឺផ្លូវរថភ្លើងរបស់គេគឺនៅខ្ពស់ ឬក៏អាចយើងហៅថា រថភ្លើងអាកាស អញ្ចឹងគឺរត់លើផ្លូវខ្ពស់ ដូច្នេះគឺត្រូវឡើងជណ្ដើរ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះចុះពីលើរថភ្លើង ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវចុះមកខាងក្រោមវិញ អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់ក៏បានជិះរថភ្លើង ជិះជណ្ដើរយន្ត ដើម្បីចុះមកខាងក្រោមចូលទៅក្នុងស្ថានីយ បាទ យើងឃើញថា ជណ្ដើរយន្តមួយនោះ គឺមានមនុស្សចំនួនប្រាំនាក់ ដែលកំពុងតែជិះជណ្ដើរយន្តនោះ ដោយនៅខាងមុខបុរសនោះ គឺមានមនុស្សពីរនាក់ ដែលខាង នៅ មនុស្សដែលនៅខាងមុខជាប់នឹងបុរសនោះ គាត់កំពុងតែឈរចុចទូរស័ព្ទ ហើយនារីដែលនៅខាងក្រោយបុរសនោះ គាត់កំពុងតែជិះជណ្ដើរយន្តដែរ ដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាបូបមួយ អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាល ដោយដៃរបស់គាត់កាន់នឹងបង្កាន់ដៃជណ្ដើរ បាទ ហើយដៃម្ខាងទៀតជ្រែងហោប៉ៅ ដោយគាត់ដាក់ដៃក្នុងហោប៉ៅ ហើយឈរបណ្ដើរសម្លឹងមើលទៅឆ្វេងស្ដាំបណ្ដើរនៅក្នុងស្ថានីយ ព្រោះថាពេលខ្លះយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្ថានីយ ដែលមានរូបភាពប្លែកជាច្រើនជណ្ដើរយន្ត យើងឃើញថា ជណ្ដើរយន្តគឺជាជណ្ដើរ ដែលយើងពុំចាំបាច់ឡើងជាន់កាំជណ្ដើរនោះទេ ដោយយើងគ្រាន់តែឈរមួយកន្លែង ពេលនោះជណ្ដើរយន្តនឹងនាំយើងឲ្យទៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមបាន ដោយយើងពុំចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងនោះទេ ហើយជណ្ដើរយន្តគឺមានលក្ខណៈទំនើប ដូច្នេះហើយមានតែនៅក្នុងផ្សារទំនើប ឬក៏នៅក្នុងស្ថានីយរថភ្លើងទំនើបតែប៉ុណ្ណោះទើបមាន ដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានីយរថភ្លើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពុំទាន់មានជណ្ដើរយន្តបែបនេះនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្សារទំនើប ឬក៏កន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្សេងគឺតែងតែមានជណ្ដើរយន្តជានិច្ច នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជណ្ដើរយន្តជាច្រើនដាក់នៅក្នុងស្ថាប័ន ឬក៏ដាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ក៏ដូចជាផ្សារទំនើបផ្សេងផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
មកកាន់ mɔɔk kan to, toward (in the direction of the speaker)
ស្ថានីយ stʰaanii 1. station
2. place of rest, parking place
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ទិញ tɨɲ to buy
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
3. envelope in which money is put as a wedding gift
Notes: also written សំបុដ
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
ជណ្ដើរ cʊəndaə ladder, stairs, staircase
Notes: ជើង ដ
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ទាប tiep low (of height or class)
ឬនៅ rɨɨ nɨv phrase-final interrogative particle: yet
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
អាកាស ʔaakaah 1. air, atmosphere, sky
2. open air, open space, outer space
3. fresh air, breeze
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
វិញ vɨɲ again, back, instead
ជណ្ដើរយន្ត cʊəndaə yʊən escalator
Notes: ជើង ដ ត
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ប្រាំ pram five
នាក់ neak clf. for people
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ពីរ pii, pɨl two
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
នារី nierii girl, young woman
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
Notes: ជើង ដ
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ជ្រែងហោប៉ៅ crɛɛŋ hao pav to have the hands in the pockets
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ហោប៉ៅ hao pav pocket
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ចាប់អារម្មណ៍ cap ʔaarɑm to be interested in, to be impressed by {គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ = interesting}
ទិដ្ឋភាព tittʰaʔpʰiep 1. aspect
2. appearance, landscape, view, condition, bearing, point of view
ប្លែក plaek 1. to be different, odd, strange
2. amazing
3. new, interesting
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. of events: to overlap
4. to dominate, to control, administer, be in charge of
5. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
6. to strike repeatedly
7. (of animals) to mount/mate with
8. surrounding wall, fortification
9. period of time
10. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
កាំជណ្ដើរ kam cʊəndaə rung (of a ladder), stair steps
Notes: ជើង ដ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ផ្សារទំនើប psaa tumnəəp supermarket, mall
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ពុំទាន់ pum toan not yet
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ជានិច្ច cie nɨc always
ស្ថាប័ន stʰaaban institution, establishment
កន្លែងធ្វើការ kɑnlaeŋ tvəə kaa office, workplace
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance