Pickpocket (Sakanan) — 08


ចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា មានដៃមួយ បាទ [ដៃជាអ្នក] ជាដៃរបស់អ្នកដទៃនោះទេ បានលូកយក[...]កាបូបចេញពីហោប៉ៅរបស់គាត់ ដោយបុរសម្នាក់នោះពុំបានដឹងនោះទេ អញ្ចឹងការលូកយកសម្ភារៈរបស់អ្នកដទៃ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃ គេហៅថាលួច អញ្ចឹងបានន័យថា មានមនុស្សម្នាក់ទៀត កំពុងតែលួចកាបូបរបស់បុរសម្នាក់នោះ ដោយបុរសម្នាក់នោះពុំបានដឹងខ្លួនថា មានគេយកកាបូបលុយរបស់គាត់នោះទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលលួចយើងហៅថាចោរ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើយើងទៅយករបស់គេ ឬក៏សម្ភារៈអ្នកដទៃ ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ ដោយម្ចាស់របស់នោះ មិនបានអនុញ្ញាតទេ គឺយើងហៅអ្នកដែលយកនោះហៅថាចោរ ដែលចោរគឺលួចរបស់អ្នកដទៃ អញ្ចឹងមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែលួចកាបូបរបស់បុរសម្នាក់នោះ ពីក្នុងហោប៉ៅរបស់បុរសម្នាក់នោះ ដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះ គាត់រវល់តែចុចទូរស័ព្ទលេងជាមួយមិត្តភក្តិ ដូច្នេះគាត់ពុំបានចាប់អារម្មណ៍ថា មាននរណាម្នាក់កំពុងតែយកកាបូបលុយរបស់គាត់នោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ហោប៉ៅ hao pav pocket
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
អនុញ្ញាត ʔaʔnuɲɲaat 1. to allow, authorize, to permit
2. authorization, permission
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
លួច luəc to steal
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មនុស្សម្នាក់ meaʔnuh mneak one person
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដឹងខ្លួន dəŋ kluən 1. to understand, comprehend, feel, realize, imagine, conceive
2. to be aware, be conscious, be alert
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចោរ cao thief, robber, gangster
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទ្រព្យសម្បត្តិ troap sɑmbat 1. possessions
2. assets, goods, property
3. riches, wealth, fortune
Notes: ជើង ត
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ដោយសារតែ daoy saa tae because
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ជាមួយ cie muəy with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ចាប់អារម្មណ៍ cap ʔaarɑm to be interested in, to be impressed by {គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ = interesting}
នរណាម្នាក់ nɔɔnaa mneak somebody, anybody