Pickpocket (Sakanan) — 06


ចូលមកដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថានៅក្នុងរថភ្លើងគឺមានមនុស្សច្រើន ដូច្នេះកៅអីរថភ្លើងត្រូវបានគេអង្គុយអស់ហើយ អញ្ចឹងអ្នកដំណើរដែលចូលក្រោយ ដែលអត់មានកៅអីអង្គុយគឺត្រូវឈរ អញ្ចឹងយើងឃើញ រូបភាពនេះ គឺមានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែឈរនៅក្នុងរថភ្លើង ដោយពួកគេឈរជាជួរហើយដៃរបស់គេតោងទៅនឹងរបារមួយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរថភ្លើងឬក៏នៅក្នុងឡានក្រុងតែងតែមានរបារដែកមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរតោង ព្រោះថានៅពេលដែលពុំមានកៅអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរអង្គុយ អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវឈរ អញ្ចឹងដើម្បីទប់លំនឹងអ្នកដំណើរឲ្យបាននឹង កុំឲ្យដួល កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះទង្គិចផ្សេងនៅក្នុងរថភ្លើង គេតែងតែដាក់របារដែកមួយ ដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរឈរតោងវា ព្រោះថានៅពេលដែលចេញដំណើរ អ្នកដំណើរនឹងអាចនឹងដួល ប្រសិនបើគេមិនតោង ដោយឡែកយើងឃើញបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកនោះ គាត់កំពុងតែឈរតោងទៅនឹងសសរនៅក្នុងរថភ្លើងមួយ ដែលគេដាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរឈរ អញ្ចឹងគាត់ទោះបីជាចូលទៅដល់ក្នុងរថភ្លើងហើយក៏ដោយ យើងឃើញថា ដៃរបស់គាត់នៅតែចុចទូរស័ព្ទដដែល ព្រោះគាត់កំពុងតែជក់ចិត្តនឹងលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទ ដូច្នេះហើយគាត់ពុំបានទុកទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងហោប៉ៅវិញនោះទេ គឺគាត់ឈរកាន់ ដើម្បីចុចទូរស័ព្ទដដែលនៅខោរបស់បុរសនោះ យើងឃើញមានកាបូបលុយមួយ ដែលដាក់នៅហោប៉ៅក្រោយ ដែលកាបូបលុយនោះ គឺពុំបានដាក់ឲ្យស៊ប់ ឬក៏ដាក់ឲ្យចូលជ្រៅទៅក្នុងហោប៉ៅនោះទេ គឺគាត់ដាក់នៅលៀនចេញក្រៅ អញ្ចឹងកាបូបលុយរបស់គាត់ គឺលៀនចេញមកខាងក្រៅ ដែលយើងអាចមើលឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់ច្បាស់បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
កៅអី kav ʔəy chair, seat
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពួកគេ puək kee they
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ជួរ cuə 1. column, line, row
2. formation, rank
3. family line, lineage
4. clf. for rows, lines, 12-year cycles, generations
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
របារ rɔbaa 1. railing (e.g., around a porch)
2. stud (one of the upright members of a house frame to which the wall is attached)
3. bar
4. peg
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឡានក្រុង laan kroŋ bus, city bus
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
ប៉ះទង្គិច pah tʊəŋkɨc 1. to clash, collide, bump into
2. to skirmish
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ចេញដំណើរ cəɲ dɑmnaə to depart
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ដោយឡែក daoy laek 1. separately, apart from each other
2. specifically, specially
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ជក់ចិត្ត cʊək cət to be absorbed (in), be fascinated/delighted (with)
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ហោប៉ៅ hao pav pocket
វិញ vɨɲ again, back, instead
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ខោ kʰao pants, trousers
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ស៊ប់ sup 1. to satisfy (needs, wants)
2. to be sufficient, complete
3. to be total
4. exact, definite
5. fully, completely, in full measure, wholeheartedly, sincerely
6. zestfully
ជ្រៅ crɨv 1. deep
2. profound
លៀន liǝn 1. to protrude, stick out, jut out, stand out
2. to goggle, stare
3. to emerge, let out in a long stream, pour forth, gush out
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely