Pickpocket (Sakanan) — 03


នៅក្នុងរូបភាពទីចូលដល់រូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីរថភ្លើងមកដល់ហើយ រថភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់ រំពេចនោះ ទ្វាររថភ្លើងក៏ចាប់បើកឡើង ហើយនៅពេលដែលទ្វាររថភ្លើងបើក គឺអ្នកដំណើរទាំងអស់ គឺចៀសចេញពីទ្វាររថភ្លើង អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺទ្វាររថភ្លើង គឺបើកចេញជាចំហៀង បានន័យថាទ្វាររថភ្លើងគឺមានពីរ បាទ មានពីរ ដែលយើងឃើញថាមានទ្វារពីរនៅក្នុងច្រកចេញមួយ អញ្ចឹងទ្វារទាំងពីរនោះ គឺមិនបើកចូលក្នុង ឬក៏ចេញក្រៅទេ ក៏ប៉ុន្តែទ្វារទាំងពីរគឺបើករុញទៅឆ្វេងនិងរុញទៅស្ដាំ ព្រោះថាប្រសិនបើយើងបើកចូលក្នុងចេញក្រៅ អាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរ អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់មានរបួសបាន ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរុញចេញខាងដូច្នេះ គឺមិនមានអីប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរនោះទេ អញ្ចឹងហើយទើបទ្វាររថភ្លើង គេធ្វើឲ្យរុញចេញទៅខាងទាំងអស់តែម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ អ្នកដំណើរទាំងអស់ ដែលនៅខាងក្រៅរថភ្លើង ដែលរង់ចាំចូលទៅក្នុងរថភ្លើងនោះ គាត់បានចៀសចេញពីទ្វាររថភ្លើង ឬក៏ចៀសចេញពីផ្លូវចេញនៃរថភ្លើង ព្រោះថានៅពេលដែលរថភ្លើងឈប់ និងមានអ្នកដំណើរខ្លះចេញពីទ្វាររថភ្លើង ដូច្នេះអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្រៅ ត្រូវរង់ចាំឲ្យអ្នកដំណើរដែលចេញ ចេញពីរថភ្លើងឲ្យអស់ ទើបគេអាចចូលបាន អញ្ចឹងហើយ ប្រសិនបើគេឈរនៅខាងមុខផ្លូវដើរ ធ្វើឲ្យបាំង ឬក៏ធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវគេចេញមិនរួច អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ការធ្វើដំណើរ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានសុជីវធម៌ផង និងដើម្បីកុំឲ្យស្ទះផ្លូវដល់គេផង ពួកអ្នកដំណើរដែលនៅខាងក្រៅ ត្រូវតែចៀសចេញពីផ្លូវដែលគេដើរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
រំពេចនោះ rumpɨc nuh 1. this very minute
2. immediately
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ចៀស ciəh 1. to avoid, turn away from, shun
2. to elude, dodge, swerve
3. to yield, make way/room (for)
4. to give up, forsake
5. to shirk
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពីរ pii, pɨl two
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ច្រក crɑɑk 1. to insert, stuff (something into something), cram, force feed
2. to put on (a ring)
3. pass, passage, lane, alley
4. opening
5. way
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
រុញ ruɲ to push, push forward
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
និង nɨŋ and
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បណ្ដាលឲ្យ bɑndaal ʔaoy to cause, lead to, bring about
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella)
ស្ទះ steah 1. to obstruct, block, close up, stop up {ស្ទះចរាចរណ៍ = traffic jam} {ស្ទះផ្លូវ = traffic jam}
2. to brick up, cork, shut, plug
3. to jam, foul
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
យឺតយ៉ាវ yɨɨt yaav to be slow, late (especially in terms of work)
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ពួក puək 1. plural marker
2. group, grouping, society, association
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to