Phone (Sakanan) — 10


ចូលមកដល់រូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ គឺបុរសម្នាក់នោះ យើងឃើញ មានបុរសម្នាក់ ដែលមានវ័យប្រហែល ៣០ ឆ្នាំនោះ ដៃរបស់គាត់ម្ខាងកំពុងតែកាន់ទៅលើរបាររថយន្តក្រុង ឬក៏រថភ្លើង ហើយដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទ ចំណែកត្រចៀកគាត់គឺដោតជាប់ទៅនឹងកាស បានន័យថាគាត់កំពុងតែស្ដាប់ចម្រៀងដោយប្រើប្រាស់កាសស្ដាប់ត្រចៀក អញ្ចឹងកាស យើងឃើញគាត់ពាក់កាសពណ៌ខ្មៅ ដោយយើងឃើញចុងកាសគឺម្ខាងដោតជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទ ហើយចុងកាសម្ខាងទៀងគឺភ្ជាប់ទៅនឹងត្រចៀករបស់គាត់ទាំងសងខាង ដូច្នេះគាត់កំពុងតែស្ដាប់ចម្រៀង ដែលយើងឃើញនៅក្បែរគាត់គឺមានអក្សរចម្រៀងហោះឡើងលើ បានន័យថាគាត់កំពុងតែឈរជិះរថភ្លើងបណ្ដើរ ឬក៏ជិះឡានក្រុងបណ្ដើរ ស្ដាប់ចម្រៀងបណ្ដើរ ដែលយើងឃើញនៅក្បែរគាត់គឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតផងដែរ ដូចជានៅខាងក្រោយគាត់គឺមានស្ត្រីម្នាក់ ដែលកំពុងតែស្ពាយកាបូប ឈរនៅក្បែរ ឈរនៅក្នុងរថយន្តក្រុងនោះជាមួយគ្នា ដោយក្បែរនឹងបុរសម្នាក់ទៀតកំពុងតែឈរដូចគ្នា អញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅលើឡានក្រុង ឬក៏នៅលើរថភ្លើងនោះ កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើឡានក្រុង ដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានទូរស័ព្ទទំនើប យើងអាចបើកចម្រៀងស្ដាប់បណ្ដើរ និងឈរជិះលើរថយន្តក្រុងបណ្ដើរបាន ដោយយើងអាចកំដរអារម្មណ៍ ឬក៏កម្សាន្តអារម្មណ៍បាន ដូចជាបុរសម្នាក់នេះ អ្នកនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ នេះ គឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងជួបមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ប៉ុន្តែនៅលើឡានក្រុង គឺគាត់ដាក់កាសនៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ ដើម្បីស្ដាប់ចម្រៀងពីក្នុងទូរស័ព្ទ ដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើប ដែលអាចចាក់ចម្រៀងបាន ដូច្នេះកុំឲ្យមានសំឡេងរំខានទៅអ្នកដទៃ ព្រោះថាប្រសិនបើយើងអត់ដាក់កាសទេ គឺអាចមានសំឡេងរំខានចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកដទៃបាន អញ្ចឹងអ្នកដទៃអាចនឹងមិនពេញចិត្ត ឬក៏គាត់អាចខឹង ដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងចង់ស្ដាប់ចម្រៀង គឺយើងអាចដាក់កាស ដើម្បីស្ដាប់ម្នាក់ឯងបាន ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី ១០ បុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែចាក់ចម្រៀងស្ដាប់នៅក្នុងកាសម្នាក់ឯង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បុរស boʔrɑh man, male person
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
របារ rɔbaa 1. railing (e.g., around a porch)
2. stud (one of the upright members of a house frame to which the wall is attached)
3. bar
4. peg
រថយន្តក្រុង rʊət yʊən kroŋ city bus
Notes: ជើង ត
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair)
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ត្រចៀក trɑciək 1. ear
2. generic term for many kinds of (especially paired) projections such as hinges (e.g., of a door) or handles (of clay pots)
ដោត daot 1. to plant, to stick up, to push in
2. to put on a spit, to skewer, to put on a line
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
កាស kaah 1. headphones
2. to make way, make room, get out of the way
3. to push aside
4. ancient metal coin with four holes punched in it
5. money
6. monthly salary
7. growth (especially an extra tooth or growth in the mouth of a person or elephant
8. it is believed to be lucky)
9. chip (e.g., poker chip)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
ចម្រៀង cɑmriəŋ song
Notes: root: ច្រៀង; also written ចំរៀង
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
ពណ៌ poa color, complexion
ខ្មៅ kmav black, dark (colored)
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
ទៀង tiəŋ to be accurate, correct, exact, precise, certain, honest, sure
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក្បែរ kbae to be near, close to
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
ហោះ hɑh 1. to fly (of a plane or other machine)
2. to float in the sky
3. to soar
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ឡានក្រុង laan kroŋ bus, city bus
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
និង nɨŋ and
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
កំដរ kɑmdɑɑ 1. to be together, keep company
2. to accompany, follow along
3. to assist (in doing something), contribute to
4. to be a follower
5. together, in company
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
ទីកន្លែង tii kɑnlaeŋ place, site, location
ជួប cuəp to meet (especially intentionally)
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ពី pii from, since, of, about, at
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
រំខាន rumkʰaan 1. to annoy, disturb, interfere, bother
2. to be annoyed, disturbed, dissatisfied, displeased, disappointed, unhappy
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
ខឹង kʰəŋ to be angry
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ