Phone (Sakanan) — 09


បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់រូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីគឺយើងឃើញបុរសដែលមានវ័យប្រហែល ៣០ ឆ្នាំនោះ គឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកដដែល ប៉ុន្តែលើកនេះ គឺគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុងមួយ ដែលសាឡុងនោះគឺមានពណ៌លឿង អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែអង្គុយលើសាឡុង ហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទ ដោយភ្នែករបស់គាត់គឺកំពុងតែសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទ ហើយមុខរបស់គាត់កំពុងតែញញឹម អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែញញឹមដើម្បីមើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូក្នុងទូរស័ព្ទ
អញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ធំគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ដោយយើងអត់ចាំបាច់មើលទូរទស្សន៍នោះទេ ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ បុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែមើលវីដេអូ ដូច ដែលវីដេអូនោះគឺជាវីដេអូ ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផងដែរ គឺកម្មវិធីយូធូប អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីយូធូបផងដែរ ដោយគាត់មើលបណ្ដើរ និងញញឹមបណ្ដើរ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែលមានអ៊ីនធឺណិត ឬក៏យើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតបាន យើងអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបបានផងដែរ ដោយមានវីដេអូច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះ ព្រោះថាបណ្ដាញសង្គមយូធូបគឺមានវីដេអូច្រើនដែលយើងអាចចូលមើលបាន ដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីយូធូបគឺយើងអាចបញ្ចូលវីដេអូទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង ដើម្បីមើលផងដែរ ប្រសិនបើយើងអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេ គឺយើងអាចបញ្ចូលវីដេអូទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង ហើយយើងអាចមើលបាន អញ្ចឹងដូចជាយើងមើល ចង់មើលរឿងផ្សេងដែលយូរហើយយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើង ដើម្បីបញ្ចូលវីដេអូផ្សេងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង ដូច្នេះហើយយើងអាចមើលវីដេអូពីទូរស័ព្ទរបស់យើង ដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផង និងមិនបាច់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែអង្គុយលើសាឡុង ហើយដៃទាំងពីររបស់គាត់កាន់ទូរស័ព្ទដើម្បីមើលវីដេអូពីក្នុងយូធូប

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
សាឡុង saaloŋ 1. sofa, chair
2. salon, living room, reception room
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
លឿង lɨəŋ color: yellow
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
វីដេអូ viideeʔou video
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ដូច douc alike, similar, like, as
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
បណ្ដាញសង្គម bɑndaaɲ sɑŋkum social network
Notes: ជើង ដ; see also បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
យូធូប yuutʰuup YouTube
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
និង nɨŋ and
អ៊ីនធឺណិត ʔintʰɨɨnet internet
Notes: neither in Headley nor Chuon, but see https://en.wiktionary.org/wiki/អ៊ីនធឺណិត
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ភ្ជាប់ pcoap 1. to fasten, attach, connect, bring/put together
2. to adjust, fit, set
3. to coordinate with
Notes: root: ជាប់
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ក្រៅពី krav pii besides, in addition to
បញ្ចូល bɑɲcoul 1. to insert, cause to enter, put into, introduce (into), force in
2. to appoint (to a position)
3. to charge (with electricity)
4. to include
5. to combine
Notes: root: ចូល
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ជាមួយ cie muəy with
កុំព្យូទ័រ kompyuutoa computer
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពី pii from, since, of, about, at
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}