Phone (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញបុរសដែលមានវ័យប្រហែល ៣០ ឆ្នាំដដែលនោះ គាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់គាត់ថតរូបខ្លួនឯង ប៉ុន្តែលើកនេះ គាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខវិញម្ដង ដោយរូបភាពទីគឺគាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងក្រោយ ដើម្បីថតសត្វឆ្មា ហើយរូបភាពទីគឺគាត់ប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខ ដើម្បីថតរូបខ្លួនឯង ដែលយើងហៅថា selfie អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ផ្កាឈូកដដែល ហើយដៃឆ្វេងរបស់គាត់គឺកាន់ទូរស័ព្ទដោយបែរអេក្រង់ ឬក៏បែរផ្នែកខាងមុខទៅរកមុខរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ដៃស្ដាំ គាត់លើកដៃម្រាមដៃពីរឡើង ដើម្បីជាសញ្ញាដើម្បីថតរូប ឬក៏ជាស្តាយរបស់គាត់ដើម្បីថតរូប ហើយគាត់បានបិទភ្នែកស្ដាំមួយចំហៀង ហើយភ្នែកមួយចំហៀងទៀតរបស់គាត់នោះ គាត់សម្លឹងទៅមើលកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ អញ្ចឹងដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែចុចថតរូបខ្លួនគាត់ បានន័យថាគាត់ថតរូបខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទចល័តបច្ចុប្បន្នគឺមានកាមេរ៉ាសងខាង បានន័យថាមានកាមេរ៉ាខាងមុខផង និងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយផង ដែលកាមេរ៉ាខាងក្រោយយើងអាចថតរូបអ្នកដទៃ ឬក៏ថតរូបទេសភាពផ្សេងចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខយើងអាចថតរូបខ្លួនឯង បានន័យថាយើងថតរូបខ្លួនឯងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ ឬក៏ជាមួយនឹងទីកន្លែងផ្សេងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងមុខបាន ដូច្នេះ នៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺបុរសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែយកទូរស័ព្ទ ដើម្បីថតរូបខ្លួនឯង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
បុរស boʔrɑh man, male person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ឆ្នាំ cnam year
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
កាមេរ៉ា kaameeraa camera
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
វិញ vɨɲ again, back, instead
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ឆ្មា cmaa cat
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
បែរ bae 1. to turn (around), change direction, deviate
2. to step aside, avoid
3. to go back
4. to turn over
5. to become, turn into
6. tub/tank (especially for raising fish)
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្នែក pnaek part, portion, section, division, department
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ម្រាមដៃ mriem day finger
ពីរ pii, pɨl two
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
Notes: see also សន្យា
ស្តាយ staay style
Notes: ជើង ត
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទូរស័ព្ទចល័ត tuureaʔsap caʔlat mobile phone
បច្ចុប្បន្ន paccopbɑn the present (time), now, in the present time
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
និង nɨŋ and
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ទេសភាព teehsaʔpʰiep landscape, view, scenery
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ទីកន្លែង tii kɑnlaeŋ place, site, location
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve