Phone (Sakanan) — 06


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីគឺយើងឃើញមានដៃមួយ កំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទដដែល អញ្ចឹងទូរស័ព្ទនោះគឺជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ដែលយើងហៅថា ទូរស័ព្ទវ័យឆ្លាត ដែលអត់មានគ្រាប់ចុច ហើយអេក្រង់ធំអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម គឺយើងហៅថា Facebook អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែបើកមើល Facebook របស់គាត់ ថាតើមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់បង្ហោះរូបភាពអ្វី ឬក៏បង្ហោះសារអ្វីនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នោះ ដូច្នេះគាត់កំពុងតែឆែកមើល អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ គឺគាត់បានបង្ហោះរូបឆ្មាទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថា នៅក្នុងនេះគឺមានរូបឆ្មាមួយ កំពុងតែបង្ហោះ ហើយមានអ្នកចូលចិត្តចំនួន ១៥០ នាក់ ហើយមានអ្នកជជែកចំនួន ២០ នាក់ផងដែរ អញ្ចឹងបានន័យថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់បង្ហោះរូបភាពឆ្មាចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុត បានន័យថាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាំងណាស់ ហើយក្រៅពី Facebook គឺយើងមានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតផងដែរដែលយើងចូលចិត្តលេង ដូចជា Instagram ជាដើម ដែលភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តបង្ហោះរូបនៅក្នុង Instagram ហើយចំណែកឯកម្មវិធី Line ផងដែរ ក៏គេមានការបង្ហោះរូបនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្ត Line ផងដែរ ដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអាចលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមបានច្រើន មានដូចជា Line មានដូចជា Facebook មានដូចជា Instagram ជាដើម អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់គាត់ ទូរស័ព្ទវ័យឆ្លាតរបស់គាត់ ឬក៏ស្មាតហ្វូនហ្នឹង ដើម្បីលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ដើម្បីលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ស្មាតហ្វូន smaat foun smartphone
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
ឆ្លាត claat clever, shrewd, intelligent
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
គ្រាប់ចុច kroap coc key (e.g., of a keyboard, mobile phone, remote control)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម bɑndaaɲ tumneak tumnɔɔŋ sɑŋkum social network
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
បង្ហោះ bɑŋhɑh 1. to post (e.g., on Facebook)
2. to cause to fly
3. to fly (by magical means)
4. to fly something
5. to pilot (an airplane)
6. to launch
Notes: root: ហោះ
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
សារ saa, saaraʔ 1. letter, message, text
2. substance, essence, main point
3. strength, force, authority
4. to be important
5. to be strong, superior, brave
6. value, wealth, riches
7. to be true, exact
8. truth, precision
9. use, benefit, profit
10. war elephant
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឆែកមើល cʰaek məəl to check, inspect, control
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ឆ្មា cmaa cat
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
បណ្ដាញសង្គម bɑndaaɲ sɑŋkum social network
Notes: ជើង ដ; see also បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
នាក់ neak clf. for people
ជជែក cɔcɛɛk 1. to chat, talk (with), discuss
2. to debate
3. talk, conversation
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ប្រជាប្រិយភាព prɑcieprəy pʰiep popularity
បំផុត bɑmpʰot 1. to be the most..., the very..., extreme, extraordinary
2. to terminate, to end, to finish, to conclude
3. final, last
មនុស្សម្នាក់ meaʔnuh mneak one person
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ណាស់ nah very, very much
ក្រៅពី krav pii besides, in addition to
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ទូរស័ព្ទចល័ត tuureaʔsap caʔlat mobile phone
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ក្រុមគ្រួសារ krom kruəsaa family, family members