Phone (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីរូបភាពទីគឺជា យើងឃើញដៃមួយកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទ ហើយមេដៃកំពុងតែចុចលើអក្សរនៅលើទូរស័ព្ទ បានន័យថាចុចទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដែលមានអក្សរ អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែលេងសារ ឬក៏គាត់ផ្ញើសារ អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺយើងមានកម្មវិធីផ្ញើសារច្រើន បាទ កម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ញើសារគឺមានច្រើន ដូចជាកម្មវិធី Line កម្មវិធី WhatsApp កម្មវិធី Messenger ឬក៏កម្មវិធី Viber ជាដើម អញ្ចឹងគឺមានច្រើន ដូចជា Telegram អីផងដែរ ដោយយើងពេញនិយមលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយកម្មវិធីដែលយើងពេញនិយមលេងជាងគេបំផុតនោះ គឺកម្មវិធី Line និង Messenger ដែលភាគច្រើនជាទូទៅគឺយុវជន ឬក៏យុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺគាត់ចូលចិត្តលេងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះណាស់ ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងសារតាមទូរស័ព្ទប្រភេទនេះ ឬក៏តាមកម្មវិធីប្រភេទនេះ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ ឬក៏ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ដោយយើងឃើញគាត់កំពុងតែសរសេរអក្សរនៅលើសារ នៅលើទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើ ប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងអស់នេះ ដូចជាកម្មវិធី Line កម្មវិធី Messenger ឬក៏កម្មវិធី Viber ជាដើម គឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលេង អញ្ចឹងកាលពីមុននៅពេលដែលទូរស័ព្ទអត់ទាន់មានអ៊ីនធឺណិត គឺយើងប្រើប្រាស់សារនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ដើម្បីផ្ញើទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ដូច្នេះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ៊ីនធឺណិត ក៏យើងអាចផ្ញើសារជជែកគ្នាលេងបានដូចគ្នា អញ្ចឹងនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ន នៅពេលដែលទូរស័ព្ទទំនើប គឺយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបាន ដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួន ដើម្បីទាក់ទងគ្នា ដើម្បីសន្សំសំចៃមិនសូវចំណាយលុយច្រើនផងដែរ ដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺគាត់កំពុងតែចុចផ្ញើសារជជែកកម្សាន្តទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ ឬក៏ទៅកាន់មិត្តស្រីរបស់គាត់ ដើម្បីជជែកគ្នាលេងជំនួសឲ្យការនិយាយទូរស័ព្ទ ព្រោះពេលខ្លះមនុស្សយើង អ្នកខ្លះ គាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយទូរស័ព្ទច្រើននោះទេ ដូច្នេះហើយគាត់ប្រើប្រាស់ការសរសេរជំនួសឲ្យការនិយាយវិញ អញ្ចឹងគាត់មានជម្រើស គឺគាត់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារជជែកកម្សាន្ត ដើម្បីជជែកលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជំនួសឲ្យការនិយាយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មេដៃ mee day 1. thumb
2. [slang] leader, commander
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
សារ saa, saaraʔ 1. letter, message, text
2. substance, essence, main point
3. strength, force, authority
4. to be important
5. to be strong, superior, brave
6. value, wealth, riches
7. to be true, exact
8. truth, precision
9. use, benefit, profit
10. war elephant
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ពេញនិយម pɨɲ niʔyum to be popular
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est
បំផុត bɑmpʰot 1. to be the most..., the very..., extreme, extraordinary
2. to terminate, to end, to finish, to conclude
3. final, last
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
និង nɨŋ and
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
យុវជន yuʔveaʔcʊən youth, young people
យុវវ័យ yuʔveaʔvey youth
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ណាស់ nah very, very much
ដោយសារតែ daoy saa tae because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ក្រុមគ្រួសារ krom kruəsaa family, family members
សរសេរ sɑɑ see to write
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
អ៊ីនធឺណិត ʔintʰɨɨnet internet
Notes: neither in Headley nor Chuon, but see https://en.wiktionary.org/wiki/អ៊ីនធឺណិត
កាលពីមុន kaal pii mun 1. previously, formerly
2. in previous times
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ទៅវិញទៅមក tɨv vɨɲ tɨv mɔɔk 1. back and forth
2. mutually, reciprocally
3. to each other
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ជជែក cɔcɛɛk 1. to chat, talk (with), discuss
2. to debate
3. talk, conversation
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
បច្ចុប្បន្ន paccopbɑn the present (time), now, in the present time
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ទាក់ទងគ្នា teak tɔɔŋ knie to be in touch or in contact with one another
សន្សំសំចៃ sɑnsɑm sɑmcay to economize
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
ជំនួស cumnuəh 1. instead of, in place of
2. to replace
3. replacement
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
វិញ vɨɲ again, back, instead
ជម្រើស cumrəəh 1. choice, selection
2. things that have been picked up or tidied up
3. left over, low quality
Notes: root: រើស; also written ជំរើស
ជាមួយ cie muəy with