Phone (Sakanan) — 02


ចូលដល់រូបភាពទីរូបភាពទីគឺជារូបភាពនៃផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទ អញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទ គឺយើងអត់មានអ្វីច្រើនទេ អញ្ចឹងបានន័យថា ផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានសំបកទូរស័ព្ទជាមួយនឹងថ្មទូរស័ព្ទ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ គឺជាផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទដែលបិទគម្របរួច អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដោះគម្របខាងក្រោយនោះចេញ យើងនឹងឃើញមានថ្មទូរស័ព្ទ និងស៊ីមទូរស័ព្ទ ឬក៏ទូរស័ព្ទខ្លះគឺមានអង្គចងចាំ ឬក៏យើងហៅថា memory អញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះមានដូចជា ទូរស័ព្ទ Samsung ឬក៏ទូរស័ព្ទ LG ជាដើម វាមានដាក់អង្គចងចាំបាន ឬក៏ដាក់ memory ក្រៅបាន អញ្ចឹងនៅខាងក្រោយគឺមានស៊ីមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអង្គចងចាំ ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទំនើបខ្លះទៀតគឺអត់មានអង្គចងចាំខាងក្រៅទេ បានន័យថា វាមានអង្គចងចាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដង ដូចជា iPhone ជាដើម អញ្ចឹងវាអត់មានដាក់ memory ក្រៅបាននោះទេ ដូច្នេះប្រសិនបើយើងដោះគម្របខាងក្រៅចេញ យើងនឹងឃើញមានថ្មទូរស័ព្ទ ក៏ដូចជាកន្លែងដាក់ស៊ីមជាដើម ហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានកាមេរ៉ាផងដែរ អញ្ចឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងទុកសម្រាប់ថតរូប ឬក៏ថតវីដេអូផ្សេងដែលយើងចង់បាន អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយ ចំណែកឯទូរស័ព្ទខ្លះទៀត គឺគាត់មានកាមេរ៉ាខាងមុខផងដែរ អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ថតរូបខ្លួនឯង គាត់អាចប្រើកាមេរ៉ាខាងមុខ ហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ថតរូបអ្នកដទៃ គាត់អាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានៅខាងក្រោយ ដូច្នេះរូបភាពទីនេះ គឺយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទ ដែលមានដូចជាកាមេរ៉ា មានថ្មទូរស័ព្ទ មានកន្លែងដាក់ស៊ីម និងមានកន្លែងដាក់អង្គចងចាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ផ្នែក pnaek part, portion, section, division, department
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ថ្ម tmɑɑ 1. rock, stone
2. concrete
3. battery
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
និង nɨŋ and
ស៊ីម siim SIM card
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
អង្គចងចាំ ʔɑŋ cɑɑŋ cam memory (e.g., of a phone)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
កាមេរ៉ា kaameeraa camera
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
វីដេអូ viideeʔou video
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប្រើ praə to use
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}