Phone (Sakanan) — 01


ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីគឺជា រូបខាងមុខនៃទូរស័ព្ទ បានន័យថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃគឺមានពីរប្រភេទ ដែលទីគឺទូរស័ព្ទមានគ្រាប់ចុច ឬក៏ទូរស័ព្ទមានប៊ូតុង រីឯទីគឺទូរស័ព្ទអត់មានគ្រាប់ចុច ឬក៏យើងហៅថា ទូរស័ព្ទប៉ះលើអេក្រង់ ដែលជាសាមញ្ញ ជាទូទៅ ប្រជាជនកម្ពុជា យើងតែងតែហៅថា ទូរស័ព្ទថាច់ស្គ្រីន អញ្ចឹងទូរស័ព្ទមានពីរប្រភេទ ដែលកាលពីមុនគឺយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគ្រាប់ចុច ដោយវាមានគ្រាប់ចុចលេខជាច្រើននៅលើទូរស័ព្ទ ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺទូរស័ព្ទកាន់តែទំនើប អញ្ចឹងគឺអត់មានគ្រាប់ចុចទៀតទេ ដោយយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃប៉ះលើអេក្រង់របស់វា គឺយើងអាចបញ្ជាលើទូរស័ព្ទបានតែម្ដង អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺជាទូរស័ព្ទមួយ ដែលអត់មានគ្រាប់ចុច បានន័យថា ទូរស័ព្ទនោះគឺជាទូរស័ព្ទប្រភេទទូរស័ព្ទថាច់ស្គ្រីន ជាទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើប អញ្ចឹងវាអត់មានគ្រាប់ចុចទេ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាទូរស័ព្ទ គឺយើងប៉ះទៅលើអេក្រង់តែម្ដង ដែលនេះគឺជារូបភាពខាងមុខនៃទូរស័ព្ទ ដែលយើងឃើញមានស្គ្រីនធំ ឬក៏អេក្រង់មួយធំ ដែលងាយស្រួលក្នុងការមើល ហើយមានគ្រាប់ចុចចំនួនតែបីតែប៉ុណ្ណោះ ដែលគ្រាប់ចុចបីនេះ គឺជាគ្រាប់ចុចសម្រាប់បញ្ជាទូរស័ព្ទសំខាន់អញ្ចឹងវាអត់មានគ្រាប់ចុចច្រើននោះទេ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទូរស័ព្ទគ្រាប់ចុចគឺមានគ្រាប់ចុចច្រើន អញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាងខាងគឺមានគ្រាប់ចុចពីរទៀតសម្រាប់ដំឡើងសំឡេង និងបន្ថយសំឡេងទូរស័ព្ទ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ដំឡើងសំឡេង ឬក៏ចង់បន្ថយសំឡេង យើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង គ្រាប់ចុចពីរខាងនោះ គឺជាការស្រេច ដែលយើងអាចដំឡើងសំឡេងបាន ឬក៏បន្ថយសំឡេងបាន តាមការចង់បានរបស់យើង អញ្ចឹងរូបភាពទីគឺជារូបភាពខាងមុខនៃទូរស័ព្ទ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ទូរស័ព្ទដៃ tuureaʔsap day mobile phone
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពីរ pii, pɨl two
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
គ្រាប់ចុច kroap coc key (e.g., of a keyboard, mobile phone, remote control)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ប៊ូតុង buutoŋ button
រីឯ rii ʔae as for, regarding
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
សាមញ្ញ saamaɲ 1. to be ordinary, common, simple, universal, conventional
2. religious austerity
3. religious mendicancy
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ថាច់ស្គ្រីន tʰac skriin touch screen
កាលពីមុន kaal pii mun 1. previously, formerly
2. in previous times
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
លេខ leek 1. number, figure, numeral
2. writing, drawing, letter, mark
3. to write, to draw
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន dɑl peel paccopbɑn nowadays, these days, today
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ម្រាមដៃ mriem day finger
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
បញ្ជា bɑɲcie 1. to command, order, give instructions
2. to operate (machinery)
3. to produce, cause, give rise to
4. order, command
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ស៊េរី seerii series
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ស្គ្រីន skriin screen
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
បី bəy three
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
សំខាន់ sɑmkʰan 1. to be important, essential, crucial, principal
2. magnificent, superb, remarkable, excellent, exemplary, model
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ដំឡើង dɑmlaəŋ 1. to raise, lift up, hoist, elevate
2. to mount
3. to (re)assemble
4. to augment, increase (in size or volume), reinforce
5. to draw/string (a bow)
6. to set/activate (a trap)
7. to operate
8. to aim
9. to perform (a propitiatory) ceremony
10. high water, flood
11. high-water season
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
និង nɨŋ and
បន្ថយ bɑntʰɑɑy 1. to reduce, to lower, to decrease (in quantity or in price)
2. to cause to retreat, withdraw
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}