Personal Hygiene (Sakanan) — 11


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១១ រូបភាពទី ១១ បន្ទាប់ពីគាត់បានយកសាប៊ូដុសខ្លួនរបស់គាត់ ដែលប្រើប្រាស់អេប៉ុងរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់ក៏បានបើកទឹកផ្កាឈូកឲ្យខ្លាំងម្ដងទៀត អញ្ចឹងគាត់បានបើកទឹកផ្កាឈូកនោះឲ្យខ្លាំង បន្ទាប់មកគាត់បានយកខ្លួនរបស់គាត់ទៅដាក់ក្រោមទឹកផ្កាឈូក ឬក៏ក្រោមទុយោទឹកផ្កាឈូកនោះ ដូច្នេះគាត់ធ្វើបែបនេះ ដើម្បីដុសសម្អាតសាប៊ូដុសខ្លួនចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាត ព្រោះថាប្រសិនបើគាត់អត់ដុសសាប៊ូ ឬក៏អត់លាងជម្រះសាប៊ូចេញពីខ្លួនគាត់ឲ្យបានស្អាតនោះទេ អញ្ចឹងជាតិសាប៊ូនឹងជាប់នៅលើខ្លួន និងកកវាទៅជាក្អែល និងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់រមាស់បាន ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដុសសាប៊ូ គឺក្អែលទាំងអស់ ឬក៏ស្នាមប្រឡាក់ទាំងអស់នឹងជាប់នឹងសាប៊ូ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់លាងសាប៊ូចេញពីខ្លួនរបស់យើងទេ គឺក្អែលនិងស្នាមប្រឡាក់ទាំងអស់ នឹងកកជាប់នឹងខ្លួនរបស់យើងវិញ ដែលនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងគគ្រិច ហើយខ្លួនរបស់យើងនឹងជាប់មេរោគ និងមានស្នាមរមាស់ និងមានភាពរមាស់ជាក់ជាពុំខាន ដូច្នេះយើងត្រូវតែលាងជម្រះសាប៊ូចេញពីខ្លួនយើងឲ្យអស់ ដោយប្រើទឹកស្អាត ដែលជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ ក្រោយពីគាត់ដុសសាប៊ូខ្លួនរបស់គាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានបើកទឹកផ្កាឈូកឲ្យខ្លាំងម្ដងទៀត ដើម្បីលាងជម្រះសាប៊ូចេញពីខ្លួនរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
អេប៉ុង ʔeepoŋ sponge
Notes: source: antkh.com
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again
Notes: ជើង ដ
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
សាប៊ូ saabuu soap
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also written ជំរះ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
និង nɨŋ and
កក kɑɑk 1. to be hardened, coagulated, frozen, set
2. to harden, coagulate, thicken, set
3. to be countless, many
4. crowded
5. en masse
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ក្អែល kʔael 1. dead skin that flakes off
2. dust, dirt, grime
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
រមាស់ rɔmoah 1. to itch, be itchy
2. itch, skin rash
3. to desire something, long for something
4. have an urge to do something
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
វិញ vɨɲ again, back, instead
គគ្រិច kɔkrɨc 1. to be dirty, muddy, filthy
2. bad, vile
3. distasteful
4. disgraceful
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ជាក់ជា ceak cie surely
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រើ praə to use
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future