Personal Hygiene (Sakanan) — 10


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១០ នៅក្នុងរូបភាពទី ១០ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាងសម្អាតក្បាលរបស់គាត់ជាមួយនឹងសាប៊ូរួចរាល់ហើយ គាត់ជម្រះទឹកសាប៊ូចេញពីក្បាលរបស់គាត់ហើយ គាត់ក៏បានបិទទឹកផ្កាឈូកនោះបន្តិច បន្ទាប់មកគាត់បានយកសាប៊ូដុសខ្លួនមកដុសខ្លួនរបស់គាត់ទៀត អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណ គឺយើងមិនត្រឹមតែកក់សក់នោះទេ គឺយើងត្រូវយកសាប៊ូមកដុសខ្លួនផងដែរ ដោយការដុសសាប៊ូ គឺយើងមានសាប៊ូទឹក និងសាប៊ូដុំផងដែរ ដោយពេលខ្លះយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូទឹក ដែលជាសាប៊ូដុសខ្លួន ហើយពេលខ្លះយើងប្រើសាប៊ូដុំ អញ្ចឹងសាប៊ូដុសខ្លួនគឺមានពីរប្រភេទ គឺជាប្រភេទទឹក និងប្រភេទសាប៊ូដុំ ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានយកអេប៉ុង យកមកដុសខ្លួន អញ្ចឹងគាត់បានច្របាច់សាប៊ូ ឬក៏លាបសាប៊ូទៅលើអេប៉ុង បន្ទាប់មកយកអេប៉ុង ដែលមានសាប៊ូនោះ យកមកដុសខ្លួនគាត់ឲ្យបានស្អាត ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺ យើងភាគច្រើន គឺយើងអត់សូវប្រើប្រាស់អេប៉ុងដើម្បីដុសខ្លួននឹងសាប៊ូនោះទេ ដោយមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់តែដៃរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់យកសាប៊ូមកដាក់លើដៃ ហើយញីដៃឲ្យចេញពពុះ បន្ទាប់មកគាត់យកមកដុសខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដង អញ្ចឹងយើងអត់សូវប្រើអេប៉ុងនោះទេ ហើយការប្រើប្រាស់អេប៉ុងគឺត្រូវចំណាយលុយ ដូច្នេះយើងអត់សូវចាំបាច់ប្រើប្រាស់អេប៉ុងទេ អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងដុសខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ដៃ ដែលយើងយកសាប៊ូមកច្របាច់លើដៃ រួចញី បន្ទាប់មកយកដុសលើខ្លួនតែម្ដង ប៉ុន្តែដោយសារក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់ ប្រហែលជាគាត់ជាមនុស្សសម័យទំនើប អញ្ចឹងហើយគាត់អត់ប្រើប្រាស់ដៃរបស់គាត់ដើម្បីដុសខ្លួនទេ គាត់ខ្លាចអត់ស្អាត គឺគាត់យកអេប៉ុងមកដុស មកដាក់សាប៊ូ ហើយដុសសម្អាតក្អែលចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ ដោយប្រើប្រាស់អេប៉ុងនោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
សាប៊ូ saabuu soap
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also written ជំរះ
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
ខ្លួនប្រាណ kluən praan 1. body, physique
2. oneself
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ត្រឹមតែ trəm tae just, only
កក់សក់ kɑk sɑk to wash/shampoo the hair
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
និង nɨŋ and
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ប្រើ praə to use
ពីរ pii, pɨl two
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អេប៉ុង ʔeepoŋ sponge
Notes: source: antkh.com
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
លាប liep 1. to cover a surface with a liquid, paste or powder
2. to coat, to paint, to smear, to plaster
3. to associate with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ញី ɲii 1. to knead
2. to massage, rub in
3. to rub, scrub
4. to crumple, crush, mash, mix
5. animals: to be female
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles
ផ្ទាល់ ptoal 1. directly, personally
2. to be close to
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
សម័យ saʔmay 1. era, period, time, season, occasion
2. phase (of the moon)
3. condition, state
4. doctrine, tradition, style, fashion
5. sign, mark
6. cause
7. function
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ក្អែល kʔael 1. dead skin that flakes off
2. dust, dirt, grime