Personal Hygiene (Sakanan) — 08


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កោរពុកមាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬក៏កន្លែងងូតទឹក ដើម្បីងូតទឹក អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដោះខោអាវគាត់ចេញទាំងអស់ គឺគាត់បានដោះអាវ និងស្រាតខោរបស់គាត់ចេញ បន្ទាប់មកគាត់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ដែលគាត់ងូតទឹកនិងកក់សក់របស់គាត់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់ងូតទឹកផ្កាឈូក ដោយសារតែគាត់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានឧបករណ៍ទំនើប ដូច្នេះគាត់មានទឹកផ្កាឈូកដើម្បីងូត អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែឈរនៅក្រោមទុយោទឹកផ្កាឈូក ហើយគាត់បើកទឹក នោះទឹកនឹងចេញមក ដើម្បីឲ្យគាត់ងូតទឹកជាក់ជាពុំខាន ហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់កំពុងតែកក់សក់ អញ្ចឹងជាទូទៅយើងតែងតែសម្អាតសក់យើងយ៉ាងតិចពីរដងទៅបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីកុំឲ្យមានអង្គែ និងដើម្បីកុំឲ្យមានក្អែលនៅជាប់ក្បាលរបស់យើង ដោយសាប៊ូកក់សក់ គឺមានច្រើនប្រភេទ ដែលយើងមានសាប៊ូកម្ចាត់អង្គែ សាប៊ូបណ្ដុះសក់ សាប៊ូដើម្បីការពារសក់កុំឲ្យជ្រុះ ហើយនិងសាប៊ូដើម្បីធ្វើឲ្យសក់ទន់រលោងជាដើម អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានក្បាល យើងមានបញ្ហាអង្គែច្រើន យើងត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់កម្ចាត់អង្គែ ដើម្បីដុសសម្អាតអង្គែនិងក្អែលចេញពីលើក្បាលរបស់យើងឲ្យបានស្អាត ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាជ្រុះសក់ យើងត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលការពារសម្រាប់កុំឲ្យការជ្រុះសក់ ដើម្បីកក់ក្បាលរបស់យើង កុំឲ្យវាជ្រុះសក់ និងដើម្បីឲ្យដុសសក់ថ្មីបន្ថែមទៀត អញ្ចឹងសាប៊ូមានច្រើនប្រភេទ ហើយយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូទៅតាមប្រភេទនៃសក់របស់យើង យើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ដេសផ្ដាសនោះទេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សក់ ហើយអាចធ្វើឲ្យសក់យើងជ្រុះបាន អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់សម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ ហើយគាត់សម្អាតសក់ក្បាលរបស់គាត់យ៉ាងស្អាត ដែលគាត់កំពុងតែកក់សាប៊ូ នៅពេលដែលគាត់ងូតទឹក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
កោរ kao 1. to shave
2. to take advantage of, cheat, swindle, rip-off
ពុកមាត់ puk moat mustache
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
និង nɨŋ and
ស្រាត sraat 1. to undress
2. to go naked
3. to be naked, nude, bare
ខោ kʰao pants, trousers
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
កក់សក់ kɑk sɑk to wash/shampoo the hair
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ងូត ŋuut 1. to wash oneself in a bath or shower
2. to bathe
3. clf. for light rains
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ជាក់ជា ceak cie surely
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
សក់ sɑk hair
យ៉ាងតិច yaaŋ təc at least
ពីរ pii, pɨl two
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion
បី bəy three
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សប្តាហ៍ sappdaa week
Notes: ជើង ត; also written with ជើង ដ
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
អង្គែ ʔɑŋkɛɛ dandruff, mange-like disease of the scalp
ក្អែល kʔael 1. dead skin that flakes off
2. dust, dirt, grime
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
សាប៊ូកក់សក់ saabuu kɑk sɑk shampoo
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic
សាប៊ូ saabuu soap
កម្ចាត់ kɑmcat 1. to force out, get rid of, eject
2. to disperse, scatter
3. to squander
4. to eliminate, remove, eradicate
5. to send away, banish
6. to cure, expel a sickness
7. to exorcise (a ghost)
8. to repeal (a law)
9. to reject, shun
Notes: root: ខ្ចាត់; also written កំចាត់
បណ្ដុះ bɑndoh 1. to grow something, cultivate something
2. to sow (seed)
3. to sprout, germinate
4. to raise (e.g., a child by giving it food, shelter, love, education, etc.)
5. to educate, train
6. to accumulate (e.g., knowledge)
Notes: ជើង ដ; root: ដុះ
ការពារ kaapie to protect, defend
ជ្រុះ cruh 1. to fall down, fall off, drop, shed
2. to fall out (e.g., of hair)
3. to separate, work loose, come off/apart
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ទន់ tʊən 1. to be soft, supple, pliant, flexible
2. tender
3. gentle, kind
4. to be weak, lifeless, worn out, discouraged
រលោង rɔlooŋ to be shiny, glistening, wet, polished, smooth
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
បញ្ហា baɲhaa, paɲhaa problem, difficulty, matter, question, issue
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
ពី pii from, since, of, about, at
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
កក់ kɑk 1. to wash, shampoo
2. to clean, soak (in order to get clean)
3. to wet (of the rain)
4. to give an advance, make a deposit/down payment
5. kind of reed used for making mats
6. shower head, sprinkler
7. to be warm, comfortable
8. affectionate
9. to keep warm
10. to comfort, console
11. affectionately
12. to book, to make a reservation
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ថ្មី tməy new
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ផ្ដេសផ្ដាស pdeeh pdaah 1. to be pernicious, lazy
2. ridiculous, silly
3. useless
4. careless, irresponsible
5. disorderly, confused, in a disorderly manner
6. carelessly without thinking
Notes: ជើង ដ
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ខ្លួនប្រាណ kluən praan 1. body, physique
2. oneself
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time