Personal Hygiene (Sakanan) — 05


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដុសធ្មេញរបស់គាត់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដុសធ្មេញរួចរាល់ហើយ គាត់ត្រូវខ្ពុរមាត់ចេញ ដើម្បីសម្អាតថ្នាំដុសធ្មេញចេញពីក្នុងមាត់ អញ្ចឹង ជាទូទៅ ក្រោយពេលដែលយើងដុសធ្មេញ តែងតែមានពពុះថ្នាំដុសធ្មេញនិងសារជាតិកខ្វក់ដែលនៅក្នុងធ្មេញ នៅក្នុងមាត់របស់យើង គឺវាគ្រាន់តែដុសសម្អាតចេញពីធ្មេញ គឺវាអត់ទាន់ស្អាតនោះទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីខ្ពុរមាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់អត់បានបើកទឹកដាក់ទៅក្នុងឡាបូពេញទៀតទេ ព្រោះថាការដុសធ្មេញ គឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងអត់ដូចយើងលុបមុខ ដែលយើងប្រើប្រាស់ ត្រូវបើកទឹកដាក់ចូលក្នុងឡាបូទេ គឺគាត់ប្រើប្រាស់កូនកែវតូចមួយ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គឺគាត់បើកទឹកដាក់ក្នុងកូនកែវ ហើយយកកែវនោះមកកាន់ បន្ទាប់មកគាត់បានយកកែវនោះមកផឹក ដោយចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ចាក់ទឹកចេញពីក្នុងកូនកែវនោះចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ពុរមាត់ ដោយប្រមូលទឹកយកមកថ្គាមខាងឆ្វេង ប្រមូលទឹកយកទៅថ្គាមខាងស្ដាំ ហើយនិងក្រឡុកនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ ដើម្បីខ្ពុរពពុះសាប៊ូចេញឲ្យអស់ អញ្ចឹងការដាក់ទឹកនៅក្នុងមាត់ ហើយលាងសម្អាតនៅក្នុងមាត់ ខ្ជាក់ទឹកចេញ យើងហៅថាខ្ពុរមាត់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់កំពុងតែខ្ពុរមាត់របស់គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់ដុសធ្មេញរួច អញ្ចឹងគាត់ខ្ពុរមាត់ ដើម្បីប្រមូលយកកាកសំណល់ និងថ្នាំដុសធ្មេញទាំងអស់ចេញពីក្នុងមាត់របស់គាត់ ដើម្បីឲ្យមាត់របស់គាត់ស្អាត ព្រោះថាយើង ប្រសិនបើយើងលេបថ្នាំដុសធ្មេញចូលទៅក្នុងពោះ វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះបាន អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺ ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវលេបថ្នាំចូលទៅក្នុងពោះនោះទេ យើងអត់ត្រូវលេបថ្នាំដុសធ្មេញចូលទៅក្នុងពោះនោះទេ គឺយើងត្រូវខ្ពុរថ្នាំដុសធ្មេញចេញពីក្នុងមាត់ឲ្យអស់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ខ្ពុរ kpul, kpuu 1. to rinse (the mouth), to gargle
2. to spit/spew out
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ពី pii from, since, of, about, at
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles
និង nɨŋ and
សារជាតិ saaraʔciet substance
កខ្វក់ kɑkvɑk to be dirty, polluted, stained
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឡាបូ laabou sink
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ដូច douc alike, similar, like, as
លុបមុខ lup muk to wash the face
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ផឹក pʰək to drink, swallow a liquid
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate
ថ្គាម tkiem molar tooth
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ក្រឡុក krɑlok 1. to shake, agitate
2. hole, pothole, bump (especially in a road)
សាប៊ូ saabuu soap
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ខ្ជាក់ kceak to spit out
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
កាកសំណល់ kaak sɑmnɑl residue, dregs, leftovers
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
លេប leep 1. to swallow, gulp down
2. to absorb, assimilate, incorporate
3. to cover up, hide, mask
ពោះ pʊəh stomach
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ឈឺពោះ cʰɨɨ pʊəh to have a stomach ache
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint