Personal Hygiene (Sakanan) — 04


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញដាក់លើច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់បានច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញនៅលើច្រាសដុសធ្មេញហើយ គាត់ក៏យកច្រាសដុសធ្មេញនោះដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ ដើម្បីដុសធ្មេញរបស់គាត់ អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់យកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ កាន់ច្រាសដុសធ្មេញ រួចដុសធ្មេញដែលនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ចុះឡើងដោយគាត់ដុសខាងលើ ដុសធ្មេញខាងក្រោម ដុសធ្មេញឆ្វេង ដុសធ្មេញស្ដាំ និងដុសធ្មេញថ្គាមផងដែរ អញ្ចឹងធ្មេញរបស់យើងគឺចែកចេញជាបី ចែកចេញជាពីរ គឺខាងលើខាងក្រោម ហើយធ្មេញខាងលើខាងក្រោម គឺចែកចេញជាធ្មេញថ្គាមនិងធ្មេញខាងមុខ អញ្ចឹងធ្មេញថ្គាមគឺជាធ្មេញដែលនៅសងខាង ដែលនៅខាងនៅជាប់នឹងថ្ពាល់ ចំណែកឯនៅខាងមុខគឺជាធ្មេញដែលនៅជាប់នឹងបបូរមាត់ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែដុសធ្មេញ ដែលយើងឃើញមានពពុះថ្នាំដុសធ្មេញជាច្រើននៅជាប់មាត់របស់គាត់ ដោយសារតែគាត់ដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញច្រើននៅលើច្រាស ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដុស គឺមានពពុះច្រើននៅក្នុងមាត់ផងដែរ ដោយក្មេងប្រុសនោះ គាត់បានយកដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់ច្រាសដុសធ្មេញ ដើម្បីដុសធ្មេញ ចំណែកដៃស្ដាំគាត់ទម្លាក់ចុះ ហើយភ្នែករបស់គាត់គឺសម្លឹងទៅមើលក្នុងកញ្ចក់ អញ្ចឹងគាត់ដុសធ្មេញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ គឺគាត់អត់ដុសនៅខាងក្រៅនោះទេ អញ្ចឹងរូបភាពទីនេះ គឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែដុសធ្មេញរបស់គាត់ នៅពេលដែលគាត់ក្រោកពីគេង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចុះឡើង coh laəŋ 1. to go up and down, go back and forth
2. up and down
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
និង nɨŋ and
ថ្គាម tkiem molar tooth
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ចែកចេញជា caek cəɲ cie to be divided into
បី bəy three
ពីរ pii, pɨl two
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ថ្ពាល់ tpoal cheek
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
បបូរមាត់ bɑbou moat lip(s)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ដោយសារតែ daoy saa tae because
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ច្រាស craah 1. brush
2. to brush, clean with a brush
3. to brush/scrape against
4. to physically move from a higher to a lower position
5. to go against (e.g., the current, wind)
6. to be opposite
7. oncoming, counter
8. in the wrong/opposite direction
9. of a bird: to pounce upon/attack/fly at (something)
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
ចុះ coh 1. to move downwards, descend, go down, get down, dismount
2. get off/out of
3. to go downstream
4. (of rain) to fall
5. (of fog/mist) to appear
6. to flow, run
7. to decrease, diminish
8. to lower a price, to give a discount
9. to submit, give up, comply
10. down (adverbial denoting movement downwards physically, in status or class, or in price)
11. downstream
12. to register, sign
13. to make an entry, record
14. to formalize
15. to conduct, carry out (e.g., an investigation)
16. to relax
17. to release
18. to be dated (with a calendrical date)
19. to work something out
20. to have diarrhea
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ពី pii from, since, of, about, at
គេង keeŋ to lie down, to sleep