Personal Hygiene (Sakanan) — 03


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាងមុខរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគាត់លុបលាងមុខរបស់គាត់រួចរាល់ហើយ គាត់ក៏បានយកច្រាសដុសធ្មេញនិងថ្នាំដុសធ្មេញមកច្របាច់ យកថ្នាំដុសធ្មេញមកច្របាច់លើច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់ អញ្ចឹងច្រាសដុសធ្មេញនិងថ្នាំដុសធ្មេញអាចទុកនៅក្នុងទូកញ្ចក់ដែលនៅលើឡាបូទឹកនោះបាន អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បានបើកទូកញ្ចក់ដែលនៅលើឡាបូទឹកនោះ បន្ទាប់មកគាត់យកច្រាសដុសធ្មេញនិងថ្នាំដុសធ្មេញរបស់គាត់ចេញមក ដែលយើងឃើញច្រាសដុសធ្មេញ គឺគាត់កាន់នៅដៃឆ្វេង ចំណែកឯថ្នាំដុសធ្មេញ គឺគាត់កាន់នៅដៃស្ដាំ អញ្ចឹងថ្នាំដុសធ្មេញ ជាទូទៅគឺយើងដាក់នៅក្នុងបំពង់មួយ ដែលអាចច្របាច់បាន អញ្ចឹងគាត់បានយកដៃស្ដាំរបស់គាត់ច្របាច់ទៅលើបំពង់ថ្នាំដុសធ្មេញ អញ្ចឹងថ្នាំដុសធ្មេញនឹងចេញពីបំពង់តាមរយៈមាត់បំពង់ បន្ទាប់មកគាត់យកច្រាសដុសធ្មេញទៅទ្រថ្នាំដុសធ្មេញនោះ ដែលចេញពីបំពង់ ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះ គាត់កំពុងតែច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញទៅលើច្រាសដុសធ្មេញរបស់គាត់ ដើម្បីដុសធ្មេញ អញ្ចឹងពេលវេលានោះអាចជាពេលព្រឹកឬក៏ពេលយប់ ព្រោះថាការដុសធ្មេញយើងដុសធ្វើមួយថ្ងៃបីពេល គឺយើងដុសពេលព្រឹកភ្ញាក់ពីគេង ពេលថ្ងៃបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយរួច ឬក៏បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួច និងពេលយប់យើងដុសនៅពេលមុនចូលគេង អញ្ចឹងក្មេងប្រុសនេះ គាត់កំពុងតែដុសធ្មេញ គាត់កំពុងតែច្របាច់ថ្នាំដុសធ្មេញដាក់លើច្រាសដុសធ្មេញ ដើម្បីដុសធ្មេញ អញ្ចឹងវាអាចជាពេលព្រឹក ព្រោះថាព្រឹកឡើង នៅពេលដែលគាត់ងើបពីគេង គាត់ត្រូវលុបមុខ លាងដៃ ហើយនិងដុសធ្មេញរបស់គាត់ផងដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
លុបលាង lup lieŋ 1. to wash, to clean
2. to hide something
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
និង nɨŋ and
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ទូកញ្ចក់ tuu kɑɲcɑk wardrobe or case having a mirror or glass pane in front
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឡាបូ laabou sink
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ពី pii from, since, of, about, at
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth
ពេលវេលា peel veelie time
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ពេលយប់ peel yup night, at night
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
បី bəy three
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ភ្ញាក់ pɲeak 1. to wake up
2. to be startled, surprised
គេង keeŋ to lie down, to sleep
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
អាហារ ʔaahaa food, meal
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ចូលគេង coul keeŋ to go to bed, to go to sleep
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ព្រឹក prɨk morning
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
លុបមុខ lup muk to wash the face
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well