Personal Hygiene (Sakanan) — 02


បន្ទាប់មករូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញថា បន្ទាប់ពីគាត់លាងដៃរបស់គាត់បានស្អាតហើយ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់លាងដៃរបស់គាត់បានស្អាតហើយ គាត់អត់ទាន់ចេញពីបន្ទប់ទឹកទេ គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដដែល ប៉ុន្តែគាត់បានបើកឡាបូនោះឲ្យបង្ហូរទឹកសាប៊ូចេញ អញ្ចឹងគាត់បង្ហូរទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងលូ ដែលឡាបូ គឺនៅខាងក្រោមឡាបូ គឺមានបំពង់បង្ហូរទឹកមួយ សម្រាប់បង្ហូរទឹកដែលយើងលែងប្រើប្រាស់ចូលទៅក្នុងលូ អញ្ចឹងគាត់បានបង្ហូរទឹកសាប៊ូចូលទៅក្នុងលូទាំងអស់ បន្ទាប់មកគាត់បើកទឹកថ្មីដាក់ក្នុងឡាបូនោះ ដោយយើងឃើញគាត់បើកទឹកថ្មី ទឹកស្អាត ដើម្បីលាងជម្រះសាប៊ូ ហើយគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់ទៅក្បង់ទឹកពីក្នុងឡាបូ អញ្ចឹងគាត់យកដៃក្បង់ទឹកពីក្នុងឡាបូយកមកលុបមុខ ដោយគាត់យកដៃទាំងពីររបស់គាត់ក្បង់ទឹកចេញពីក្នុងឡាបូ ហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងដៃនោះ នៅក្នុងក្បង់ដៃនោះ យកមកទះនៅលើមុខរបស់គាត់ ឬក៏យកមកជះនៅលើមុខរបស់គាត់ អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីលាងសម្អាតមុខរបស់គាត់ ដោយយើងឃើញដៃរបស់គាត់ទាំងពីរ គឺពេញទៅដោយទឹក គឺមានទឹក ហើយគាត់យកទឹកនោះទៅដុសលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ ដែលគាត់យកដៃទៅខ្ទប់មុខរបស់គាត់ ហើយដុសចុះឡើងអញ្ចឹងជាធម្មតា នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អិតមុខ ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាប្រឡាក់មុខ យើងតែងតែយកទឹកមកលុបមុខរបស់យើង អញ្ចឹងនៅក្នុងការលុបមុខគឺខុសពីការងូតទឹក ដែលងូតទឹក យើងយកទឹកមកចាក់លើខ្លួននិងមុខទាំងអស់ ប៉ុន្តែការលុបមុខ គឺយើងប្រើដៃ ដើម្បីក្បង់ទឹកយកមកដាក់នៅលើមុខ ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ ឬក៏ដើម្បីដុសសម្អាតស្នាមប្រឡាក់បន្តិចបន្តួចចេញពីលើមុខរបស់យើង ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទីនេះ ក្មេងប្រុសនោះ គាត់កំពុងតែលុបមុខ ដោយយកដៃក្បង់ទឹកចេញពីក្នុងឡាបូ ដើម្បីយកទៅលាងមុខរបស់គាត់

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ឡាបូ laabou sink
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
បង្ហូរ bɑŋhou 1. to cause to flow
2. to discharge (a liquid)
3. to stream, gush
4. to drain, empty (water from an irrigated field)
5. to allow animals to run freely
Notes: root: ហូរ
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
សាប៊ូ saabuu soap
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
លូ luu 1. pipe (for water or sewage), water pipe (made of a tree trunk)
2. dogs: to howl
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of
ថ្មី tməy new
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also written ជំរះ
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ក្បង់ kbɑŋ 1. to dip/scoop up with both hands, take by the handful
2. clf. for handfuls, scoops
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
លុបមុខ lup muk to wash the face
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
ទះ teah 1. to strike with the palm of the hand, slap
2. width of a hand
3. spoken form of ផ្ទះ = house, home
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជះ ceah 1. to pour (over), fling, toss/throw out (especially liquids), splash
2. to scatter
3. wind: to blow violently
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to brush (one's teeth)
3. to rub (off), to wipe (off)
4. to chafe
ផ្ទៃមុខ ptey muk on the face
ខ្ទប់ ktup 1. to shut/close, to enclose, to cover
2. to shut in, block, fence in
ចុះឡើង coh laəŋ 1. to go up and down, go back and forth
2. up and down
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ស្អិត sʔət 1. to be sticky, adhesive, adherent
2. stuck (to), attached (to)
3. to be addictive
4. (of weather) to be sticky, muggy
5. closely, like glue
6. to be loath to forgive someone, reluctant to forget someone's mistake
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
និង nɨŋ and
ប្រើ praə to use
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
បន្តិចបន្តួច bɑntəc bɑntuəc 1. a little, a few
2. to a small extent, just barely, somewhat
Notes: ជើង ត (both times)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)