Personal Hygiene (Sakanan) — 01


ដែលនៅក្នុងរូបភាពទីនៅក្នុងរូបភាពទីយើងឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់ អាយុគាត់ប្រហែលជា ១៨ ឆ្នាំ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ ដែលយើងឃើញបន្ទប់ទឹករបស់គាត់គឺមានបង្អួចចំនួនដែលបង្អួចនោះគឺជាបង្អួចកញ្ចក់ ហើយគាត់បានបើកបង្អួចកញ្ចក់នោះ ប៉ុន្តែបង្អួចនោះគឺនៅខ្ពស់ អញ្ចឹងគេមើលយើងមកពីក្រៅអត់ឃើញទេ ដោយសារតែវានៅខ្ពស់ អញ្ចឹងគេអត់អាចមើលឃើញទេ ដែលបង្អួចនោះគឺប្រើដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូល និងមានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹក កុំឲ្យហប់ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់បានដើរមកលាងដៃនៅឡាបូ ឡាបូលាងដៃមួយ អញ្ចឹងក្មេងប្រុសនោះ គាត់មានសក់ខ្លី បានន័យថាសក់ខ្លី អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់សក់ ដើម្បីឲ្យមានអនាម័យសក់ក្បាល គឺយើងត្រូវកាត់សក់ឲ្យខ្លី ជាមនុស្សប្រុស យើងត្រូវកាត់សក់ឲ្យខ្លី ព្រោះថាសក់វែងគឺអាចនឹងមានអង្គែច្រើន និងអាចមានក្អែលច្រើន ដែលនៅតោងជាប់នឹងសក់ អញ្ចឹងវាអត់ស្អាតនោះទេ ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះ គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ស្វាយ ហើយគាត់កំពុងតែឈរលាងដៃរបស់គាត់នៅក្នុងឡាបូ ដែលគាត់កំពុងតែបើកទឹកចូលទៅក្នុងឡាបូ ដែលគាត់មានសាប៊ូលាងដៃផងដែរ ដែលគាត់កំពុងតែបើកទឹកហើយលាយសាប៊ូ ដែលយើងឃើញពពុះសាប៊ូនៅក្នុងឡាបូនោះផងដែរ អញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុង ដោយសារតែយើងឃើញថាគាត់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ ព្រោះថាភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតាមជនបទ គឺអត់មានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់នោះទេ អញ្ចឹងមានតែនៅទីក្រុង ឬក៏នៅទីរួមខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ ដែលមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ ដូច្នេះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់អាចនឹងរស់នៅទីក្រុង ឬក៏អាចនៅទីរួមខេត្ត ព្រោះគាត់មានឧបករណ៍ទំនើបប្រើប្រាស់ ដូចជាឡាបូ និងម៉ាស៊ីនបើកទឹកជាដើម អញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើឡាបូគឺមានក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកមួយ ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកគឺជាក្បាលបំពង់ទុយោមួយ ដែលអាចបើក ឬក៏បិទដើម្បីឲ្យទឹកហូរចេញមកខាងក្រៅ ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់បាន អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់ប្រើក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹកនោះ ដើម្បីបើកលាងដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងសាប៊ូនៅក្នុងឡាបូ ដែលយើងឃើញនៅលើឡាបូលាងដៃនោះ យើងឃើញមានទូមួយ ដែលកូនទូកញ្ចក់នោះ គឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលុបមុខហើយ យើងអាចឆ្លុះមុខទៅលើកញ្ចក់នោះបាន ហើយទូកញ្ចក់នោះគឺមានអាចបើកទ្វារបាន នៅពេលដែលយើងបើកទ្វារ គឺយើងអាចយកបាននូវសម្ភារៈផ្សេងដែលយើងទុកនៅក្នុងនោះ ដូចជា យើងទុកដូចជាសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន ថ្នាំដុសធ្មេញ ច្រាសដុសធ្មេញ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹក គឺយើងអាចមាននៅក្នុង យើងអាចដាក់នៅក្នុងកូនទូកញ្ចក់នោះបាន អញ្ចឹងរូបភាពទីគឺនិយាយអំពីការលាងដៃ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឆ្នាំ cnam year
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
បង្អួច bɑŋʔuəc window
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ពី pii from, since, of, about, at
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ដោយសារតែ daoy saa tae because
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish
ប្រើ praə to use
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ចេញចូល cəɲ coul 1. to go in and out
2. to shuttle
និង nɨŋ and
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ហប់ hɑp 1. to be stuffy, close
2. muggy
3. to melt/fuse (metal to mend cracks)
4. to temper (metal in order to make it rustproof)
5. to bind/tie (with fiber from the ramie plant or fan palm)
6. to twist fibers together in order to make rope
7. eaves of a roof
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ឡាបូ laabou sink
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
សក់ sɑk hair
ខ្លី kləy short (in length)
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
ក្បាល kbaal 1. head
2. beginning, source (e.g., of a stream)
3. top, front (part)
4. heading (e.g., of a document or letter)
5. bow (of a boat)
6. volume (book)
7. chief, leader
8. clf. for books, animals and dehumanized persons such as enemy soldiers
9. lot, plot, parcel
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ប្រុស proh man, male
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
វែង vɛɛŋ long, tall
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
អង្គែ ʔɑŋkɛɛ dandruff, mange-like disease of the scalp
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ក្អែល kʔael 1. dead skin that flakes off
2. dust, dirt, grime
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt}
ពណ៌ poa color, complexion
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
ឈរ cʰɔɔ to stand (up)
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
សាប៊ូ saabuu soap
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasin tap water
Notes: also pronounced maasɨn
ប្រើប្រាស់ praə prah to use
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទីរួមខេត្ត tii ruəm kʰaet provincial capital
Notes: ជើង ត
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ម៉ាស៊ីន maasin machine, motor, engine, device
Notes: also pronounced maasɨn
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe {ទូអេធីអឹម = ATM} {ទូខោអាវ = wardrobe}
2. compartment (in a train)
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ទូកញ្ចក់ tuu kɑɲcɑk wardrobe or case having a mirror or glass pane in front
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
លុបមុខ lup muk to wash the face
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
សម្ភារៈ sɑmpʰiereaʔ 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
សាប៊ូកក់សក់ saabuu kɑk sɑk shampoo
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)