Noodle Soup (Sakanan) — 17


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៧ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៧ យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសទាំងពីរគាត់បានញ៉ាំហើយ យើងឃើញក្មេងប្រុសទីគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមបែកញើស និងឡើងមុខក្រហម ដោយសារតែមីទឹកស៊ុបក្ដៅផង ដោយសារតែវាក្ដៅ ហើយម្យ៉ាងទៀត គាត់បានដាក់ម្ទេសចូលទៅក្នុងមីរបស់គាត់អញ្ចឹងម្ទេសគឺមានរសជាតិហឹរ នៅពេលដែលហឹរគឺធ្វើឲ្យយើងក្ដៅខាងក្នុង ធ្វើឲ្យយើងបែកញើសច្រើន និងនៅពេលដែលយើងហឹរខ្លាំង គឺមុខរបស់យើងនឹងឡើងក្រហម ដោយសារតែយើងហឹរខ្លាំងពេក និងក្ដៅខ្លាំងពេកដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះ យើងឃើញគាត់មានបែកញើស ហើយមុខរបស់គាត់ឡើងពណ៌ក្រហម អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការញ៉ាំទឹក ព្រោះនៅពេលដែលយើងហឹរខ្លាំង គឺយើងញ៉ាំទឹកគឺវាអាចកាត់បន្ថយភាពហឹររបស់យើង ឬក៏កាត់បន្ថយភាពក្ដៅរបស់យើងបាន ដែលជាក់ស្ដែងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ គាត់កំពុងតែញ៉ាំទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយការហឹររបស់គាត់ដោយយើងឃើញគាត់យកកែវទឹករបស់គាត់មកកាន់នៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់ គាត់ប្រើដៃខាងស្ដាំកាន់កែវទឹក ហើយមាត់របស់គាត់ក៏បានបឺតទុយោទឹក ឬក៏បឺតបំពង់បឺត ដើម្បីបឺតទឹកកកចូលទៅក្នុងពោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បឺតទឹកកកចេញពីកែវទឹកកក ដែលគាត់ចាក់ទឹកក្រូចអម្បាញ់មិញ អញ្ចឹងគាត់បឺតទឹកក្រូចដែលត្រជាក់នោះចេញពីកែវ ដើម្បីញ៉ាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយការហឹរ និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្ដៅ ដោយសារតែគាត់ញ៉ាំម្ទេស និងញ៉ាំមីទឹកស៊ុបដែលមាន ដែលក្ដៅ កំពុងក្ដៅ ហើយនិងញ៉ាំម្ទេសដែលមានរសជាតិហឹរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
និង nɨŋ and
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ក្រហម krɑhɑɑm color: red
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ម្យ៉ាងទៀត myaaŋ tiət 1. moreover, besides, another thing, furthermore
2. in other words, on the other hand
3. one other kind
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ម្ទេស mteeh chili
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
ហឹរ həl, haə food: hot, spicy, peppery
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ពេក peek too, too much, too many
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ពណ៌ poa color, complexion
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
កាត់បន្ថយ kat bɑntʰɑɑy to reduce (in number)
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ប្រើ praə to use
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw)
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt 1. drinking straw
2. hose (e.g., of a vacuum cleaner)
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow
ពោះ pʊəh stomach
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with