Noodle Soup (Sakanan) — 16


បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី ១៦ នៅក្នុងរូបភាពទី ១៦ បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់បានលាយគ្រឿងមីរបស់គេរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគេលាយគ្រឿងមីរបស់គេរួចរាល់ អញ្ចឹងបានន័យថា ត្រូវនឹងរសជាតិអ្វីដែលគេចង់បានហើយ ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំមីទាំងនោះ ដោយក្មេងប្រុសទីគាត់ញ៉ាំមីមានទឹកស៊ុប ចំណែកក្មេងប្រុសទីគាត់ញ៉ាំមីអត់ទឹកស៊ុប ឬក៏មីគោក ហើយយើងឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ គឺប្រើចង្កឹះម្នាក់មួយគូ ដើម្បីចាប់សរសៃមីឡើងញ៉ាំអញ្ចឹងដោយសារតែសរសៃមីវែង ដោយសារតែសរសៃមីវែង ដូច្នេះយើងឃើញគេប្រើចង្កឹះ ហើយមី សរសៃមីនៅក្នុងមាត់ ហើយចុងម្ខាងនៃសរសៃមីគឺនៅក្នុងចានអញ្ចឹងគឺវាពេលខ្លះ ប្រសិនបើយើងអត់ចេះញ៉ាំ គឺពិបាកញ៉ាំណាស់ ដោយសារតែវាវែងពេក អញ្ចឹងពេលខ្លះគេត្រូវប្រើចង្កឹះ ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់សរសៃមីឲ្យខ្លី ហើយពេលខ្លះទៀតយើងប្រើធ្មេញ ដើម្បីខាំផ្ដាច់សរសៃមីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់សរសៃមីចូលក្នុងមាត់បានខ្លះហើយ យើងប្រើធ្មេញរបស់យើង ដើម្បីខាំសរសៃមីទម្លាក់ចូលក្នុងចានវិញអញ្ចឹងសរសៃមីណាដែលនៅក្រៅមាត់ គឺវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចាន ចំណែកឯសរសៃមីដែលនៅក្នុងមាត់ គឺយើងទំពាញ៉ាំតែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះ ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ គាត់បានបៀមសរសៃមីនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ ហើយប្រើចង្កឹះដើម្បីកាត់សរសៃមីនោះឲ្យខ្លី ដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំ ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់កាត់ឲ្យខ្លីទេ យើងអាចស្លាក់បាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលមីវែងពេក នៅពេលដែលយើងលេបទៅវាអត់ផុតមាត់ ឬក៏អត់ផុតបំពង់ក ដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាក់បាន អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់វាឲ្យខ្លីសិន ដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next
ក្មេងប្រុស kmeeŋ proh boy
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ពីរ pii, pɨl two
នាក់ neak clf. for people
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
ត្រូវនឹង trəv nɨŋ to correspond to, to be consistent with, to get along with, to be fitting with
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ពួកគេ puək kee they
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
គាត់ koat 1. he/him/his
2. she/her
3. they/them/their (formal/polite 3rd person pronoun)
4. you/your (intimate)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
គោក kook 1. ground, dry land
2. dry {មីគោក = noodle dish similar to noodle soup but without the soup}
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ប្រើ praə to use
ចង្កឹះ cɑŋkəh chopsticks
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គូ kuu 1. pair, couple
2. one member of a pair, partner, companion
3. trench, ditch, moat
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
សរសៃ sɑɑsay, təsay 1. thread, filament, string, fiber
2. tendon
3. blood vessel
4. nerve
5. vein (of a mineral)
6. clf. for noodles, strings, threads, and other filaments or hair-like objects
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ដោយសារតែ daoy saa tae because
វែង vɛɛŋ long, tall
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ចាន caan plate, bowl, dish
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពេលខ្លះ peel klah sometimes
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ណាស់ nah very, very much
ពេក peek too, too much, too many
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit
2. to divide, detach
3. to penetrate, pass through, cut through/across, take a short cut
4. to interrupt
5. to solve, untangle
6. to settle (a matter)
7. to decide (a legal case)
8. to ignite, catch/start (of a fire)
9. to be hybrid, of mixed blood or ethnic origin
10. across, through
11. briefly
12. to set, to fix, to judge
ផ្ដាច់ pdac 1. to sever, cut off, slash, to separate from, to behead, to break (generally refers to string or string-like objects)
2. extremely, to the highest degree
3. to pass (e.g., another car)
Notes: ជើង ដ
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ខ្លី kləy short (in length)
ធ្មេញ tmɨɲ tooth
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito)
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall
វិញ vɨɲ again, back, instead
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding
ទំពា tumpie to chew
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: ជើង ដ
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
Notes: ជើង ដ
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
បៀម biəm 1. to put or hold something in the mouth
2. to suck, absorb
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use)
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ស្លាក់ slak 1. to choke (e.g., on a bone)
2. to be silenced, be unable to speak or reply (in a debate)
3. to cease talking suddenly
4. to have a catch in one's voice
5. to be unable to swallow
លេប leep 1. to swallow, gulp down
2. to absorb, assimilate, incorporate
3. to cover up, hide, mask
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease
2. to die
3. to come to the end of
4. to use up all of something
5. to be over, closed
6. to be free of/clear, out of the way
7. to escape, get free of
8. to avoid
9. to almost reach, barely miss
10. to place out of reach, be out of reach
11. to surpass
12. end, last of something
បំពង់ក bɑmpʊəŋ kɑɑ throat
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle